ހަނދު މިސްޓިކަލް ކޮމްޕެނިއަން އަދި ނެޗުރަލް ފީނޯމަން

ދަ މޫން ފޭސްސް، މޫން ޕޮޒިޝަން، ޑިސްޓެންސް ޓު މޫން، މޫންރައިސް، މޫންސެޓް، ނެކްސްޓް ނިއު މޫން، ނެކްސްޓް ފުލް މޫން، މޫން ގަޑި

އަހަރެމެންގެ ވަފާތެރި ސެލެސްޓިއަލް ޕާޓްނަރ ހަނދަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މީހުން އަތުލައިގަންނަ އެއްޗެކެވެ. އެއީ އުޑުމަތީގައި ދެވަނައަށް އެންމެ އަލިގަދަ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ވިދާ، އިންސްޕިރޭޝަން އަލިކޮށް، އޭގެ ރީތިކަމަށް ޚާއްސަ ފަންނާއި ސަގާފަތް އުފަންކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. މުޅި ތާރީޚުގައިވެސް ހަނދު އަކީ އެކި ސަގާފަތްތަކަށް ފުން ރޫޙާނީ މުހިންމުކަމެއް ލިބިދީފައިވާ، އަޅުކަމާއި އިޙްތިރާމަށް ދަޢުވަތުދޭ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް ތިމާގެ ލޮކޭޝަނަށް ބަލާއިރު، އަދިވެސް އުފުލިފައި ނުވެދާނެތީ، އޭގެ އެތެރިއަލް ގްލޯ އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ނުފެނިދާނެއެވެ.

ހަނދުގެ މެސްމެރިޒިންގ އެލައުރ އަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް، ހަނދުގެ މަހު މަރުހަލާތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރެމެންގެ ޕްލެނެޓްގެ ކަނޑުތަކަށް ބޮޑު ނުފޫޒެއް ފޯރުވައެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އުދައެރުމުގެ އުދައެރުމާއި ދައުރުވުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ތަފާތުވެ، އެންމެ ކުޑަމިނުން އުފުލުންތަކުން ފެށިގެން 16 މީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު ތަފާތުތަކެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު ހަނދުގެ މަރުހަލާތައް ބަދަލުވެ، އައު ހަނދުން ބައި ހަނދަށް، ފުރިހަމަ ހަނދަށް، އަދި އަނބުރާ އައު ހަނދަށް ބަދަލުވެއެވެ.

މަހެއް ދައްކުވައިދެނީ ހަނދު ދުނިޔޭގެ ވަށައިގެން އެއް ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ނަގާ މުއްދަތެވެ. މިސާލަކަށް ފުރިހަމަ ދެ ހަނދުގެ މެދުގައިވާ ސްޕަން ގާތްގަނޑަކަށް 29 ދުވަހާއި 12 ގަޑިއިރާއި 44 މިނެޓް އަދި 3 ސިކުންތެވެ.

ހަނދުގެ ދުރުމިން ދުނިޔެއާއި ގާތްގަނޑަކަށް 357،000 ކިލޯމީޓަރާއި 406،000 ކިލޯމީޓަރާއި ދެމެދުގައި އުފުލިގެންދެއެވެ. ހަނދު ގަޑި ފަދަ ޚާއްޞަ ޕޭޖްތަކުން ހަނދުގެ ދުރުމިނުގެ ރިއަލް ޓައިމް އަޕްޑޭޓްތައް ގެނެސްދީ، އަބަދުވެސް ބަދަލުވަމުންދާ ޠަބީޢަތް ދައްކުވައިދެއެވެ މި ސެލެސްޓިއަލް ޑާންސް.

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން މި ޞަފްޙާތަކުން ހަނދުގެ އަސްލު މަޤާމު ތިބާގެ ޖިއޮގްރަފިކް ލޮކޭޝަނަށް ބަލައިގެން ސީދާ ހިސާބުކޮށް ދައްކާލެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ހަނދު އޮތް ތަން ފަސޭހައިން ޓްރެކްކޮށް، އެއީ އާ ހަނދެއް، ބައި ހަނދެއް، ނުވަތަ ފުރިހަމަ ހަނދެއްތޯ ދެނެގަނެވޭނެއެވެ.

ހަނދުގެ ސީދާ މަޤާމު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ވަގުތާއި ތިބާގެ ޖިއޮގްރަފިކް ކޯޑިނޭޓްސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކި ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ހިސާބުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ހަނދު އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގައި ތިބި އެންމެންނަށް އިންސްޕަޔަރ ކޮށްދެއެވެ، ތިބާއަށް އިތުރަށް ކިޔައިލެވޭނެ ހަނދު ވިކިޕީޑިއާގެ ޞަފްޙާތަކުން.

 • 🌞 އިރު ވަގުތު ނެތް އަޖައިބެއް ވަކި ޙައްދެއް ނެތް ބާރެއް

 • 📖 އިރުގެ މަޤާމު އިރުގެ ވަގުތަށް ދޭ ގައިޑެއް

 • 📍 ސަން ޕޮޒިޝަން

 • 🚀 ހަނދުގެ މަރުހަލާތައް ހާމަކުރުން ހަނދަށް ކުރާ ދަތުރެއް

 • 📖 ހަނދުގެ މަޤާމުގެ މުހިންމުކަން ދެނެގަތުމަށް ދޭ ގައިޑެއް

 • 📍 ހަނދުގެ މަޤާމެވެ

 • 🌎 ސޯލާ ޓައިމް ސަން ކްލޮކް ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް ތިމާގެ ސީދާ އިރުގެ ވަގުތު ހޯދާ

 • އަހަރެންގެ ވަގުތު ބަދަލުވަމުން އަންނަ ދުނިޔޭގައި ވަގުތުގެ މުހިންމުކަން ދެނެގަތުން

 • 📍 ޓްރޫ ސޯލާ ޓައިމް

 • 🕌 އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަސޭހަ ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް ނަމާދު ވަގުތުތަކާ ގުޅިގެން ތިބޭށެވެ

 • 🙏 ދެން އޮންނަ ނަމާދު ގަޑި

 • 🌐 ޖީޕީއެސް: ނޭވިގޭޝަން ހީސްޓްރީ ޓު ނިއު ހޮރައިޒަންސް. ބާރު ހޯއްދަވާ!

 • 🏠 ރިއަލް ސަން ޓައިމް ހޯމްޕޭޖް

  ℹ️ ރިއަލް ސަން ޓައިމް މައުލޫމާތުތައް

 • 🏖️ ސަން އެންޑް ޔޫއާރ ހެލްތު

 • 🌦️ އަހަރެންގެ ލޯކަލް ވެދަރ ސައިޓް

 • ✍️ ބަހުގެ ތަރުޖަމާތަކެވެ

 • 💰 ސްޕޮންސަރުންނާއި ހަދިޔާތަކެވެ

  🌍 އަހަރެމެންގެ އަޖައިބުކުރުވަނިވި ދުނިޔެ އަދި އާބާދީ ގަޑި ކެލްކިއުލޭޓަރ

 • 🌍 އަހަރެމެންގެ އަޖައިބުކުރުވަނިވި ދުނިޔެ އަދި އާބާދީ ގަޑި ކެލްކިއުލޭޓަރއިނގިރޭސި ބަހުންނެ

 • 🌞 އިރު އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

 • 📖 ސަން މަޤާމުގެ މަޢުލޫމާތު އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

 • 🌝 ހަނދު އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

 • 🚀 ހަނދުގެ މަރުހަލާތައް ހާމަކުރުން އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

 • 📖 ހަނދުގެ މަޤާމުގެ މަޢުލޫމާތު އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

 • 🌎 ސޯލާ ޓައިމް ސަންޑިއަލް އެވެ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

 • އަހަރެންގެ ވަގުތެވެ އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

 • 🌐 ތިބާގެ ޖީޕީއެސް ލޮކޭޝަން އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

 • 🕌 އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަސޭހަ ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް ނަމާދު ވަގުތުތަކާ ގުޅިގެން ތިބޭށެވެ އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

 • 🏠 ރިއަލް ސަން ޓައިމް ހޯމްޕޭޖް އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

  ℹ️ ރިއަލް ސަން ޓައިމް މައުލޫމާތުތައް އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

 • 🏖️ ސަން އެންޑް ޔޫއާރ ހެލްތު އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

 • 🌦️ އަހަރެންގެ ލޯކަލް ވެދަރ ސައިޓް އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

 • ✍️ ބަހުގެ ތަރުޖަމާތަކެވެ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

 • 💰 ސްޕޮންސަރުންނާއި ހަދިޔާތަކެވެ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

 • 🥰 ރިއަލް ސަން ޓައިމް ޔޫޒަރ އެކްސްޕީރިއަންސް އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

 • 🌇 އިރު ހިފާށެވެ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

  >

  ހަނދު
  ދަ މޫން ފޭސްސް، މޫން ޕޮޒިޝަން، ޑިސްޓެންސް ޓު މޫން، މޫންރައިސް، މޫންސެޓް، ނެކްސްޓް ނިއު މޫން، ނެކްސްޓް ފުލް މޫން، މޫން ގަޑި

  ދަ މޫން ފޭސްސް، މޫން ޕޮޒިޝަން، ޑިސްޓެންސް ޓު މޫން، މޫންރައިސް، މޫންސެޓް، ނެކްސްޓް ނިއު މޫން، ނެކްސްޓް ފުލް މޫން، މޫން ގަޑި