ꯅꯨꯃꯤꯠ: ꯉꯃꯈꯩ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ

ꯅꯨꯃꯤꯠ, ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ, ꯔꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ, ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯏꯅꯔꯖꯤ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯘꯗꯤ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝ, ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ, ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯀꯄꯥ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯃꯖꯕꯥ

ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ ꯃꯔꯤ ꯃꯈꯥꯌꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯂꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯌꯦꯡꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯊꯤꯜ ꯄꯤꯗꯨꯅꯥ ꯂꯥꯛꯂꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯆꯥꯎꯅꯥ ꯁꯥꯐꯨ ꯄꯤꯔꯤ

ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯀꯟꯠꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯕꯔ ꯍꯣꯅꯕꯥ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯅꯥ ꯄꯨꯊꯣꯀꯄꯥ ꯉꯃꯍꯅꯕꯗꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯅꯠꯇꯅꯥ, ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯏꯅꯔꯖꯤꯅꯥ ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤꯗꯥ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃꯥ ꯂꯩ, ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯸꯰꯰꯰ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯑꯥꯎꯠꯄꯨꯠ ꯑꯃꯥ ꯄꯨꯊꯣꯀꯏ

ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯙꯔꯝꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯥ ꯊꯝꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ... ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯅꯕꯥ ꯊꯨꯡꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯀꯂꯆꯔꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯀꯆꯥꯡ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯥ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕꯥ ꯏꯐꯦꯛꯇꯁꯤꯡ ꯄꯤ, ꯑꯐꯕꯥ ꯍꯀꯁꯦꯜ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯜꯂꯤ

ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯥ ꯊꯪꯕꯥ ꯁꯔꯨꯀꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯃꯤꯗꯅꯥꯏꯠ ꯁꯟ ꯀꯧꯕꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯕꯥ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯥ ꯊꯣꯀꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ-ꯅꯨꯡꯊꯤꯂꯒꯤ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯂꯦꯞꯄꯥ ꯉꯃꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯅꯣꯡꯖꯨ-ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯃꯁꯤꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯗꯅꯥ ꯂꯩ

ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯠꯄꯥ ꯉꯝꯂꯦ, ꯃꯗꯨ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯗꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯞꯂꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯄꯦꯖꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯈꯉꯕꯥ ꯌꯥꯏ

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯙꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗꯥ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯊꯝꯂꯤ, ꯅꯃꯥꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ

ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯈꯉꯗꯣꯛꯅꯕꯥ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯋꯥꯐꯃꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯅꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ

ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯃꯑꯣꯡ ꯀꯌꯥꯗꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯃꯄꯥꯉ꯭ꯒꯜ ꯀꯂꯍꯜꯂꯤ, ꯃꯉꯥꯜ, ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯌꯅꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯄꯤꯔꯤ ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯄꯥꯕꯥ ꯌꯥꯏ
ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯋꯤꯀꯤꯄꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯦꯖꯁꯤꯡꯗꯒꯤ

📖 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ

📍 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ

🌝 ꯆꯟꯗ꯭ꯔ: ꯃꯤꯁ꯭ꯇꯤꯀꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯟ ꯑꯃꯥ

🚀 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ: ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯃꯥ

📖 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ

📍 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ

🌎 ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ

ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ: ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯕꯥ

📍 ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ

🕌 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯍꯦꯛꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯃꯒꯥ ꯁꯝꯅꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ꯫

🙏 ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ꯫

🌐 ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ: ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁ꯭ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ!

🏠 ꯍꯣꯃꯄꯦꯖ: ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ

ℹ️ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ

🏖️ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ

🌦️ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯦꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ

✍️ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯂꯦꯉ꯭ꯒꯨꯌꯦꯖ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ

💰 ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯅꯦꯁꯅꯁꯤꯡ

🌍 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ꯫

🌍 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ꯫ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌞 ꯅꯨꯃꯤꯠ: ꯉꯃꯈꯩ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯁꯛꯇꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

📖 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌝 ꯆꯟꯗ꯭ꯔ: ꯃꯤꯁ꯭ꯇꯤꯀꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🚀 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ: ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

📖 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌎 ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ: ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯕꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌐 ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ.: ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁ꯭ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ! ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🕌 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯍꯦꯛꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯃꯒꯥ ꯁꯝꯅꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🏠 ꯍꯣꯃꯄꯦꯖ: ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ℹ️ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🏖️ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌦️ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯦꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

✍️ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯂꯦꯉ꯭ꯒꯨꯌꯦꯖ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

💰 ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯅꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🥰 ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯌꯨꯖꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯑꯦꯟꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌇 ꯀꯦꯆ ꯗ꯭ꯌ ꯁꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ꯅꯨꯃꯤꯠ
ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝ,ꯅꯨꯃꯤꯠ, ꯊꯧꯒꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯇꯝ, ꯃꯤꯗꯅꯥꯏꯠ. ꯅꯨꯃꯤꯠ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ, ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯏꯅꯔꯖꯤ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯘꯗꯤ, ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ, ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ, ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯀꯄꯥ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯃꯖꯕꯥ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯥ ꯊꯣꯛꯂꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯥ ꯂꯦꯞꯂꯤ

ꯅꯨꯃꯤꯠ, ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ, ꯔꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ, ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯏꯅꯔꯖꯤ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯘꯗꯤ, ꯁꯣꯂꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ, ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ, ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯀꯄꯥ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯃꯖꯕꯥ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯅꯣ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯥ ꯂꯦꯞꯂꯤ