प्रायोजक आनी देणगी

ह्या अनिश्चीत आनी सदांच बदलपी काळांत विस्वासांत घेवपासारकी म्हायतीचें म्हत्व उणें करूं येना. देखूनच आमी तुमकां रियल सनडायल हाडटात, एक वेबसायट जंय तुमी तुमचो स्वताचो खरो सूर्य वेळ, येवपी सूर्योदय आनी सूर्यास्त सहजतायेन तपासूंक शकतात आनी चंद्राची नेमकी आकार आनी सुवात लेगीत सोदून काडूंक शकतात.

आमची साइट संवसारभरांतल्यान विंगड विंगड प्रेक्षकांक आकर्शीत करता, सगळ्यांक सूर्य आनी चंद्राच्या सोबीतकायेक एक समान कदर आसा.

प्रायोजक

आमी आमच्या रियल सोलर टाईम संकेतथळाक प्रायोजीत करपाक कंपनीं सक्रीयपणान सोदतात, जी सूर्य आनी चंद्र हांचे भोंवतणी केंद्रीत आसा. प्रायोजक म्हूण, तुमच्या कंपनीची जायरात खरो सौर वेळ, सूर्य स्थिती, आनी चंद्राची स्थिती काउंटर. तुमच्या कंपनीचो घोशणा आमी 132 वेगवेगळ्या भाशांनी लेगीत दाखोवंक शकतात, तुमच्या ब्रँडाचो चडांत चड एक्सपोझर.

आमकां ईमेल धाडात: info (at) realsuntime.com

देणगीं

दानांचीय खूब तोखणाय जाता, कारण ते हे संकेतथळाचे देखरेखींत योगदान दितात, आमच्या ल्हान वेवसाय कार्यावळींक आदार दितात, आनी फुडारा खातीर फुडल्या विकासाक निधी दितात.

सूर्य आनी चंद्र हीं सार्वत्रिक घडणुको आसतना, आमच्या दरेकाक ग्लोबाचेर आशिल्ल्या सुवातेर आदारीत आमचो खाशेलो सौर काळ आनी चंद्राची सुवात अणभवता.

हेरांक जोडपा खातीर रियल सन टाईम फेसबूक गट हातूंत सामील जायात आनी सुर्याचें निरिक्षण करपाचे तुमचे स्वताचे अणभव सांगात.

अधिक म्हायती खातीर, फेसबूका खातीर खरो सूर्य वेळ संकेतथळाक भेट दिवची जंय तुमी सामान्य म्हायतीची गिरेस्तकाय मेळूंक शकता.

🌞 सूर्य: मर्यादेबगर शक्त आशिल्लें एक कालबाह्य आश्चर्य

📖 सूर्याची सुवात: सौर काळाचो मार्गदर्शक

📍 सूर्याची स्थिती

🌝 चंद्र: एक गूढ साथीदार आनी सैमीक घडणूक

🚀 चंद्राचे टप्पे उक्ते करप: चंद्राचेर एक प्रवास

📖 चंद्राची सुवात: ताचें म्हत्व समजून घेवपाचो मार्गदर्शक

📍 चंद्राची स्थिती

🌎 सौर वेळ सूर्य घड्याळ संवसारांत खंयच्याय सुवातेर

म्हजो वेळ: बदलपी संवसारांत काळाचें म्हत्व समजून घेवप

📍 खरो सौर वेळ

🕌 आमच्या सोयीस्कर साधना वरवीं खंयच्याय सुवातेर मागणें वेळा कडेन जोडून रावचें

🙏 फुडलो प्रार्थना वेळ

🌐 जीपीएस: नव्या क्षितीजाक नेव्हिगेशन इतिहास. पॉवर सोदून काडात!

🏠 मुखेल पान: खरो सूर्य आनी चंद्र वेळ

ℹ️ रियल सन टाईमा विशीं म्हायती

🏖️ सूर्य आनी तुमची भलायकी

🌦️ म्हजी थळावी हवामान साइट

✍️ जागतीक भाशेचे अणकार

🌍 आमचो अद्भुत संवसार आनी लोकसंख्या घड्याळ कॅल्क्युलेटर

🌍 आमचो अद्भुत संवसार आनी लोकसंख्या घड्याळ कॅल्क्युलेटर इंग्लीश भाशेंत

🌞 सूर्य: मर्यादेबगर शक्त आशिल्लें एक कालबाह्य आश्चर्य इंग्लीश भाशेंत

📖 सूर्याची सुवात: सौर काळाचो मार्गदर्शक इंग्लीश भाशेंत

🌝 चंद्र: एक गूढ साथीदार आनी सैमीक घडणूक इंग्लीश भाशेंत

🚀 चंद्राचे टप्पे उक्ते करप: चंद्राचेर एक प्रवास इंग्लीश भाशेंत

📖 चंद्राची सुवात: ताचें म्हत्व समजून घेवपाचो मार्गदर्शक इंग्लीश भाशेंत

🌎 सौर वेळ सूर्य घड्याळ संवसारांत खंयच्याय सुवातेर इंग्लीश भाशेंत

म्हजो वेळ: बदलपी संवसारांत काळाचें म्हत्व समजून घेवप इंग्लीश भाशेंत

🌐 जीपीएस: नव्या क्षितीजाक नेव्हिगेशन इतिहास. पॉवर सोदून काडात! इंग्लीश भाशेंत

🕌 आमच्या सोयीस्कर साधना वरवीं खंयच्याय सुवातेर मागणें वेळा कडेन जोडून रावचें इंग्लीश भाशेंत

🏠 मुखेल पान: खरो सूर्य आनी चंद्र वेळ इंग्लीश भाशेंत

ℹ️ रियल सन टाईमा विशीं म्हायती इंग्लीश भाशेंत

🏖️ सूर्य आनी तुमची भलायकी इंग्लीश भाशेंत

🌦️ म्हजी थळावी हवामान साइट इंग्लीश भाशेंत

✍️ जागतीक भाशेचे अणकार इंग्लीश भाशेंत

💰 प्रायोजक आनी देणगी इंग्लीश भाशेंत

🥰 रियल सन टाईम वापरपी अणभव इंग्लीश भाशेंत

🌇 कॅच द सन इंग्लीश भाशेंत

रियल टाईमांत सूर्यघडी वापरून पळयात
सूर्य वेळ, सूर्य घड्याळ, थळावो वेळ, म्हजो खरो सौर वेळ, अक्षांश, रेखांश, सूर्यास्ताक उरिल्लो वेळ, सूर्योदयाक उरिल्लो वेळ, दिसाची लांबाय, रातची लांबाय, रियल टाईम सूर्यघडी, ऑनलायन सूर्यघडी

सूर्य वेळ, सूर्य घड्याळ, थळावो वेळ, म्हजो खरो सौर वेळ, अक्षांश, रेखांश, सूर्यास्ताक उरिल्लो वेळ, सूर्योदयाक उरिल्लो वेळ, दिसाची लांबाय, रातची लांबाय, रियल टाईम सूर्यघडी, ऑनलायन सूर्यघडी