खऱ्या सूर्य वेळाविशीं म्हायती

सूर्यघड़ी
सूर्य वेळ, सूर्य घड्याळ, थळावो वेळ, म्हजो खरो सौर वेळ, अक्षांश, रेखांश, सूर्यास्ताक उरिल्लो वेळ, सूर्योदयाक उरिल्लो वेळ, दिसाची लांबाय, रातची लांबाय, रियल टाईम सूर्यघडी, ऑनलायन सूर्यघडी

ह्या सनडायलाचो वापर करून अचूक सौर वेळ गणना मेळोवपाक, उपकार करून तुमचो ब्राउझर आनी मोबायल फोनाची जागतीक स्थिती प्रणाली (GPS) थळ सेवा सक्षम केल्या हाची खात्री करात, आनी JavaScript तशेंच सक्षम केल्या.

मोबायल डिव्हायसाचेर मोबायल डिव्हायसाचेर रियल सन टाईम साइट कशी वापरची! YouTube व्हिडियो.

प्रत्यक्ष सौर वेळ थळाव्या वेळ क्षेत्र वेळाकडेन जुळोवप अप्रुप आसा. थळावो वेळ घड्याळार 12:00 दाखयता, जाल्यार तो वेळ क्षेत्रा भितर दनपारां आसा. खरो सौर वेळ तुमच्या सुवातेर आशिल्ल्या स्थिती प्रणालीचेर आदारीत थारायतात.

रियल सन टाईम वेबसायट तयार करपाची कल्पना म्हाका वेगळ्या वेळ क्षेत्रांत प्रवास करतना आयली. म्हज्या मोबायलाचो वेळ आपोआप थळाव्या वेळा प्रमाण समायोजीत जाता हें म्हाका कळ्ळें, पूण प्रत्यक्ष सूर्य वेळा विशीं म्हायती मेळोवपाची उमेद जाली. घड्याळ थळाव्या वेळा प्रमाण 12:00 दाखयता तेन्ना सुर्यान घाल्ली पयलींच तिरपी सावळी पळोवन ही आवड निर्माण जाली.

हांवें वेगवेगळे कीवर्ड वापरून इंटरनॅटाचेर व्हड प्रमाणांत सोद घेतलो आनी योग्य सौर वेळ सोदून काडलो. हवामान संकेतथळांनी सूर्योदय आनी सूर्यास्त वेळा विशीं भरपूर म्हायती दिली तरी हांवें सोदता तें तांणी दिवंक नाशिल्लें. तशेंच थोडे मोबायल अॅप्लिकेशनां मेळ्ळीं, पूण तातूंतल्या खंयच्याच ऍप्लिकेशनान रियल सन टाईम दिवंक ना.

फुडल्या सूर्यास्त मेरेन उरिल्ल्या दिसाच्या उजवाडाचो विचार करून भायल्या कार्यावळींची प्रभावीपणान येवजण करपा खातीर खरो सूर्य वेळ जाणून घेवपाची म्हाका इत्सा आशिल्ली. ते भायर प्रवास करतना आनी सांजवेळा उसरां एका गंतव्याक पावतना सूर्योदय जावचे पयलीं कितलो वेळ मेळटा तें थारावपाची इत्सा जाताली.

सूर्याचे उदेंतेचे आनी अस्ताक वचपाचे बिंदू च्या पुराय वर्सभर दर दिसा बदलतात ग्लोब. विशिश्ट बदल उत्तर ते दक्षिण आनी उदेंत ते अस्तंत अशा स्वताच्या वेळ क्षेत्रांतल्या मनशाच्या सुवातेर आदारून आसतात.

रियल-टायम सौर वेळ मेजपाक घड्याळ वेळ, सूर्याची सुवात आनी तुमची स्वताची सुवात अशा जायत्या घटकांचो विचार करचो पडटा.

धर्तरेचेर एका दिसाचें घुंवप सारकें २४ वरां न्हय तर २३ वरां, ५६ मिनटां आनी ४.०९०५३ सेकंद आसता, ताका हें लक्षांत घेवप म्हत्वाचें. साइडरियल वेळ.
विषुववृत्तचेर धर्तरेचो घुंवपाचो वेग सुमार ४६५.१० मीटर दर सेकंदाक वा अदमासाक १६७५ किमी. तुळा करपाखातीर विमान सादारणपणान वराक सुमार ९०० किमी

हांगाच खरो सौर वेळ संकेतथळ येता.ती म्हणून काम करता सूंडडायल, मोबायल आनी डेस्कटॉप दोनूय आवृत्त्यांनी उपलब्ध आसा. पूण फकत सूर्याचेर आदारून वेळ सांगपा परस फुडें वता; तशेंच प्रत्यक्ष सूर्यप्रकाश नासतना लेगीत खऱ्या सौर काळाविशीं म्हायती दिता.

तुमकां खरो सूर्य वेळ संकेतथळ सूर्यास्त पयलीं तुमच्या येवपी कार्यावळींची येवजण करपाक वा फाल्यांच्या सूर्योदय खातीर तुमचो कार्यक्रम घडोवन हाडपाक खूब उपेगी पडटली अशी आस्त बाळगता.

हेरांक जोडपा खातीर रियल सन टाईम फेसबूक गट हातूंत सामील जायात आनी सुर्याचें निरिक्षण करपाचे तुमचे स्वताचे अणभव सांगात.

अधिक म्हायती खातीर, फेसबूका खातीर खरो सूर्य वेळ संकेतथळाक भेट दिवची जंय तुमी सामान्य म्हायतीची गिरेस्तकाय मेळूंक शकता.

🌞 सूर्य: मर्यादेबगर शक्त आशिल्लें एक कालबाह्य आश्चर्य

📖 सूर्याची सुवात: सौर काळाचो मार्गदर्शक

📍 सूर्याची स्थिती

🌝 चंद्र: एक गूढ साथीदार आनी सैमीक घडणूक

🚀 चंद्राचे टप्पे उक्ते करप: चंद्राचेर एक प्रवास

📖 चंद्राची सुवात: ताचें म्हत्व समजून घेवपाचो मार्गदर्शक

📍 चंद्राची स्थिती

🌎 सौर वेळ सूर्य घड्याळ संवसारांत खंयच्याय सुवातेर

म्हजो वेळ: बदलपी संवसारांत काळाचें म्हत्व समजून घेवप

📍 खरो सौर वेळ

🌐 जीपीएस: नव्या क्षितीजाक नेव्हिगेशन इतिहास. पॉवर सोदून काडात!

🏠 मुखेल पान: खरो सूर्य आनी चंद्र वेळ

🏖️ सूर्य आनी तुमची भलायकी

🌦️ म्हजी थळावी हवामान साइट

✍️ जागतीक भाशेचे अणकार

💰 प्रायोजक आनी देणगी

🌍 आमचो अद्भुत संवसार आनी लोकसंख्या घड्याळ कॅल्क्युलेटर

🌍 आमचो अद्भुत संवसार आनी लोकसंख्या घड्याळ कॅल्क्युलेटर इंग्लीश भाशेंत

🌞 सूर्य: मर्यादेबगर शक्त आशिल्लें एक कालबाह्य आश्चर्य इंग्लीश भाशेंत

📖 सूर्याची सुवात: सौर काळाचो मार्गदर्शक इंग्लीश भाशेंत

🌝 चंद्र: एक गूढ साथीदार आनी सैमीक घडणूक इंग्लीश भाशेंत

🚀 चंद्राचे टप्पे उक्ते करप: चंद्राचेर एक प्रवास इंग्लीश भाशेंत

📖 चंद्राची सुवात: ताचें म्हत्व समजून घेवपाचो मार्गदर्शक इंग्लीश भाशेंत

🌎 सौर वेळ सूर्य घड्याळ संवसारांत खंयच्याय सुवातेर इंग्लीश भाशेंत

म्हजो वेळ: बदलपी संवसारांत काळाचें म्हत्व समजून घेवप इंग्लीश भाशेंत

🌐 जीपीएस: नव्या क्षितीजाक नेव्हिगेशन इतिहास. पॉवर सोदून काडात! इंग्लीश भाशेंत

🏠 मुखेल पान: खरो सूर्य आनी चंद्र वेळ इंग्लीश भाशेंत

ℹ️ रियल सन टाईमा विशीं म्हायती इंग्लीश भाशेंत

🏖️ सूर्य आनी तुमची भलायकी इंग्लीश भाशेंत

🌦️ म्हजी थळावी हवामान साइट इंग्लीश भाशेंत

✍️ जागतीक भाशेचे अणकार इंग्लीश भाशेंत

💰 प्रायोजक आनी देणगी इंग्लीश भाशेंत

🥰 रियल सन टाईम वापरपी अणभव इंग्लीश भाशेंत

🌇 कॅच द सन इंग्लीश भाशेंत

रियल टाईमांत सूर्यघडी वापरून पळयात
सूर्य वेळ, सूर्य घड्याळ, थळावो वेळ, म्हजो खरो सौर वेळ, अक्षांश, रेखांश, सूर्यास्ताक उरिल्लो वेळ, सूर्योदयाक उरिल्लो वेळ, दिसाची लांबाय, रातची लांबाय, रियल टाईम सूर्यघडी, ऑनलायन सूर्यघडी

सूर्य वेळ, सूर्य घड्याळ, थळावो वेळ, म्हजो खरो सौर वेळ, अक्षांश, रेखांश, सूर्यास्ताक उरिल्लो वेळ, सूर्योदयाक उरिल्लो वेळ, दिसाची लांबाय, रातची लांबाय, रियल टाईम सूर्यघडी, ऑनलायन सूर्यघडी