ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ: ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯃꯥ

ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯗꯥ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ:
ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯁ꯭ꯇꯤꯑꯦꯜ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅꯥ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯆꯛꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯅꯥꯠꯂꯤ, ꯃꯈꯣꯌ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅꯥ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯒꯦꯖꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯊꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯥ ꯍꯟꯊꯔꯀꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯦꯁꯦꯟꯇ ꯊꯥ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ, ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯎꯕꯥ ꯉꯝꯕꯥ, ꯁꯦꯂꯦꯁ꯭ꯇꯤꯑꯦꯜ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯛꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯝꯕꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯐꯖꯅꯥ ꯈꯉꯕꯥ ꯉꯝꯕꯥ ꯋꯥꯐꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯤ
ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯘꯗꯤ ꯑꯃꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯊꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯥ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯔꯥꯞꯄꯥ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ

ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡ:

🌑 ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ: ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯊꯥ ꯑꯁꯤ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯗꯕꯥ, ꯑꯃꯝꯕꯗꯥ ꯂꯣꯠꯄꯥ, ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯄꯊꯣꯛꯅꯥ ꯂꯩ

🌒 ꯋꯥꯛꯁ ꯇꯧꯕꯥ ꯀ꯭ꯔꯦꯁꯦꯟꯇ: ꯋꯥꯛꯁ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯄꯤꯀꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯦꯁꯦꯟꯇ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯍꯧꯔꯀꯄꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯀꯏ

🌓 ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯀ꯭ꯕꯥꯔꯇꯔ: ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯥꯌꯊꯣꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯀꯄꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯑꯇꯤꯌꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯁꯦꯃꯤꯁꯔꯀꯜ ꯑꯃꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯩ

🌔 ꯋꯥꯛꯁ ꯇꯧꯕꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ: ꯊꯥꯅꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯋꯥꯛꯁ ꯇꯧꯕꯥ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯆꯥꯎꯕꯥ ꯃꯉꯥꯜ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯥ ꯎꯠꯂꯤ

🌕 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ: ꯊꯥꯅꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯃꯉꯥꯂꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯕꯨ ꯃꯤꯠ ꯎꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅꯥ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯤꯌꯥꯗꯥ ꯃꯉꯥꯜ ꯄꯤꯔꯤ

🌔 ꯋꯥꯅꯤꯡ ꯊꯥ: ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯗꯨ ꯇꯞꯅꯥ ꯇꯞꯅꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯍꯟꯊꯕꯥ ꯍꯧꯔꯀꯏ

🌗 ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯊꯥ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ: ꯀ꯭ꯔꯦꯁꯦꯟꯇ ꯑꯁꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯄꯤꯕꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯏ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯥ ꯁꯦꯃꯤꯁꯔꯀꯂꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯩ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ-ꯇꯩꯅꯕꯥ ꯃꯥꯌꯀꯩꯗꯥ

🌘 ꯋꯥꯅꯤꯡ ꯀ꯭ꯔꯦꯁꯦꯟꯇ: ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯍꯟꯊꯔꯀꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯄꯤꯀꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯦꯁꯦꯟꯇ ꯁꯤꯀꯜ ꯑꯃꯈꯛꯇꯃꯛ ꯑꯃꯝꯕꯗꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯃꯥꯡꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯏ

ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯋꯥꯛꯁ ꯇꯧꯕꯥ ꯀ꯭ꯔꯦꯁꯦꯟꯇ, ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯋꯥꯛꯁ ꯇꯧꯕꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯀꯄꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯋꯥꯛꯁꯤꯡ ꯀ꯭ꯔꯦꯁꯦꯟꯇ
ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯋꯥꯛꯁ ꯇꯧꯕꯥ ꯀ꯭ꯔꯦꯁꯦꯟꯇ, ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯋꯥꯛꯁ ꯇꯧꯕꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯋꯥꯅꯤꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯀ꯭ꯕꯥꯔꯇꯔ, ꯋꯥꯅꯤꯡ ꯀ꯭ꯔꯦꯁꯦꯟꯇ

ꯆꯤꯠꯔ ꯑꯁꯤ ꯋꯤꯀꯤꯄꯤꯗꯤꯌꯥ ꯄꯦꯖꯗꯒꯤꯅꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯄꯥꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯊꯥꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡ

ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯥ ꯂꯥꯀꯄꯥ: ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯇꯞꯅꯥ ꯇꯞꯅꯥ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤ ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡꯗꯥ ꯆꯠꯂꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯇꯤꯌꯥꯗꯥ ꯆꯥꯡꯆꯠꯇꯥ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯱꯲-꯱꯳ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛꯇꯥ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯇꯞꯅꯥ ꯇꯞꯅꯥ ꯍꯣꯡꯏ

ꯑꯇꯤꯌꯥꯗꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ: ꯊꯥ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤꯒꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅꯥ ꯂꯩꯕꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯃꯉꯥꯜ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯇꯥꯀꯏ, ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯃꯗꯨ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯗꯕꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯁꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯋꯦꯗꯔ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ, ꯂꯥꯏꯠ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯇꯃꯣꯁ꯭ꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯁ꯭ꯇꯔꯕꯦꯟꯁꯅꯆꯤꯡꯕꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯃꯗꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯏ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯋꯥꯛꯁ ꯇꯧꯕꯥ ꯁꯨꯄꯔꯃꯨꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯑꯇꯤꯌꯥꯗꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯏ

ꯊꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅꯕꯥ: ꯊꯥꯅꯥ ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯏꯂꯤꯞꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯔꯕꯤꯠꯇꯥ ꯑꯣꯔꯕꯤꯠ ꯇꯧꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯅꯕꯗꯥ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯲꯷.꯳ ꯆꯪꯏ ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯳꯸꯴,꯴꯰꯰ (ꯃꯥꯏꯜ ꯲꯳꯸,꯹꯰꯰) ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯀꯄꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯏꯖꯗꯥ ꯑꯀꯥꯌꯕꯥ ꯄꯤꯔꯤ ꯁꯨꯄꯔꯃꯨꯅꯒꯤ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯊꯥ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤꯒꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯆꯥꯎꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯉꯥꯜ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯏ, ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯈꯔꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯄꯤꯀꯄꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯏ

ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯱꯳: ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯊꯧꯗꯣꯀꯁꯤꯡꯗꯥ, ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯆꯍꯤ ꯱꯲ꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯥ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯊꯥ ꯱꯳ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯊꯥꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯅꯥ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯲꯹.꯵ꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯗꯤ... ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯀꯦꯂꯦꯟꯗꯔ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯊꯥ ꯑꯃꯥ ꯂꯩ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ "ꯕ꯭ꯂꯨ ꯃꯨꯟ" ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯉꯅꯕꯥ ꯁꯦꯂꯦꯁ꯭ꯇꯤꯑꯦꯜ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡꯗꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯑꯃꯥ ꯍꯥꯄꯆꯤꯜꯂꯤ

ꯒ꯭ꯔꯍꯟ: ꯒ꯭ꯔꯍꯟ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ, ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯂꯦꯞꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯑꯆꯝꯕꯥ ꯊꯧꯗꯣꯀꯁꯤꯡꯅꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯍꯗꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕꯥ ꯁꯛꯇꯝ ꯊꯥꯔꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯏꯛꯂꯤꯞꯁ ꯊꯣꯀꯏ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯒ꯭ꯔꯍꯟ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯊꯣꯀꯏ, ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯂꯍꯧꯒꯤ ꯃꯆꯨꯗꯥ ꯀꯨꯄꯁꯤꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗꯥ ꯆꯥꯡꯆꯠꯇꯥ ꯒ꯭ꯔꯍꯟ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ (ꯂꯨꯅꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯑꯅꯤꯃꯛ) ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯂꯦꯁ꯭ꯇꯤꯑꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯏ

ꯊꯥꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯕꯥ: ꯊꯥꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡ, ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯊꯥ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ, ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯑꯇꯤꯌꯥꯗꯥ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯔꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯆꯌꯣꯂꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯡ, ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯦꯇꯔꯅꯁꯤꯡ, ꯁꯦꯂꯦꯁ꯭ꯇꯤꯑꯦꯜ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯛꯁꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯝꯕꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯀꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯉꯕꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯀꯣꯁ꯭ꯃꯣꯁꯀꯤ ꯑꯉꯀꯄꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄꯥ ꯉꯃꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯊꯥꯗꯥ ꯌꯦꯡꯂꯨꯔꯒꯥ ꯊꯥꯕꯨ ꯎꯔꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯖꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯄꯅꯈ꯭ꯔꯤꯕꯥ ꯁꯦꯂꯦꯁ꯭ꯇꯤꯑꯦꯜ ꯅꯥꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯥ ꯃꯤꯁ꯭ꯠꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯍꯅꯕꯤꯌꯨ

🌞 ꯅꯨꯃꯤꯠ: ꯉꯃꯈꯩ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯁꯛꯇꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ

📖 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ

📍 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ

🌝 ꯆꯟꯗ꯭ꯔ: ꯃꯤꯁ꯭ꯇꯤꯀꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯟ ꯑꯃꯥ

📖 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ

📍 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ

🌎 ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ

ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ: ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯕꯥ

📍 ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ

🕌 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯍꯦꯛꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯃꯒꯥ ꯁꯝꯅꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ꯫

🙏 ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ꯫

🌐 ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ: ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁ꯭ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ!

🏠 ꯍꯣꯃꯄꯦꯖ: ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ

ℹ️ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ

🏖️ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ

🌦️ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯦꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ

✍️ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯂꯦꯉ꯭ꯒꯨꯌꯦꯖ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ

💰 ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯅꯦꯁꯅꯁꯤꯡ

🌍 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ꯫

🌍 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ꯫ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌞 ꯅꯨꯃꯤꯠ: ꯉꯃꯈꯩ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯁꯛꯇꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

📖 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌝 ꯆꯟꯗ꯭ꯔ: ꯃꯤꯁ꯭ꯇꯤꯀꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🚀 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ: ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

📖 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌎 ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ: ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯕꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌐 ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ.: ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁ꯭ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ! ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🕌 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯍꯦꯛꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯃꯒꯥ ꯁꯝꯅꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🏠 ꯍꯣꯃꯄꯦꯖ: ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ℹ️ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🏖️ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌦️ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯦꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

✍️ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯂꯦꯉ꯭ꯒꯨꯌꯦꯖ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

💰 ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯅꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🥰 ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯌꯨꯖꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯑꯦꯟꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌇 ꯀꯦꯆ ꯗ꯭ꯌ ꯁꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ
ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯋꯥꯛꯁ ꯇꯧꯕꯥ ꯀ꯭ꯔꯦꯁꯦꯟꯇ, ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯀ꯭ꯕꯥꯔꯇꯔ, ꯋꯥꯛꯁꯤꯡ ꯃꯨꯟ, ꯐꯨꯜ ꯃꯨꯟ, ꯋꯥꯅꯤꯡ ꯃꯨꯟ, ꯂꯥꯁ꯭ꯠ ꯀ꯭ꯕꯥꯔꯇꯔ, ꯋꯥꯅꯤꯡ ꯀ꯭ꯔꯦꯁꯦꯟꯇ, ꯗꯤꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁ ꯇꯨ ꯗ꯭ꯌ ꯃꯣꯟ, ꯃꯣꯟ ꯒ꯭ꯔꯍꯟ, ꯕ꯭ꯂꯨ ꯃꯨꯟ

ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯋꯥꯛꯁ ꯇꯧꯕꯥ ꯀ꯭ꯔꯦꯁꯦꯟꯇ, ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯀ꯭ꯕꯥꯔꯇꯔ, ꯋꯥꯛꯁꯤꯡ ꯃꯨꯟ, ꯐꯨꯜ ꯃꯨꯟ, ꯋꯥꯅꯤꯡ ꯃꯨꯟ, ꯂꯥꯁ꯭ꯠ ꯀ꯭ꯕꯥꯔꯇꯔ, ꯋꯥꯅꯤꯡ ꯀ꯭ꯔꯦꯁꯦꯟꯇ, ꯗꯤꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁ ꯇꯨ ꯗ꯭ꯌ ꯃꯣꯟ, ꯃꯣꯟ ꯏꯛꯂꯤꯄꯁ, ꯕ꯭ꯂꯨ ꯃꯨꯟ