އަހަރެންގެ ލޯކަލް ވެދަރ ސައިޓް

މޫސުމާބެހޭ ލަފާ ތިރީގައިވާ ހަފްތާގެ ލަފާގައި ހަތް ދުވަހުގެ ލަފާ، އެންމެ ކުޑަ އަދި އެންމެ މަތީ ފިނިހޫނުމިނާއި، ވައިގެ މިސްރާބާއި ބާރު، ޔޫވީ އިންޑެކްސް ސުމަކުން ބަލިކަށިން ފެށިގެން އެގާރައަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ ޔޫވީ ރޭޑިއޭޝަން، ވައިގެ ހޫނުމިން، ޗާންސް އޮފް ވާރޭ ވެހުމުގެ އިތުރުން ދުވަހުގެ ބެރޮމެޓްރިކް ޕްރެޝަރުގެ ޑޭޓާ ވެސް ލިބިފައިވެ އެވެ.

މި މެޕްގައި ސީދާ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ލޮކޭޝަންތަކެއް ނެތް، ހަމައެކަނި އެންމެ ކައިރީގައިވާ ސިޓީއެއް، ސަރަޙައްދެއް ނުވަތަ ޤައުމެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު ގާތްގަނޑަކަށް ބިމުގެ ފަށަލައާ ހަމައަށް ޒޫމް ކުރެވޭނެ އެވެ. މިގޮތަށް އަމިއްލަ ތަނާއި ކައިރިވެވޭނެއެވެ.

މި މެޕްގައި ސީދާ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ލޮކޭޝަންތަކެއް ނެތް، ހަމައެކަނި އެންމެ ކައިރީގައިވާ ސިޓީއެއް، ސަރަޙައްދެއް ނުވަތަ ޤައުމެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު ގާތްގަނޑަކަށް ބިމުގެ ފަށަލައާ ހަމައަށް ޒޫމް ކުރެވޭނެ އެވެ. މިގޮތަށް އަމިއްލަ ތަނާއި ކައިރިވެވޭނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ލޯކަލް ވެދަރ ސައިޓުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ދިރިއުޅުމަށް ތައްޔާރުވުމުގައި އަގުހުރި މަޢުލޫމާތުތައް ލިބިގެންދެއެވެ.
މި ލަފާ މޫސުމީ މެޕްތަކުގެ އެހީގައި ވަކި ދުވަހެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުންމީދު ކުރެވޭނީ ކޮންކަހަލަ މޫސުމީ ހާލަތެއްކަން ދެނެގަނެވޭނެއެވެ.
އެއީ މިސާލަކަށް އިރުގެ އަލިކަމާއި، ފިނިހޫނުމިނާއި، ވައިގެ ބާރުމިނާއި، ވިލާގަނޑުގެ މިންވަރާއި، ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ގަޑިއަކު އެއްފަހަރު ފޯރުކޮށްދެއެވެ.
މި ލަފާކުރާ މައުލޫމާތަކީ އެކަށީގެންވާ ހެދުންތައް ހޮވުމާއި، ބޭރުގައި ކުރާ ހަރަކާތްތައް ރާވައި، މޫސުމުގެ ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ލަފާތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ މައުލޫމާތެކެވެ.

މި މޫސުމާބެހޭ މެޕުން ލިބޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް މައުލޫމާތަކީ، އަވިގަދަ ދުވަސްވަރު، އަވިގަދަ ގަޑިތަކެވެ އިރުގެއަލި ސީދާ އަހަރެމެންގެ މޫޑާއި ހަކަތަގެ މިންވަރަށް އަސަރުކުރެއެވެ.
މި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މެޕުން ފެންނަނީ ވިލާގަނޑުގެ ފަހަތުން ދުވާލުގެ ކިތައް ގަޑިއިރު އިރު ފެންނާނެ ގޮތަށެވެ. މި މައުލޫމާތަކީ ބޭރުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު ޕްލޭންކޮށް، އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ މައުލޫމާތެކެވެ އަވިގަދަ ވަގުތުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ޓެމްޕަރޭޗަރ ޑޭޓާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ދިރިއުޅުން ރޭވުމުގައި ވެސް ވަރަށް މުހިންމެވެ. މިހާރު ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުންމީދު ކުރެވޭނީ ކޮން ފިނިހޫނުމިނެއްތޯވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދެއެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަށީގެންވާ ހެދުން އެޅުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ. އަދި ގޭތެރޭގައި ހޫނުވުން ނުވަތަ ފިނިވުން ފަދަ އެހެން ކަންތައްތަކަށް ވެސް ފިނިހޫނުމިނުގެ އަސަރު ކުރެއެވެ. މެޕުން ގަޑިއަކު އެއްފަހަރު، ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއަށް ކޮންމެ ތިން ގަޑިއިރަކުން ފިނިހޫނުމިން ލަފާކުރެވޭ ގޮތް ފެންނާނެ އެވެ.

ވައިގަދަވުމާއި، ކްލައުޑް އަދި ރެއިން ޑޭޓާ ޚާއްޞަކޮށް ބޭރުގައި ހަރަކާތްތައް ރާވާއިރު، އަންނަނީ ކޮންކަހަލަ ވައިރޯޅިތަކެއްތޯއާއި، ކިތައް ވިލާގަނޑެއް އުފެދިދާނެތޯއާއި، ވާރޭ ވެހޭނެތޯ މުހިންމު ކަންކަމެވެ. މި މައުލޫމާތުގެ ސަބަބުން ޖޮގިން، ބައިސްކަލް ދުއްވުން ނުވަތަ ދޯނިފަހަރު ދުއްވުން ފަދަ ބޭރުގައި ކުރާ ހަރަކާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ކަންތައްތައް ހޮވުމުގައި އެހީތެރިވެދެއެވެ. މާ ބޮޑަށް ވައިގަދަވުމަކީ ސަލާމަތަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މެޕުން ވެސް ގަޑިއަކު އެއްފަހަރު ވިލާގަނޑާއި ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއަށް ކޮންމެ ތިން ގަޑިއިރަކުން ވެސް ވިލާގަނޑާއި ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެ އެވެ.

މިއީ އަހަރެންގެ ލޯކަލް ފޯކަސްޓް ވެދަރ ސައިޓް އެހާ މޮޅު، މެޕްގައި ޒޫމް އިން އައުޓްކޮށް ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ތަނަކުން ވެސް ލޯކަލް ވެދަރ ހޯދައި، ބުކްމާކް ނުވަތަ އައިކޮންއެއްގެ ގޮތުގައި ސެޓް ކުރެވޭނީ ހަމަ މޯބައިލް ހޯމް ޕޭޖްގައެވެ.

އަހަރެންގެ ލޯކަލް ވެދަރ ސައިޓް ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ... meteoblue + OpenWeather

🌞 އިރު ވަގުތު ނެތް އަޖައިބެއް ވަކި ޙައްދެއް ނެތް ބާރެއް

📖 އިރުގެ މަޤާމު އިރުގެ ވަގުތަށް ދޭ ގައިޑެއް

📍 ސަން ޕޮޒިޝަން

🌝 ހަނދު މިސްޓިކަލް ކޮމްޕެނިއަން އަދި ނެޗުރަލް ފީނޯމަން

🚀 ހަނދުގެ މަރުހަލާތައް ހާމަކުރުން ހަނދަށް ކުރާ ދަތުރެއް

📖 ހަނދުގެ މަޤާމުގެ މުހިންމުކަން ދެނެގަތުމަށް ދޭ ގައިޑެއް

📍 ހަނދުގެ މަޤާމެވެ

🌎 ސޯލާ ޓައިމް ސަން ކްލޮކް ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް ތިމާގެ ސީދާ އިރުގެ ވަގުތު ހޯދާ

އަހަރެންގެ ވަގުތު ބަދަލުވަމުން އަންނަ ދުނިޔޭގައި ވަގުތުގެ މުހިންމުކަން ދެނެގަތުން

📍 ޓްރޫ ސޯލާ ޓައިމް

🕌 އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަސޭހަ ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް ނަމާދު ވަގުތުތަކާ ގުޅިގެން ތިބޭށެވެ

🙏 ދެން އޮންނަ ނަމާދު ގަޑި

🌐 ޖީޕީއެސް: ނޭވިގޭޝަން ހީސްޓްރީ ޓު ނިއު ހޮރައިޒަންސް. ބާރު ހޯއްދަވާ!

🏠 ރިއަލް ސަން ޓައިމް ހޯމްޕޭޖް

ℹ️ ރިއަލް ސަން ޓައިމް މައުލޫމާތުތައް

🏖️ ސަން އެންޑް ޔޫއާރ ހެލްތު

✍️ ބަހުގެ ތަރުޖަމާތަކެވެ

💰 ސްޕޮންސަރުންނާއި ހަދިޔާތަކެވެ

🌍 އަހަރެމެންގެ އަޖައިބުކުރުވަނިވި ދުނިޔެ އަދި އާބާދީ ގަޑި ކެލްކިއުލޭޓަރ

🌍 އަހަރެމެންގެ އަޖައިބުކުރުވަނިވި ދުނިޔެ އަދި އާބާދީ ގަޑި ކެލްކިއުލޭޓަރއިނގިރޭސި ބަހުންނެ

🌞 އިރު އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

📖 ސަން މަޤާމުގެ މަޢުލޫމާތު އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

🌝 ހަނދު އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

🚀 ހަނދުގެ މަރުހަލާތައް ހާމަކުރުން އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

📖 ހަނދުގެ މަޤާމުގެ މަޢުލޫމާތު އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

🌎 ސޯލާ ޓައިމް ސަންޑިއަލް އެވެ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

އަހަރެންގެ ވަގުތެވެ އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

🌐 ތިބާގެ ޖީޕީއެސް ލޮކޭޝަން އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

🕌 އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަސޭހަ ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް ނަމާދު ވަގުތުތަކާ ގުޅިގެން ތިބޭށެވެ އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

🏠 ރިއަލް ސަން ޓައިމް ހޯމްޕޭޖް އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

ℹ️ ރިއަލް ސަން ޓައިމް މައުލޫމާތުތައް އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

🏖️ ސަން އެންޑް ޔޫއާރ ހެލްތު އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

🌦️ އަހަރެންގެ ލޯކަލް ވެދަރ ސައިޓް އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

✍️ ބަހުގެ ތަރުޖަމާތަކެވެ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

💰 ސްޕޮންސަރުންނާއި ހަދިޔާތަކެވެ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

🥰 ރިއަލް ސަން ޓައިމް ޔޫޒަރ އެކްސްޕީރިއަންސް އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

🌇 އިރު ހިފާށެވެ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

ލެޓް ދަ ސަންޝައިން

އަހަރެންގެ ލޯކަލް ވެދަރ ސައިޓް
 މޫސުން ލަފާކުރާ ގަޑިތަކާއި، އަވިގަދަ ގަޑިތަކާއި، ފިނިހޫނުމިން، ވައިގެ ބާރުގަދަ އަދި އެނިމޭޝަން، ވިލާގަނޑާއި ވާރޭވެހުމުގެ މިންވަރު، ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ މޫސުމުގެ ލަފާ، އެންމެ ކުޑަ އަދި އެންމެ މަތީ ފިނިހޫނުމިން، ވައިގެ މިސްރާބާއި ބާރު، ސުމަކުން ބަލިކަށިން ފެށިގެން އެގާރައަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ ޔޫވީ ރޭޑިއޭޝަން، ޔޫވީ އިންޑެކްސް، ވައިގެ ހޫނުމިން، ވާރޭ ވެހުމުގެ ފުރުސަތު، ބެރޮމެޓްރިކް ޕްރެޝަރ ޑޭޓާ

މޫސުން ލަފާކުރާ މައުލޫމާތު، އަވިގަދަ ގަޑި، ފިނިހޫނުމިން، ވައިގަދަވުމާއި އެނިމޭޝަން، ވިލާގަނޑާއި ވާރޭވެހުމުގެ މިންވަރު، އިންތިހާއަށް މޫސުމުގެ ލަފާތަކާއި، އެންމެ ކުޑަ އަދި އެންމެ މަތީ ފިނިހޫނުމިނާއި، ވައިގެ މިސްރާބާއި ބާރު، ސުމެއް ބަލިކަށިން ފެށިގެން އެގާރައަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ ޔޫވީ ރޭޑިއޭޝަން، ވައިގެ ހޫނުމިން، ވާރޭވެހި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު، ބެރޮމެޓްރިކް ޕްރެޝަރ ޑޭޓާ