ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ: ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯕꯥ

ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ, ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯘꯗꯤ, ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ, ꯍꯔꯒ꯭ꯂꯥꯁ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯂꯦꯞꯄꯥ ꯃꯇꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯀꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ

ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯁꯤꯡꯅꯕꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ, ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯕꯨ ꯇꯨꯡꯗꯥ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤꯗꯥ ꯁꯣꯏꯗꯅꯥ ꯈꯉꯕꯥ ꯉꯃꯍꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯏꯗ-ꯉꯥꯃꯗꯕꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯦꯞꯄꯥ ꯂꯩꯇꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯦꯞꯄꯥ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯉꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯄꯤꯔꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯍꯀꯊꯦꯡꯅꯕꯥ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯔꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯃꯥꯄꯂꯅꯤ

ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯃꯇꯝ ꯂꯦꯄꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯂꯩꯔꯃꯗꯦ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯂꯧꯎ-ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯅꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯈꯤ, ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯊꯧꯗꯣꯀꯁꯤꯡꯅꯥ ꯇꯥꯀꯈꯤ ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯃꯈꯤ

ꯍꯧꯈꯤꯕꯥ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯈꯛꯇꯅꯥ ꯈꯉꯕꯥ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯥ ꯁꯦꯃꯈꯤꯕꯥ ꯀꯟꯁꯠꯔꯛꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕꯥ ꯘꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯣꯅꯤꯛ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯀꯌꯥ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯗꯥ ꯂꯨꯆꯤꯡꯏ

ꯇꯥꯏꯝ ꯖꯣꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯱꯹ꯁꯨꯕꯥ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯑꯃꯥ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯣꯔꯀꯈꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯥ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕꯥ ꯂꯃꯗꯃꯗꯥ ꯁꯦꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕꯥ ꯑꯇꯤꯌꯥꯗꯥ ꯄꯦꯟꯊꯣꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯄꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ

ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯆꯍꯤ ꯳꯵꯰꯰ ꯔꯣꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯁꯦꯃꯈꯤꯕꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯘꯗꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯂꯦꯞꯄꯗꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯥꯏꯂꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯨꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯎꯄꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯔꯦꯐꯥꯔꯦꯟꯁ ꯁ꯭ꯀꯦꯜ ꯑꯃꯗꯥ ꯃꯉꯥꯂꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡ ꯑꯃꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯊꯝꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯂꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯦꯞꯄꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯍꯧꯔꯀꯐꯃꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯦꯞꯂꯤ

ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯁꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ, ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯂꯩꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ

ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯙꯔꯝ, ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯔꯤꯁꯔꯆꯀꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯋꯤꯀꯤꯄꯤꯗꯤꯌꯥ ꯄꯦꯖꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯄꯥꯕꯥ ꯌꯥꯏ

🌞 ꯅꯨꯃꯤꯠ: ꯉꯃꯈꯩ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯁꯛꯇꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ

📖 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ

📍 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ

🌝 ꯆꯟꯗ꯭ꯔ: ꯃꯤꯁ꯭ꯇꯤꯀꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯟ ꯑꯃꯥ

🚀 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ: ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯃꯥ

📖 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ

📍 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ

🌎 ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ

📍 ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ

🌐 ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ: ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁ꯭ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ!

🏠 ꯍꯣꯃꯄꯦꯖ: ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ

ℹ️ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ

🏖️ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ

🌦️ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯦꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ

✍️ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯂꯦꯉ꯭ꯒꯨꯌꯦꯖ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ

💰 ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯅꯦꯁꯅꯁꯤꯡ

🌍 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ꯫

🌍 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ꯫ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌞 ꯅꯨꯃꯤꯠ: ꯉꯃꯈꯩ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯁꯛꯇꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

📖 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌝 ꯆꯟꯗ꯭ꯔ: ꯃꯤꯁ꯭ꯇꯤꯀꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🚀 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ: ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

📖 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌎 ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ: ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯕꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌐 ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ.: ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁ꯭ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ! ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🏠 ꯍꯣꯃꯄꯦꯖ: ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ℹ️ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🏖️ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌦️ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯦꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

✍️ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯂꯦꯉ꯭ꯒꯨꯌꯦꯖ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

💰 ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯅꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🥰 ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯌꯨꯖꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯑꯦꯟꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌇 ꯀꯦꯆ ꯗ꯭ꯌ ꯁꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ
ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ, ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯘꯗꯤ, ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ, ꯄꯨꯡꯐꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯂꯦꯞꯂꯕꯥ ꯃꯇꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯂꯦꯞꯂꯤꯕꯥ ꯃꯇꯝ

ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ, ꯇꯥꯏꯝ ꯖꯣꯟ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯘꯗꯤ, ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ, ꯍꯣꯔꯒ꯭ꯂꯥꯁ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯂꯦꯞꯂꯕꯥ ꯃꯇꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯂꯦꯞꯂꯤꯕꯥ ꯃꯇꯝ