ތިބާގެ ޖީޕީއެސް ލޮކޭޝަން، އިރުގެ ވަގުތު، އިރުގެ މަޤާމު، ހަނދުގެ މަޤާމު

ޖީޕީއެސް: ނޭވިގޭޝަން ހީސްޓްރީ ޓު ނިއު ހޮރައިޒަންސް. ބާރު ހޯއްދަވާ!

އައު ތަންތަން ހޯދައި މީހުންނާ ގުޅުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބަރޯސާވަނީ ޖީޕީއެސް ލޮކޭޝަން ސާވިސްއަށެވެ. މީގެ ކުރިން ވައިކިންގްސް އިން ދުނިޔޭގައި ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ އިރުއާއި ތަރިތަކުގެ މަޤާމު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި މިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސީދާ ތަން ކަނޑައެޅޭނެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ.

އިރުއޮއްސޭ ވަގުތު ބާކީ އޮތް ވަގުތު، އިރުއަރާ ވަގުތު ބާކީ އޮތް ވަގުތު، ދުވަހުގެ ދިގުމިން، ރޭގަނޑުގެ ދިގުމިން، އޮންލައިން އިރުގެ ގަޑި

މުޅި ތާރީޚުގައި ވެސް ކަނޑުމަތީގެ މީހުން އިރުޝާދު ހޯދުމަށް އުޑުމައްޗަށް ބަލާފައިވެ އެވެ. އެމީހުން ބޭނުންކުރީ ސެކްސްޓެންޓް ކިޔާ ތަޖުރިބާކާރު އާލާތެއް ކަމަށާއި، އިރު ފަދަ ސެލެސްޓިއަލް ބޮޑީސްތައް އުޑުމައްޗާ ގުޅިގެން މިންކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ލޮންޖިޓިއުޑާއި ވަގުތު ހޯދުމަށް ބަރޯސާވެފައިވަނީ މެރިން ކްރޮނޮމީޓަރ ނުވަތަ ކަނޑުގެ ގަޑިއެއްގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ޑިވައިސްއަކަށެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ލޮކޭޝަން ސާވިސްތައް އުފެދުމުގެ ކުރިން މެޕްތަކާއި އެޓްލާސްތަކަކީ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް އިސްކަންދެވޭ ވަސީލަތްތަކެކެވެ. ފޯނުގެ އެހީއެއް ނެތި ގެއްލިއްޖެ ނަމަ ހުއްޓި މަންޒިލަށް ވާސިލްވުމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތް އަހާލަން ޖެހުނެވެ.

ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި ޖީޕީއެސް އަކީ ބިންގާ އަޅާފައިވާ އީޖާދެކެވެ.

ހަނދާއި ދުރުމިން، ހަނދުއަރާ، ހަނދު އޮއްސޭ، ދެން އަންނަ ހަނދު، އަންނަ ބައި ހަނދު، ދެން ފުރިހަމަ ހަނދު، ހަނދު ގަޑި

ޖީޕީއެސް އަކީ ގިނަ މަގުސަދުތަކަށް ޚިދުމަތްކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ވަޒީފާގެ ރަނގަޅުކަމާއި އިތުބާރު ކުރެވޭ އެއްޗެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދަތުރުކުރާ ގަޑިއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭއިރު ބޭނުންވާ މަންޒިލަށް މަގުދައްކައިދެއެވެ.

ޖީޕީއެސް އިން ސަލާމަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތައް ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވެދެއެވެ.

ތިބާގެ ޖީޕީއެސް ލޮކޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު ގޭމްތައް ލިބެން ހުރެއެވެ.

ޖީޕީއެސް އިން ގެ ވަގުތާއި މަޤާމުތަކާ ބެހޭ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެއެވެއަވި ގަޑި، އިރުގެ މަޤާމު އަދި ހަނދުގެ މަޤާމު

ޖީޕީއެސް އަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.

ވިކިޕީޑިއާގެ ޞަފްޙާތަކުން ގްލޯބަލް ޕޮޒިޝަނިންގ ސިސްޓަމް އާ ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް ކިޔައިލެވޭނެއެވެ.

🌞 އިރު ވަގުތު ނެތް އަޖައިބެއް ވަކި ޙައްދެއް ނެތް ބާރެއް

📖 އިރުގެ މަޤާމު އިރުގެ ވަގުތަށް ދޭ ގައިޑެއް

📍 ސަން ޕޮޒިޝަން

🌝 ހަނދު މިސްޓިކަލް ކޮމްޕެނިއަން އަދި ނެޗުރަލް ފީނޯމަން

🚀 ހަނދުގެ މަރުހަލާތައް ހާމަކުރުން ހަނދަށް ކުރާ ދަތުރެއް

📖 ހަނދުގެ މަޤާމުގެ މުހިންމުކަން ދެނެގަތުމަށް ދޭ ގައިޑެއް

📍 ހަނދުގެ މަޤާމެވެ

🌎 ސޯލާ ޓައިމް ސަން ކްލޮކް ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް ތިމާގެ ސީދާ އިރުގެ ވަގުތު ހޯދާ

އަހަރެންގެ ވަގުތު ބަދަލުވަމުން އަންނަ ދުނިޔޭގައި ވަގުތުގެ މުހިންމުކަން ދެނެގަތުން

📍 ޓްރޫ ސޯލާ ޓައިމް

🏠 ރިއަލް ސަން ޓައިމް ހޯމްޕޭޖް

ℹ️ ރިއަލް ސަން ޓައިމް މައުލޫމާތުތައް

🏖️ ސަން އެންޑް ޔޫއާރ ހެލްތު

🌦️ އަހަރެންގެ ލޯކަލް ވެދަރ ސައިޓް

✍️ ބަހުގެ ތަރުޖަމާތަކެވެ

💰 ސްޕޮންސަރުންނާއި ހަދިޔާތަކެވެ

🌍 އަހަރެމެންގެ އަޖައިބުކުރުވަނިވި ދުނިޔެ އަދި އާބާދީ ގަޑި ކެލްކިއުލޭޓަރ

🌍 އަހަރެމެންގެ އަޖައިބުކުރުވަނިވި ދުނިޔެ އަދި އާބާދީ ގަޑި ކެލްކިއުލޭޓަރ އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

🌞 އިރު އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

📖 ސަން މަޤާމުގެ މަޢުލޫމާތު އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

🌝 ހަނދު އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

🚀 ހަނދުގެ މަރުހަލާތައް ހާމަކުރުން އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

📖 ހަނދުގެ މަޤާމުގެ މަޢުލޫމާތު އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

🌎 ސޯލާ ޓައިމް ސަންޑިއަލް އެވެ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

އަހަރެންގެ ވަގުތެވެ އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

🌐 ތިބާގެ ޖީޕީއެސް ލޮކޭޝަން އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

🏠 ރިއަލް ސަން ޓައިމް ހޯމްޕޭޖް އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

ℹ️ ރިއަލް ސަން ޓައިމް މައުލޫމާތުތައް އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

🏖️ ސަން އެންޑް ޔޫއާރ ހެލްތު އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

🌦️ އަހަރެންގެ ލޯކަލް ވެދަރ ސައިޓް އިނގިރޭސި ބަހުންނެ

✍️ ބަހުގެ ތަރުޖަމާތަކެވެ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

💰 ސްޕޮންސަރުންނާއި ހަދިޔާތަކެވެ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

🥰 ރިއަލް ސަން ޓައިމް ޔޫޒަރ އެކްސްޕީރިއަންސް އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

🌇 އިރު ހިފާށެވެ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

ލެޓް ދަ ސަންޝައިން

ތިބާގެ ޖީޕީއެސް ލޮކޭޝަން
ތިބާގެ ޖީޕީއެސް ލޮކޭޝަން، އިރުގެ ވަގުތު، އިރުގެ މަޤާމު، ހަނދުގެ މަޤާމު

ތިބާގެ ޖީޕީއެސް ލޮކޭޝަން، އިރުގެ ވަގުތު، އިރުގެ މަޤާމު، ހަނދުގެ މަޤާމު