ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ: ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ

ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯁꯤꯡ: ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯃꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯍꯀꯁꯦꯂꯗꯥ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯁꯣꯀꯍꯅꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯈꯉꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯕ ꯏꯐꯦꯛꯇꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯂꯧꯁꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯋꯥꯐꯃꯁꯤꯡ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯁꯣꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯁꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯃꯨꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ, ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯀꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨ.ꯚꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯘꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯇꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ

ꯁꯣꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯜ: ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯅꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯁꯣꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯁꯀꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯂꯥꯀꯁꯤꯅꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ ꯁꯣꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯈꯣꯡꯗꯥ ꯂꯥꯂꯍꯧꯕꯥ, ꯁꯣꯛ-ꯄꯅꯕꯥ ꯂꯩꯕꯅꯥ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯀꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯗꯥ ꯑꯂꯠꯔꯥꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ (UV) ꯔꯦꯗꯤꯑꯦꯁꯅꯗꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕꯅꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯁꯣꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯁꯀꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯗꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯏꯐꯦꯛꯇ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯗꯥ ꯌꯨ.ꯚꯤ.ꯕꯤ. ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯅꯥ ꯁꯣꯀꯍꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯗꯔꯃꯦꯇꯣꯂꯣꯖꯤꯁ꯭ꯇꯇꯒꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯂꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ

ꯃꯨꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ: ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯅꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ-ꯌꯥꯏꯐꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯃꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯤꯕꯥ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯁꯦꯔꯣꯇꯣꯅꯤꯟ ꯄꯨꯊꯣꯀꯄꯗꯥ ꯊꯧꯒꯠꯂꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯗꯥ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕꯅꯥ ꯇꯨꯝꯕꯥ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ-ꯃꯇꯧ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ, ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ-ꯋꯥꯈꯜ ꯐꯒꯠꯍꯅꯕꯥ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯂꯦꯅꯒꯤ ꯑꯦꯐꯦꯛꯇꯤꯕ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯨꯝꯕꯥ ꯀꯟꯗꯤꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯁ꯭ꯛ ꯍꯟꯊꯍꯅꯕꯥ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯌꯊꯣꯀꯄꯥ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯋꯦꯂꯐꯦꯌꯔꯗꯥ ꯑꯐꯕꯥ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯌꯥꯏ

ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ Dꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ: ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ Dꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯍꯀꯁꯦꯂꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯃꯁꯀꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯈꯣꯡꯗꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯅꯥ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯀꯏ, ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯥ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯀꯦꯂꯁꯤꯌꯝ ꯁꯣꯀꯄꯗꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯏ, ꯁꯔꯨꯒꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯝꯝꯌꯨꯟ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯃꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ D ꯋꯥꯠꯄꯅꯥ ꯑꯣꯁ꯭ꯇꯤꯑꯣꯄꯣꯔꯣꯁꯤꯁ, ꯀꯥꯔꯗꯤꯑꯣꯚꯥꯁ꯭ꯀꯨꯂꯥꯔ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯌꯥꯎꯅꯥ ꯍꯀꯁꯦꯂꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯔꯤꯁ꯭ꯛ ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯀꯄꯒꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯆꯦꯀꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒꯥ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯗꯥ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯕꯅꯥ, ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ Dꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯊꯝꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ

ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨ.ꯚꯤ.ꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯦꯁꯟ: ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯗꯒꯤ ꯌꯨ.ꯚꯤ. ꯌꯨ.ꯚꯤ.ꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯦꯁꯟ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯌꯨ.ꯚꯤ.ꯕꯤ. ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯥꯡ-ꯇꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯔꯦꯏꯗꯥ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯥꯀꯊꯣꯀꯄꯥ ꯉꯃꯗꯅꯥ ꯂꯩꯕꯅꯥ ꯈꯣꯡꯒꯤ ꯁꯦꯂꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯗꯤ.ꯑꯦꯟ.ꯑꯦ. ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯇꯨꯝꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ, ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯁꯦꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯈꯣꯡꯒꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯤ ꯔꯤꯁ꯭ꯛ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯤ
ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯋꯦꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯂꯩꯐꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯋꯦꯗꯔ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁ꯭ꯠ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯨ.ꯚꯤ

ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯁꯦꯐꯇꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯇꯤꯄꯁꯤꯡ: ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯀꯦꯌꯔ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯂꯩꯕꯥ, ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯍꯤꯁ꯭ꯇꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁ꯭ꯇꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯀꯟꯗꯤꯁꯅꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯅꯥ ꯊꯜꯂꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯆꯦꯀꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ-ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯈꯔꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯗꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯁꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯊꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯁꯥꯏꯗ ꯏꯐꯦꯛꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯦꯂꯊꯀꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯔꯒꯥ ꯇꯥꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯥ ꯉꯥꯀꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯂꯃꯖꯤꯡ-ꯂꯃꯇꯥꯛ ꯂꯧꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ

ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯂꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ: ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯕ ꯏꯐꯦꯛꯇꯁꯤꯡ ꯈꯉꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏꯐ-ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯅꯥ ꯁꯣꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯁ, ꯃꯨꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯀꯄꯗꯥ ꯑꯐꯕꯥ ꯏꯐꯦꯛꯇ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ, ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯌꯥꯎꯅꯥ ꯌꯨ.ꯚꯤ. ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯅꯥ ꯁꯣꯀꯍꯟꯗꯕꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯅꯥ ꯆꯠꯇꯨꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁ꯭ꯅꯦꯂꯒꯤ ꯂꯃꯖꯤꯡ-ꯂꯃꯇꯥꯛ ꯂꯧꯗꯨꯅꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯐꯪꯕꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯍꯟꯊꯍꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯂꯕꯨ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯅꯥ ꯊꯜꯂꯕꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯥ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯕꯥ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ

🌞 ꯅꯨꯃꯤꯠ: ꯉꯃꯈꯩ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯁꯛꯇꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ

📖 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ

📍 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ

🌝 ꯆꯟꯗ꯭ꯔ: ꯃꯤꯁ꯭ꯇꯤꯀꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯟ ꯑꯃꯥ

🚀 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ: ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯃꯥ

📖 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ

📍 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ

🌎 ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ

ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ: ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯕꯥ

📍 ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ

🕌 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯍꯦꯛꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯃꯒꯥ ꯁꯝꯅꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ꯫

🙏 ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ꯫

🌐 ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ: ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁ꯭ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ!

🏠 ꯍꯣꯃꯄꯦꯖ: ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ

ℹ️ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ

🌦️ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯦꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ

✍️ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯂꯦꯉ꯭ꯒꯨꯌꯦꯖ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ

💰 ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯅꯦꯁꯅꯁꯤꯡ

🌍 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ꯫

🌍 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ꯫ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌞 ꯅꯨꯃꯤꯠ: ꯉꯃꯈꯩ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯁꯛꯇꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

📖 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌝 ꯆꯟꯗ꯭ꯔ: ꯃꯤꯁ꯭ꯇꯤꯀꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🚀 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ: ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

📖 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌎 ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ: ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯕꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌐 ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ.: ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁ꯭ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ! ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🕌 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯍꯦꯛꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯃꯒꯥ ꯁꯝꯅꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🏠 ꯍꯣꯃꯄꯦꯖ: ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ℹ️ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🏖️ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌦️ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯦꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

✍️ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯂꯦꯉ꯭ꯒꯨꯌꯦꯖ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

💰 ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯅꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🥰 ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯌꯨꯖꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯑꯦꯟꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌇 ꯀꯦꯆ ꯗ꯭ꯌ ꯁꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ꯫
ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯁꯤꯡ, ꯁꯣꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯁ, ꯃꯨꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ, ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯗꯤ, ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨ.ꯚꯤ

ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯁꯤꯡ, ꯁꯣꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯁ, ꯃꯨꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ, ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯗꯤ, ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨ.ꯚꯤ