ꯊꯥꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯅꯕꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ

ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯄꯗꯥ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯋꯥꯐꯃꯁꯤꯡ ꯈꯟꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯑꯣꯏ

ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯅꯕꯥ ꯊꯨꯡꯅꯥ ꯑꯦꯁ꯭ꯠꯔꯣꯅꯣꯃꯤ, ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯟ, ꯃꯦꯇꯤꯑꯣꯔꯣꯂꯣꯖꯤ, ꯂꯧꯎ-ꯁꯤꯡꯎ, ꯍꯀꯁꯦꯜ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯩꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛꯁꯟ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯂꯝ ꯀꯌꯥꯗꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯂꯩ

ꯊꯥꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯈꯉꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ:

ꯍꯀꯁꯦꯜ: ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯅꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯆꯥꯎꯅꯥ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯍꯀꯆꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯈꯜ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯇꯨꯝꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯀꯂꯆꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯏꯐꯦꯛꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯡ ꯂꯧꯏ

ꯕꯥꯒꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯧꯎ-ꯁꯤꯡꯎ: ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤ ꯕꯥꯒꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯧꯎ-ꯁꯤꯡꯎꯗꯥ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯝ.ꯏ. ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯍꯩ-ꯃꯔꯣꯡ ꯊꯥꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯩ-ꯃꯔꯣꯡ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯑꯐꯕꯥ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯁꯥꯐꯨ ꯄꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯅꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕꯥꯒꯥꯅꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ

ꯃꯇꯝ ꯂꯦꯞꯂꯤ: ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯂꯒꯥ, ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯃꯨꯟ, ꯍꯥꯐ ꯃꯨꯟ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯐꯨꯜ ꯃꯨꯟ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯂꯦꯃꯍꯧꯔꯤꯕꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯃꯨꯟꯗꯥꯏꯜ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯂꯨꯅꯥꯔ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯏ

ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯗꯥꯏꯗꯥ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯈꯉꯕꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕꯔꯥ? ꯊꯥꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡꯗꯥ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ꯭ꯠ ꯂꯩꯕꯔꯥ? ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ, ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯘꯗꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ! ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯐꯃꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯂꯥꯞꯅꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯁꯤ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ

🌞 ꯅꯨꯃꯤꯠ: ꯉꯃꯈꯩ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯁꯛꯇꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ

📖 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ

📍 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ

🌝 ꯆꯟꯗ꯭ꯔ: ꯃꯤꯁ꯭ꯇꯤꯀꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯟ ꯑꯃꯥ

🚀 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ: ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯃꯥ

📍 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ

🌎 ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ

ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ: ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯕꯥ

📍 ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ

🌐 ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ: ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁ꯭ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ!

🏠 ꯍꯣꯃꯄꯦꯖ: ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ

ℹ️ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ

🏖️ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ

🌦️ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯦꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ

✍️ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯂꯦꯉ꯭ꯒꯨꯌꯦꯖ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ

💰 ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯅꯦꯁꯅꯁꯤꯡ

🌍 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ꯫

🌍 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ꯫ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌞 ꯅꯨꯃꯤꯠ: ꯉꯃꯈꯩ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯁꯛꯇꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

📖 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌝 ꯆꯟꯗ꯭ꯔ: ꯃꯤꯁ꯭ꯇꯤꯀꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🚀 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ: ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

📖 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌎 ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ: ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯕꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌐 ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ.: ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁ꯭ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ! ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🏠 ꯍꯣꯃꯄꯦꯖ: ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ℹ️ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🏖️ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌦️ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯦꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

✍️ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯂꯦꯉ꯭ꯒꯨꯌꯦꯖ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

💰 ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯅꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🥰 ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯌꯨꯖꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯑꯦꯟꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌇 ꯀꯦꯆ ꯗ꯭ꯌ ꯁꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ

ꯊꯥꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ, ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯐꯦꯁꯤꯅꯦꯁꯟ, ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ, ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ, ꯑꯦꯁ꯭ꯠꯔꯣꯅꯣꯃꯤ, ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯟ, ꯃꯦꯇꯤꯑꯣꯔꯣꯂꯣꯖꯤ, ꯂꯧꯎ-ꯁꯤꯡꯎ, ꯍꯀꯁꯦꯜ, ꯇꯩꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛꯁꯟ, ꯊꯥꯒꯤ ꯐꯦꯖ, ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯔꯦꯄꯁꯤꯡ