ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯅꯦꯁꯅꯁꯤꯡ

ꯁꯣꯏꯗ-ꯉꯥꯃꯗꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ, ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯅꯦꯝꯅꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯅꯗꯥꯏꯜ ꯄꯨꯔꯛꯂꯤ, ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝ, ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯌꯦꯡꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯐꯝ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯊꯤꯕꯥ ꯌꯥꯒꯅꯤ

ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯅꯕꯥ ꯊꯨꯡꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯑꯣꯗꯤꯁꯅꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯤ, ꯃꯈꯣꯌ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯐꯖꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯊꯥꯒꯠꯄꯥ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯏ

ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯡ

ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯤꯡ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯤꯔꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯔꯇꯥꯏꯖꯃꯦꯟꯇ ꯑꯗꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯂꯣꯜ ꯱꯱꯸ꯗꯥ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ

ꯑꯩꯈꯣꯌꯗꯥ ꯏꯃꯦꯜ ꯑꯃꯥ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ: info (at) realsuntime.com

ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯕꯥ

ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ, ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯄꯤꯀꯄꯥ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯨꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯕꯥ ꯐꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤ

ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ, ꯑꯩꯈꯣꯌ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅꯥ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯇꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯂꯩꯐꯃꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯩ

ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯒꯥ ꯁꯝꯅꯅꯕꯥ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ

ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯐꯃꯗꯨꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯐꯦꯁꯕꯨꯀꯀꯤ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯗꯥ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯅꯒꯤ ꯂꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ

🌞 ꯅꯨꯃꯤꯠ: ꯉꯃꯈꯩ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯁꯛꯇꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ

📖 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ

📍 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ

🌝 ꯆꯟꯗ꯭ꯔ: ꯃꯤꯁ꯭ꯇꯤꯀꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯟ ꯑꯃꯥ

🚀 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ: ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯃꯥ

📖 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ

📍 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ

🌎 ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ

ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ: ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯕꯥ

📍 ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ

🕌 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯍꯦꯛꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯃꯒꯥ ꯁꯝꯅꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ꯫

🙏 ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ꯫

🌐 ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ: ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁ꯭ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ!

🏠 ꯍꯣꯃꯄꯦꯖ: ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ

ℹ️ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ

🏖️ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ

🌦️ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯦꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ

✍️ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯂꯦꯉ꯭ꯒꯨꯌꯦꯖ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ

🌍 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ꯫

🌍 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ꯫ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌞 ꯅꯨꯃꯤꯠ: ꯉꯃꯈꯩ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯁꯛꯇꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

📖 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌝 ꯆꯟꯗ꯭ꯔ: ꯃꯤꯁ꯭ꯇꯤꯀꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🚀 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ: ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

📖 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌎 ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ: ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯕꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌐 ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ.: ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁ꯭ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ! ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🏠 ꯍꯣꯃꯄꯦꯖ: ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ℹ️ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🏖️ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌦️ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯦꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

✍️ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯂꯦꯉ꯭ꯒꯨꯌꯦꯖ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

💰 ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯅꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🥰 ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯌꯨꯖꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯑꯦꯟꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌇 ꯀꯦꯆ ꯗ꯭ꯌ ꯁꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯇꯥꯏꯃꯗꯥ ꯁꯅꯗꯤꯑꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ
ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯘꯗꯤ, ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯇꯥꯏꯝ, ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ, ꯂꯦꯇꯤꯆꯨꯗ, ꯂꯣꯡꯇꯤꯆꯨꯗ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯂꯦꯞꯂꯤꯕꯥ ꯃꯇꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯂꯦꯞꯂꯤꯕꯥ ꯃꯇꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤ, ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝ, ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯇꯥꯏꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝ, ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝ

ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯘꯗꯤ, ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯇꯥꯏꯝ, ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ, ꯂꯦꯇꯤꯆꯨꯗ, ꯂꯣꯡꯇꯤꯆꯨꯗ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯂꯦꯞꯂꯤꯕꯥ ꯃꯇꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯂꯦꯞꯂꯤꯕꯥ ꯃꯇꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤ, ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝ, ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯇꯥꯏꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝ, ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝ