ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯦꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ

ꯋꯦꯗꯔ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁ꯭ꯠ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁ꯭ꯠ ꯑꯁꯤꯗꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯷ꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁ꯭ꯠ, ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯃꯥꯌꯀꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯉ꯭ꯒꯜ, ꯌꯨ.ꯚꯤ ꯖꯤꯔꯣ ꯋꯥꯏꯀꯇꯒꯤ ꯱꯱ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯀꯅꯕꯥ ꯌꯨ.ꯚꯤ.

ꯃꯦꯞ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯆꯥꯗꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯇꯦ, ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯀꯄꯥ ꯁꯍꯔ, ꯂꯃꯗꯝ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯖꯨꯝ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯅꯛꯅꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯥꯏ

ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯦꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯗꯥ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯤ
ꯋꯦꯗꯔ ꯃꯦꯄꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯗꯥ ꯑꯄꯤꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯗꯥ ꯀꯔꯤ ꯃꯈꯂꯒꯤ ꯋꯦꯗꯔ ꯀꯟꯗꯤꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯥꯁꯥ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯈꯉꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ
ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯜ, ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ, ꯅꯣꯡꯂꯩ-ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯡꯖꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯄꯨꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯤ
ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯗꯥ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯥ ꯄꯣꯠꯂꯃꯁꯤꯡ ꯈꯅꯕꯗꯥ, ꯃꯄꯥꯟꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯃꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯗꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯅꯕꯥ ꯋꯦꯗꯔ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁ꯭ꯇꯀꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ

ꯋꯦꯗꯔ ꯃꯦꯞ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯅꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯗꯤ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯒꯤ ꯃꯇꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯒꯤ ꯄꯨꯡꯁꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯅꯥꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯅꯔꯖꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯍꯀꯊꯦꯡꯅꯅꯥ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯤ
ꯋꯦꯗꯔ ꯃꯦꯞ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯎꯠꯂꯤ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯗꯥ ꯃꯄꯥꯟꯗꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯣꯃꯦꯟꯇꯃꯁꯤꯡꯒꯤ

ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔ ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡꯗꯥ ꯀꯔꯤ ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔꯒꯤ ꯑꯥꯁꯥ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨꯁꯨ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯂꯦ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯕꯨ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅꯥ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯅꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔꯅꯥ ꯑꯇꯩ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯤ, ꯍꯥꯌꯕꯗꯤ ꯌꯨꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯍꯤꯠ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯀꯨꯂꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯥ ꯃꯦꯄꯇꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯄꯨꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ, ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁ꯭ꯠ ꯑꯗꯨ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ

ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ, ꯀ꯭ꯂꯥꯎꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯟ ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯃꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯀꯔꯝꯕꯥ ꯃꯈꯂꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ, ꯅꯣꯡꯂꯩ-ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ. ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯕꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗꯥ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯃꯁꯤꯡ, ꯍꯥꯌꯕꯗꯤ ꯖꯣꯖꯤꯡ, ꯁꯥꯏꯛꯂꯤꯡ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯕꯣꯇꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯆꯨꯅꯕꯥ ꯄꯣꯠꯁꯀꯁꯤꯡ ꯈꯅꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯀꯅꯕꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯅꯥ ꯁꯦꯐꯇꯤꯗꯥ ꯑꯀꯥꯌꯕꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯦꯀꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯦꯄꯇꯥ, ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯄꯨꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯎꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯅꯒꯤ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁ꯭ꯇꯁꯨ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ, ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ

ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯦꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯑꯉꯀꯄꯅꯤ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯦꯄꯇꯥ ꯖꯨꯝ ꯏꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯦꯗꯔ ꯂꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯕꯨꯀꯃꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯍꯣꯝ ꯄꯦꯖꯗꯥ ꯑꯥꯏꯀꯟ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ.

ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯦꯗꯔ ꯃꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ meteoblue + OpenWeather

🌞 ꯅꯨꯃꯤꯠ: ꯉꯃꯈꯩ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯁꯛꯇꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ

📖 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ

📍 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ

🌝 ꯆꯟꯗ꯭ꯔ: ꯃꯤꯁ꯭ꯇꯤꯀꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯟ ꯑꯃꯥ

🚀 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ: ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯃꯥ

📖 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ

📍 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ

🌎 ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ

ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ: ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯕꯥ

📍 ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ

🕌 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯍꯦꯛꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯃꯒꯥ ꯁꯝꯅꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ꯫

🙏 ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ꯫

🌐 ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ: ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁ꯭ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ!

🏠 ꯍꯣꯃꯄꯦꯖ: ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ

ℹ️ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ

🏖️ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ

✍️ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯂꯦꯉ꯭ꯒꯨꯌꯦꯖ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ

💰 ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯅꯦꯁꯅꯁꯤꯡ

🌍 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ꯫

🌍 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ꯫ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌞 ꯅꯨꯃꯤꯠ: ꯉꯃꯈꯩ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯁꯛꯇꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

📖 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌝 ꯆꯟꯗ꯭ꯔ: ꯃꯤꯁ꯭ꯇꯤꯀꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🚀 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ: ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

📖 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌎 ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ: ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯕꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌐 ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ.: ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁ꯭ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ! ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🏠 ꯍꯣꯃꯄꯦꯖ: ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ℹ️ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🏖️ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌦️ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯦꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

✍️ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯂꯦꯉ꯭ꯒꯨꯌꯦꯖ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

💰 ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯅꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🥰 ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯌꯨꯖꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯑꯦꯟꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌇 ꯀꯦꯆ ꯗ꯭ꯌ ꯁꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯦꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ
ꯋꯦꯗꯔ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁ꯭ꯇꯀꯤ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯒꯤ ꯄꯨꯡꯁꯤꯡ, ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟ, ꯅꯣꯡꯖꯨ-ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯡꯖꯨ-ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡ, ꯑꯀꯅꯕꯥ ꯋꯦꯗꯔ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁ꯭ꯠ, ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯥꯉ꯭ꯒꯜ, ꯖꯤꯔꯣ ꯋꯥꯏꯀꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯀꯅꯕꯥ ꯌꯨ.ꯚꯤ. ꯑꯦꯌꯔ ꯍꯨꯃꯤꯗꯤꯇꯤ, ꯅꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯀꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ, ꯕꯦꯔꯣꯃꯦꯠꯔꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯗꯦꯇꯥ

ꯋꯦꯗꯔ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁ꯭ꯇꯀꯤ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯒꯤ ꯄꯨꯡꯁꯤꯡ, ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟ, ꯅꯣꯡꯖꯨ-ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯡꯖꯨ-ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡ, ꯑꯀꯅꯕꯥ ꯋꯦꯗꯔ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁ꯭ꯠ, ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯥꯉ꯭ꯒꯜ, ꯖꯤꯔꯣ ꯋꯥꯏꯀꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯀꯅꯕꯥ ꯌꯨ.ꯚꯤ. ꯑꯦꯌꯔ ꯍꯨꯃꯤꯗꯤꯇꯤ, ꯅꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯀꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ, ꯕꯦꯔꯣꯃꯦꯠꯔꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯗꯦꯇꯥ