ރިއަލް ސަން ޓައިމް އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު

އިރުގެ ގަޑި
އިރުގެ ވަގުތު، އިރުގެ ގަޑި، ލޯކަލް ޓައިމް، މައި ޓްރޫ ސޯލާ ޓައިމް، ލެޓިޓިއުޑް، ލޮންޖިޓިއުޑް، އިރުއޮއްސޭ ވަގުތު ބާކީ އޮތް ވަގުތު، އިރުއަރާ ވަގުތު ބާކީ އޮތް ވަގުތު، ދުވަހުގެ ދިގުމިން، ރޭގަނޑުގެ ދިގުމިން، ރިއަލް ޓައިމް ސަންޑިއަލް، އޮންލައިން ސަންޑިއަލް

މި ސަންޑައިލް ބޭނުންކޮށްގެން ސޯލާ ޓައިމްގެ ޞައްޙަ ހިސާބުތައް ހޯދުމަށްޓަކައި، ބްރައުޒާއާއި މޯބައިލް ފޯނުގެ ގްލޯބަލް ޕޮޒިޝަނިންގ ސިސްޓަމް (ޖީޕީއެސް) ލޮކޭޝަން ސާވިސް އެނެބަލްކޮށްފައިވާކަން، އަދި ޖާވާސްކްރިޕްޓް ވެސް އެނެބަލްކޮށްފައިވާކަން ޔަޤީންކުރައްވާށެވެ.

މޯބައިލް ޑިވައިސްއެއްގައި ރިއަލް ސަން ޓައިމް ސައިޓް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް! ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ.

ޙަޤީޤީ ސޯލާ ޓައިމް ލޯކަލް ޓައިމް ޒޯން، ވަގުތާ އެއްގޮތްވުމަކީ އާންމު ކަމެއް ނޫނެވެ. ލޯކަލް ގަޑިން ގަޑިން 12:00 ދައްކާއިރު، އެއީ ޓައިމް ޒޯންގެ ތެރޭގައި މެންދުރު އެވެ. ހަގީގީ ސޯލާ ޓައިމް ކަނޑައެޅެނީ ތިބާގެ ލޮކޭޝަން އާއި އެކު ޕޮޒިޝަނިންގ ސިސްޓަމް އަށް ބަލައިގެންނެވެ.

ރިއަލް ސަން ޓައިމް ވެބްސައިޓް އުފެއްދުމުގެ ޚިޔާލު އަޅުގަނޑަށް ލިބުނީ ތަފާތު ޓައިމް ޒޯނަކަށް ދަތުރުކުރި ވަގުތުގައެވެ. އަހަރެންގެ މޯބައިލް ފޯނުގެ ވަގުތު އޮޓޮމެޓިކުން ލޯކަލް ގަޑިއަށް އެޑްޖަސްޓް ވާކަން ވިސްނުނު ނަމަވެސް އަސްލު ސަން ގަޑިއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޝައުގުވެރިކަން އުފެދުނެވެ. މި ޝައުގުވެރިކަން އުފެދުނީ ގަޑިން ގަޑިން ގަޑިން 12:00 ޖަހާއިރު އިރު އިން ކުރިން ވެސް ފަހަތަށް ޖެހިފައިވާ ހިޔަނި ބެލުމަށްފަހު އެވެ.

އަޅުގަނޑު އިންޓަރނެޓްގައި ތަފާތު ކީވޯޑްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ހޯދީ ރަނގަޅު ސޯލާ ޓައިމް ހޯދުމަށެވެ. މޫސުމާބެހޭ ވެބްސައިޓްތަކުން އިރުއަރާ ވަގުތާއި އިރުއޮއްސޭ ގަޑިއާ ބެހޭ ގޮތުން ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އަހަރެން ހޯދަން އުޅުނު އެއްޗެއް އެ ވެބްސައިޓްތަކުން ނުލިބުނެވެ. އަޅުގަނޑަށް ވެސް މަދު މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް ފެނުނު ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް އެޕްލިކޭޝަންއަކުން ޓްރޫ ސޯލާ ޓައިމް ފޯރުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދަތުރުކޮށް ހަވީރު ފަހުކޮޅު މަންޒިލަކަށް އާދެވޭއިރު ސަންރައިޒްގެ ކުރިން ލިބޭނެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވިއެވެ.

ދުނިޔޭގައި މުޅި އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިރު އުފެދުމާއި އޮއްސޭ ހިސާބުތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު ބަދަލުވެއެވެ. ވަކި ތަފާތުތައް ބިނާވެފައިވަނީ އުތުރުން ދެކުނަށް އަދި އިރުމަތިން ހުޅަނގަށް ހުންނަ އަމިއްލަ ޓައިމް ޒޯންގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ތަނެއްގެ މައްޗަށެވެ.

ރިއަލް ޓައިމް ސޯލާ ޓައިމް ހިސާބުކުރުމުގައި ގަޑި ވަގުތާއި، އިރުގެ މަޤާމާއި، އަމިއްލަ މަޤާމާއި ފަދަ ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ

ދުނިޔޭގައި ދުވާލެއްގެ އެނބުރުމަކީ ސީދާ 24 ގަޑިއިރު ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި 23 ގަޑިއިރާއި 56 މިނެޓް އަދި 4.09053 ސިކުންތު ކަމަށް ފާހަގަކުރުން މުހިންމެވެ ސައިޑެރިއަލް ޓައިމް.
އީކުއޭޓަރުގައި ދުނިޔެ އެނބުރޭ ސްޕީޑަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 465.10 މީޓަރެވެ ދެވަނަ ނުވަތަ ގާތްގަނޑަކަށް ގަޑިއަކު 1675 ކިލޯމީޓަރެވެ. އަޅާކިޔާއިރު އާންމުކޮށް މަތިންދާބޯޓެއް ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 900 ކިލޯމީޓަރުގެ ބާރުމިނުގައި އުދުހެއެވެ.

މިއީ މި ރިއަލް ސަން ޓައިމް ވެބްސައިޓް ވަންނަ ތަނެވެ.މިއީ ސަންއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަނެކެވެ ގަޑި، މޯބައިލް އަދި ޑެސްކްޓޮޕް ވަރޝަންގައި ވެސް ލިބެން ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ހަމައެކަނި އިރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވަގުތު ކިޔައިދިނުމުން

ވެސް މާ ދުރަށް ދާ ކަމެކެވެ؛ އަދި ސީދާ އިރުގެ އަލި ނެތް ނަމަވެސް ޓްރޫ ސޯލާ ޓައިމް އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ވެސް ލިބިގެންދެއެވެ.

އަހަރެން އުންމީދު ކުރަނީ އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ކުރިއަށް އޮތް ހަރަކާތްތައް ރޭވުމަށް ނުވަތަ މާދަމާގެ އިރުއަރާ ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމް އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ރިއަލް ސަން ޓައިމް ވެބްސައިޓަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ވެބްސައިޓެއް ކަމަށް.

އެހެން މީހުންނާ ގުޅުމަށް ރިއަލް ސަން ޓައިމް ދަ ފޭސްބުކް ގްރޫޕް އާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވާށެވެ އަދި އިރު ބެލުމުގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާތައް ހިއްސާކުރުން.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރިއަލް ސަން ޓައިމް ފޯ ފޭސްބުކް ވެބްސައިޓް އަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ، އެ ވެބްސައިޓުގައި... އާންމު މައުލޫމާތުގެ މުއްސަނދިކަން ހޯދިދާނެއެވެ.

🌞 އިރު ވަގުތު ނެތް އަޖައިބެއް ވަކި ޙައްދެއް ނެތް ބާރެއް

📖 އިރުގެ މަޤާމު އިރުގެ ވަގުތަށް ދޭ ގައިޑެއް

📍 ސަން ޕޮޒިޝަން

🌝 ހަނދު މިސްޓިކަލް ކޮމްޕެނިއަން އަދި ނެޗުރަލް ފީނޯމަން

🚀 ހަނދުގެ މަރުހަލާތައް ހާމަކުރުން ހަނދަށް ކުރާ ދަތުރެއް

📖 ހަނދުގެ މަޤާމުގެ މުހިންމުކަން ދެނެގަތުމަށް ދޭ ގައިޑެއް

📍 ހަނދުގެ މަޤާމެވެ

🌎 ސޯލާ ޓައިމް ސަން ކްލޮކް ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް ތިމާގެ ސީދާ އިރުގެ ވަގުތު ހޯދާ

އަހަރެންގެ ވަގުތު ބަދަލުވަމުން އަންނަ ދުނިޔޭގައި ވަގުތުގެ މުހިންމުކަން ދެނެގަތުން

📍 ޓްރޫ ސޯލާ ޓައިމް

🕌 އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަސޭހަ ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް ނަމާދު ވަގުތުތަކާ ގުޅިގެން ތިބޭށެވެ

🙏 ދެން އޮންނަ ނަމާދު ގަޑި

🌐 ޖީޕީއެސް: ނޭވިގޭޝަން ހީސްޓްރީ ޓު ނިއު ހޮރައިޒަންސް. ބާރު ހޯއްދަވާ!

🏠 ރިއަލް ސަން ޓައިމް ހޯމްޕޭޖް

🏖️ ސަން އެންޑް ޔޫއާރ ހެލްތު

🌦️ އަހަރެންގެ ލޯކަލް ވެދަރ ސައިޓް

✍️ ބަހުގެ ތަރުޖަމާތަކެވެ

💰 ސްޕޮންސަރުންނާއި ހަދިޔާތަކެވެ

🌍 އަހަރެމެންގެ އަޖައިބުކުރުވަނިވި ދުނިޔެ އަދި އާބާދީ ގަޑި ކެލްކިއުލޭޓަރ

🌍 އަހަރެމެންގެ އަޖައިބުކުރުވަނިވި ދުނިޔެ އަދި އާބާދީ ގަޑި ކެލްކިއުލޭޓަރއިނގިރޭސި ބަހުންނެ

🌞 އިރު އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

📖 ސަން މަޤާމުގެ މަޢުލޫމާތު އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

🌝 ހަނދު އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

🚀 ހަނދުގެ މަރުހަލާތައް ހާމަކުރުން އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

📖 ހަނދުގެ މަޤާމުގެ މަޢުލޫމާތު އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

🌎 ސޯލާ ޓައިމް ސަންޑިއަލް އެވެ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

އަހަރެންގެ ވަގުތެވެ އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

🌐 ތިބާގެ ޖީޕީއެސް ލޮކޭޝަން އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

🕌 އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަސޭހަ ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް ނަމާދު ވަގުތުތަކާ ގުޅިގެން ތިބޭށެވެ އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

🏠 ރިއަލް ސަން ޓައިމް ހޯމްޕޭޖް އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

ℹ️ ރިއަލް ސަން ޓައިމް މައުލޫމާތުތައް އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

🏖️ ސަން އެންޑް ޔޫއާރ ހެލްތު އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

🌦️ އަހަރެންގެ ލޯކަލް ވެދަރ ސައިޓް އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

✍️ ބަހުގެ ތަރުޖަމާތަކެވެ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

💰 ސްޕޮންސަރުންނާއި ހަދިޔާތަކެވެ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

🥰 ރިއަލް ސަން ޓައިމް ޔޫޒަރ އެކްސްޕީރިއަންސް އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

🌇 އިރު ހިފާށެވެ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

ލެޓް ދަ ސަންޝައިން

ރިއަލް ޓައިމްގައި ދަ ސަންޑިއަލް ޓްރައި ކޮށްލައްވާ
ހަގީގީ އިރުގެ ވަގުތު، އިރުއޮއްސޭ ވަގުތު، އިރުއަރާ، އިރުގެ މަޤާމު، ހަނދުގެ މަޤާމުރިއަލް ސަން ޓައިމް، ޓްރޫ ސޯލާ ޓައިމް، ސަންސެޓް، ސަންރައިސް، މޮބައިލް ސަންޑިއަލް، ލޯކަލް ޓައިމް ޒޯން، ސޯލާ ނޫން، ޖީޕީއެސް ޕޮޒިޝަނިންގ، ޑޭލައިޓް ސޭވިންގ ޓައިމް، ރިއަލްޓައިމް ސަންޑިއަލް، ސަންސެޓް ނިއަރ މީ

ހަގީގީ އިރުގެ ވަގުތު، އިރުއޮއްސޭ ވަގުތު، އިރުއަރާ، އިރުގެ މަޤާމު، ހަނދުގެ މަޤާމުރިއަލް ސަން ޓައިމް، ޓްރޫ ސޯލާ ޓައިމް، ސަންސެޓް، ސަންރައިސް، މޮބައިލް ސަންޑިއަލް، ލޯކަލް ޓައިމް ޒޯން، ސޯލާ ނޫން، ޖީޕީއެސް ޕޮޒިޝަނިންގ، ޑޭލައިޓް ސޭވިންގ ޓައިމް، ރިއަލްޓައިމް ސަންޑިއަލް، ސަންސެޓް ނިއަރ މީ


ލޯކަލް ޓައިމް އާއި ޓްރޫ ސޯލާ ޓައިމް އާއި ގަޑިއަކަށް ވުރެ ގިނަ ތަފާތަކީ ދުވާލު ވަގުތު ސަލާމަތް ކުރެވޭތީ އެވެ.