ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ꯫

ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯀꯣꯁ꯭ꯃꯣꯁꯇꯥ ꯊꯨꯡꯂꯕꯥ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕꯥ ꯔꯠꯅ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯍ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯐꯖꯕꯒꯤ ꯂꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯅꯥ ꯊꯜꯂꯕꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ, ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯁ꯭ꯇꯤꯑꯦꯜ ꯃꯔꯨꯄꯁꯤꯡꯅꯥ ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯕꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯖꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯂꯨꯁꯅꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯥ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ, ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯀꯄꯅꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯆꯦꯠꯁꯤꯂꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯅꯕꯗꯥ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯒꯦ, ꯄꯣꯂꯨꯁꯅꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯥ ꯑꯁꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯥ ꯃꯤꯔꯣꯂꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯀꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯤ꯫

ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ:
🌞 ꯗꯤ... ꯅꯨꯃꯤꯠ, ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯄꯤꯕꯤꯕꯥ ꯇꯔꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕꯥ ꯃꯐꯃꯗꯥ ꯂꯨꯄꯆꯔꯤ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯑꯇꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯥ ꯃꯤꯠ ꯎꯗꯕꯥ ꯍꯨꯏꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯣꯀꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯣꯀꯈꯠꯂꯤꯕꯥ ꯔꯦꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯏꯀꯣꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯥ ꯉꯃꯍꯜꯂꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯥꯔꯠ, ꯀꯂꯆꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯥ ꯏꯊꯤꯜ ꯄꯤꯔꯤ꯫
🌝 ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯕꯥ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯗꯥ ꯑꯌꯨꯛ-ꯅꯨꯡꯊꯤꯂꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯅꯥꯠ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯊꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯅꯥ ꯑꯃꯝꯕꯥ ꯃꯉꯥꯜ ꯄꯤꯔꯤ, ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯕꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯊꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯚꯤꯇꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯨꯂꯅꯥ ꯇꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯣꯔꯀꯦꯁ꯭ꯠ ꯇꯧꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯇꯦꯔꯦꯁ꯭ꯠꯔꯤꯌꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯛꯕꯥꯇꯤꯛ ꯔꯤꯑꯦꯂꯃꯁꯤꯡꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯥ ꯔꯤꯗꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯝꯅꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯁꯤꯅꯕꯥ: ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯤ꯫
ꯃꯇꯝ, ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯗꯃꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯔꯕꯥ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯦꯃꯒꯠꯂꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯀꯄꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯐꯥꯑꯣꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯀꯄꯨ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯤ꯫

🏭 ꯄꯣꯂꯨꯁꯅꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ: ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ, ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯌꯥꯡꯅꯥ ꯆꯠꯊꯔꯀꯄꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯥ ꯑꯃꯅꯥ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯤ: ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ꯫ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ, ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗꯥ ꯄꯣꯂꯨꯁꯅꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯣꯀꯄꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯍ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯐꯖꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯦꯌꯔ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯃꯉꯥꯜ ꯊꯣꯀꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯀꯁꯦꯂꯗꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯥ ꯊꯣꯀꯍꯜꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯅꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯉꯥꯂꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯕꯥ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯂꯝ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯅꯥ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕꯥ ꯏꯀꯣꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯀꯥꯌꯕꯥ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤꯗꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯥ ꯊꯣꯀꯍꯜꯂꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯊꯝꯂꯤꯕꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯇꯃꯊꯤꯔꯕꯥ ꯇꯦꯄꯦꯁ꯭ꯠꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯤ꯫

📈 ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯉꯊꯥꯡ: ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯀꯄꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯍ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯖꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅꯥ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯀꯄꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡ, ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯅꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯂꯥꯀꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯣꯌꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯀꯍꯟꯗꯕꯥ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅꯥ ꯆꯠꯀꯗꯕꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯊꯣꯀꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯄꯦꯔꯥꯗꯣꯛꯁ ꯑꯃꯅꯤ – ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯐꯒꯠꯍꯜꯂꯤꯕꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯌꯨꯝ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯀꯧꯔꯤꯕꯥ ꯒ꯭ꯔꯍ ꯑꯁꯤꯕꯨꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯥ ꯊꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ

⚖️ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯂꯒꯤꯗꯃꯛ ꯐꯖꯕꯥ ꯉꯥꯛ-ꯁꯦꯅꯕꯥ: ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯂꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯐꯖꯕꯥ ꯉꯥꯛ-ꯁꯦꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇꯥ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯁ꯭ꯇꯦꯅꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯠ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯄꯨꯟꯅꯥ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯏ꯫ ꯑꯀꯣꯌꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯃꯗꯥ ꯄꯣꯂꯨꯁꯅꯅꯥ ꯊꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯑꯃꯥꯡ-ꯑꯇꯥꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯍꯟꯅꯕꯥ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯡ, ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅꯥ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫

🔌 ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯏꯅꯔꯖꯤꯗꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕꯥ: ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯤꯟꯗ ꯄꯥꯋꯔꯒꯨꯝꯕꯥ ꯔꯤꯟꯌꯨꯑꯦꯕꯜ ꯏꯅꯔꯖꯤꯒꯤ ꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯍꯅꯕꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯐꯣꯁꯤꯜ ꯐ꯭ꯌꯨꯑꯦꯂꯗꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯤ, ꯑꯦꯌꯔ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯤꯕꯥ ꯒ꯭ꯔꯤꯅꯍꯥꯎꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯊꯥꯗꯣꯀꯄꯥ ꯊꯤꯡꯏ꯫ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯃꯈꯤ꯫

🐳 ꯀꯟꯖꯔꯕꯦꯁꯅꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ: ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯎꯃꯪꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡ ꯉꯥꯀꯊꯣꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯅꯥ ꯏꯀꯣꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟ-ꯃꯅꯥꯑꯣ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅꯥ ꯊꯝꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯉꯃꯗ꯭ꯔꯕꯥ ꯃꯈꯂꯁꯤꯡ ꯍꯤꯡꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯉꯃꯍꯜꯂꯤ꯫

🏙️ ꯁꯁ꯭ꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯑꯔꯕꯥꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ: ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯀꯄꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯁꯁ꯭ꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄꯅꯥ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯍꯟꯊꯍꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ, ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯤꯡ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯐꯒꯠꯍꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫

🇺🇳 ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ: ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯅꯕꯥ ꯊꯨꯡꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯥ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅꯥ ꯆꯠꯀꯗꯕꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯌꯣꯀꯈꯠꯄꯥ ꯑꯀꯣꯌꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯃꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯅꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯅꯍꯅꯕꯗꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤ꯫

Earth-spinning-rotating-animation-40
ꯐꯖꯕꯥ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥ, ꯄꯣꯂꯨꯁꯅꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯥ, ꯁꯁ꯭ꯇꯦꯅꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ, ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯏꯅꯔꯖꯤ, ꯀꯟꯖꯔꯕꯦꯁꯟ, ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯊꯤꯖꯤꯅꯕꯥ꯫

ꯆꯤꯠꯔ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯄꯥꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯋꯤꯀꯤꯄꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯥꯔꯊ ꯄꯦꯖꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ꯫

ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯣꯂꯨꯁꯅꯗꯒꯤ ꯀꯟꯅꯕꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯥ, ꯑꯄꯤꯀꯄꯥ ꯊꯕꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ, ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯍꯣꯠꯅꯕꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯑꯐꯕꯥ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇ ꯑꯃꯥ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯥ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯧꯈꯠꯄꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯈꯔꯥ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤ:

🚰 ꯁꯤꯉ꯭ꯒꯜ-ꯌꯨꯖ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯍꯟꯊꯍꯅꯕꯥ: ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯁ꯭ꯠꯔꯣ, ꯕꯦꯒ, ꯕꯣꯇꯜ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯇꯦꯟꯁꯤꯂꯒꯨꯝꯕꯥ ꯁꯤꯉ꯭ꯒꯜ-ꯌꯨꯖ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯀꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯍꯟꯊꯍꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯙꯥꯇꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯠꯔꯣꯛ, ꯀ꯭ꯂꯣꯊ ꯕꯦꯒ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯕꯣꯇꯂꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯂꯇꯔꯅꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯡ ꯈꯅꯕꯤꯌꯨ꯫

💡 ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯟꯖꯥꯔꯚ ꯇꯧꯕꯥ: ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯃꯩ, ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯣꯅꯤꯛꯁ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏꯑꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯨ꯫ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯏꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯟꯇ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯂꯥꯏꯠ ꯕꯜꯕꯁꯤꯡꯗꯥ ꯍꯣꯡꯗꯣꯀꯎ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯆꯥꯔꯖꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯈꯟꯅꯧ꯫

🚲 ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟ, ꯀꯥꯔꯄꯨꯜ, ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯕꯥꯏꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯧ: ꯌꯥꯔꯤꯕꯃꯈꯩ, ꯂꯝꯕꯤꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯍꯟꯅꯕꯥ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟ, ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯒꯥ ꯀꯥꯔꯄꯨꯜ, ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯕꯥꯏꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯧ꯫ ꯏꯃꯤꯁꯅꯁꯤꯡ꯫

🚿 ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯍꯟꯊꯍꯅꯕꯥ: ꯂꯤꯛ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ, ꯂꯣ-ꯐ꯭ꯂꯣ ꯐꯤꯛꯁꯆꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯥꯀꯆꯥꯡ ꯁꯦꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯧꯎ-ꯁꯤꯡꯎ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕꯥ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯗꯨꯅꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅꯥ ꯊꯝꯕꯥ꯫ ꯄꯤ>

🛒 ꯁꯁ꯭ꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕꯥ: ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥ ꯄꯣꯠꯊꯣꯀꯁꯤꯡ ꯈꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯁ꯭ꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯀꯣ-ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗꯁꯤꯡ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫

♻️ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯄꯣꯁ꯭ꯠ: ꯄꯦꯄꯔ, ꯀꯥꯔꯗꯕꯣꯔꯗ, ꯒ꯭ꯂꯥꯁ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯀꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯨꯝꯅꯥ ꯁꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯇꯧꯕꯥ꯫ ꯂꯦꯟꯗꯐꯤꯂꯒꯤ ꯑꯃꯣꯠꯄꯥ ꯍꯟꯊꯍꯟꯅꯕꯥ ꯐꯨꯗ ꯁ꯭ꯛꯔꯦꯄꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯔꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯃꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯥ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯑꯃꯣꯠꯄꯁꯤꯡ ꯀꯝꯄꯣꯁ꯭ꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫

🍴 ꯁꯤꯉ꯭ꯒꯜ-ꯌꯨꯖ ꯗꯤꯁꯄꯣꯖꯦꯕꯂꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩꯌꯨ: ꯗꯤꯁꯄꯣꯖꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ, ꯀꯇꯂꯔꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯥ, ꯊꯧꯔꯃꯁꯤꯡ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯍꯣꯁ꯭ꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯣꯄꯁꯅꯁꯤꯡ ꯈꯅꯕꯤꯌꯨ꯫

🌳 ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯊꯥꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯊꯝꯕꯥ: ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯐꯒꯠꯍꯅꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯃꯂꯛꯀꯤ ꯁꯥ-ꯎꯆꯦꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯄꯤꯅꯕꯥ ꯎ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯥ꯫

🥩 ꯃꯅꯥ-ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯍꯟꯊꯍꯅꯕꯥ: ꯃꯅꯥ-ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤꯅꯥ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯃꯪ ꯂꯧꯊꯣꯀꯄꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥ-ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯍꯟꯊꯍꯟꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯆꯥꯅꯕꯥ ꯑꯣꯄꯁꯅꯁꯤꯡ ꯊꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯈꯟꯅꯕꯤꯌꯨ꯫

☀️ ꯔꯤꯟꯌꯨꯑꯦꯕꯜ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯥ: ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯨꯃꯒꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯄꯥꯋꯔꯒꯨꯝꯕꯥ ꯔꯤꯟꯌꯨꯑꯦꯕꯜ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯗꯥ ꯍꯣꯡꯗꯣꯀꯎ꯫

🪫 ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯃꯣꯠꯄꯁꯤꯡ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯨꯝꯅꯥ ꯂꯧꯊꯣꯀꯄꯥ: ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡ ꯍꯥꯌꯕꯗꯤ ꯕꯦꯠꯇꯔꯤ, ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯣꯅꯤꯛꯁ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯂꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯣꯌꯔꯣꯅꯗꯥ ꯁꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯁꯥꯐꯨ ꯊꯤꯡꯅꯕꯥ ꯔꯦꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯗꯥꯌꯠꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯊꯥꯗꯣꯀꯎ꯫

🧑 🏫 ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯃꯖꯤꯡꯕꯤꯌꯨ: ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯄꯁꯤꯡ, ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯁꯟꯗꯣꯀꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯕꯨ ꯏꯀꯣ-ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯂꯃꯆꯠ-ꯁꯥꯖꯠꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕꯥ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯥ꯫

🧺 ꯀ꯭ꯂꯤꯟ-ꯑꯞ ꯏꯚꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯥ: ꯂꯝꯕꯤ, ꯄꯥꯔꯀꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯇꯔ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯣꯠꯄꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ-ꯑꯄꯀꯤ ꯊꯧꯔꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯥ꯫

🧼 ꯏꯀꯣ-ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯂꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯀꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯁꯤꯡ ꯈꯜꯂꯨ: ꯏꯀꯣ-ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯤꯒ꯭ꯔꯦꯗꯦꯕꯜ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯀꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯧ, ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇ ꯀꯌꯥꯗꯥ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯃꯥꯡ-ꯇꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯂꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯏ꯫

🗺️ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯥ: ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇ ꯀꯟꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯅꯗꯥ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯕꯥ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯀꯟꯠꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕꯥ꯫

ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯌꯨ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯑꯄꯤꯀꯄꯥ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯆꯥꯎꯕꯥ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇ ꯑꯃꯗꯥ ꯄꯨꯊꯣꯀꯏ꯫ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯥ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅꯥ ꯆꯠꯀꯗꯕꯥ ꯑꯣꯏꯍꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯂꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯁꯦꯡꯂꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯀꯆꯥꯡ ꯐꯕꯥ ꯒ꯭ꯔꯍ ꯑꯃꯥ ꯄꯨꯔꯀꯄꯥ ꯉꯝꯕꯥ ꯄꯨꯟꯅꯥ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯤ꯫

ꯂꯣꯏꯁꯤꯅꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯅꯥ ꯃꯉꯥꯜ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯐꯖꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯅꯤ, ꯀꯂꯆꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯥ ꯌꯦꯡꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯁꯥꯊꯤꯕꯥ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯁꯤꯡꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯁꯁ꯭ꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯁꯤꯡ, ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯏꯅꯔꯖꯤ, ꯀꯟꯖꯔꯕꯦꯁꯟ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯃꯣꯠꯄꯥ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯇ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯗꯨꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯐꯖꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯥ ꯃꯤꯔꯣꯂꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯑꯣꯗꯅꯥ ꯂꯩꯍꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕꯥ ꯒ꯭ꯔꯍ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯌꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯖꯗꯨꯅꯥ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯊꯣꯔꯛꯂꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯄꯣꯀꯍꯜꯂꯤꯕꯥ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯥꯌꯀꯩꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯁꯤ꯫

🌞 ꯅꯨꯃꯤꯠ: ꯉꯃꯈꯩ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯁꯛꯇꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ

📖 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ

📍 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ

🌝 ꯆꯟꯗ꯭ꯔ: ꯃꯤꯁ꯭ꯇꯤꯀꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯟ ꯑꯃꯥ

🚀 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ: ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯃꯥ

📖 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ

📍 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ

🌎 ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ

ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ: ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯕꯥ

📍 ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ

🕌 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯍꯦꯛꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯃꯒꯥ ꯁꯝꯅꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ꯫

🙏 ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ꯫

🌐 ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ: ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁ꯭ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ!

🏠 ꯍꯣꯃꯄꯦꯖ: ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ

ℹ️ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ

🏖️ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ

🌦️ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯦꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ

✍️ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯂꯦꯉ꯭ꯒꯨꯌꯦꯖ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ

💰 ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯅꯦꯁꯅꯁꯤꯡ

🌍 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ꯫ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌞 ꯅꯨꯃꯤꯠ: ꯉꯃꯈꯩ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯁꯛꯇꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

📖 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌝 ꯆꯟꯗ꯭ꯔ: ꯃꯤꯁ꯭ꯇꯤꯀꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🚀 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ: ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

📖 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌎 ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ: ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯕꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌐 ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ.: ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁ꯭ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ! ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🕌 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯍꯦꯛꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯃꯒꯥ ꯁꯝꯅꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🏠 ꯍꯣꯃꯄꯦꯖ: ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ℹ️ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🏖️ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌦️ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯦꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

✍️ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯂꯦꯉ꯭ꯒꯨꯌꯦꯖ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

💰 ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯅꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🥰 ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯌꯨꯖꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯑꯦꯟꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌇 ꯀꯦꯆ ꯗ꯭ꯌ ꯁꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ꯫
ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯀꯄꯥ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ, ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ

ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯀꯄꯥ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ, ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ