ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ

ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ
ꯅꯨꯃꯤꯠ

ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯘꯗꯤ, ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯇꯝ, ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ, ꯂꯦꯇꯤꯆꯨꯗ, ꯂꯣꯡꯒꯤꯆꯨꯗ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯂꯦꯞꯄꯥ ꯃꯇꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯀꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤ, ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝ, ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯇꯥꯏꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯜ, ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯜ

ꯁꯅꯗꯤꯑꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ, ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯖꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯅꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ (GPS) ꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯏꯅꯦꯕꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯈꯪꯗꯣꯀꯎ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯥꯚꯥꯁ꯭ꯛꯔꯤꯞꯇꯁꯨ ꯏꯅꯦꯕꯜ ꯇꯧꯔꯦ.

ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯑꯃꯗꯥ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ! ꯌꯨꯠꯌꯨꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ

ꯇꯁꯦꯡꯕꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯇꯥꯏꯝ ꯖꯣꯟ ꯇꯥꯏꯃꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯝꯕꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯇꯥꯏꯃꯅꯥ ꯘꯗꯤꯗꯥ ꯱꯲:꯰꯰ ꯇꯥꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯖꯣꯅꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯀꯦꯁꯅꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯃꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯏ

ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯇꯥꯏꯝ ꯖꯣꯟ ꯑꯃꯗꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯂꯥꯀꯈꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯅꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯐꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯃꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇꯥ ꯂꯦꯄꯆꯕꯥ ꯉꯃꯈꯤ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯑꯩꯅꯥ ꯈꯉꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯐꯪꯕꯗꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯥꯀꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ꯭ꯠ ꯑꯁꯤ ꯘꯗꯤꯅꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯄꯨꯡ ꯱꯲:꯰꯰ ꯇꯥꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯥ ꯊꯥꯗꯣꯀꯈꯤꯕꯥ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯎꯕꯗꯒꯤ ꯄꯣꯀꯈꯤ

ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯊꯤꯅꯕꯥ ꯑꯩꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯀꯤ-ꯋꯥꯔꯗꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇꯥ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅꯥ ꯊꯤꯖꯤꯅꯈꯤ ꯋꯦꯗꯔ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯡꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯤꯔꯕꯁꯨ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯩꯅꯥ ꯊꯤꯔꯤꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯈꯤꯗꯦ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯈꯔꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯌ ꯑꯃꯠꯇꯅꯥ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯄꯤꯈꯤꯗꯦ

ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯂꯦꯃꯍꯧꯔꯤꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯂꯒꯥ, ꯃꯄꯥꯟꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯃꯁꯤꯡ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯅꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯉꯕꯥ ꯄꯥꯃꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ, ꯆꯠꯊꯣꯛ-ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯃꯗꯥ ꯄꯟꯊꯨꯡꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯌꯧꯔꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯛꯂꯛꯠꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯐꯪꯒꯗꯕꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯉꯕꯥ ꯄꯥꯃꯈꯤ

ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯦꯞꯄꯒꯤ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯍꯣꯡꯏ ꯒ꯭ꯂꯣꯕ. ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯤ, ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇꯒꯤ ꯈꯥ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇꯒꯤ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ

ꯔꯤꯑꯦꯜ-ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯄꯗꯥ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯥꯏꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥ ꯈꯟꯅꯕꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯏ

ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤꯗꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯣꯇꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯛꯅꯅꯥ ꯄꯨꯡ ꯲꯴ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯥ ꯄꯨꯡ ꯲꯳, ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯵꯶, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯴.꯰꯹꯰꯵꯳ꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯁꯥꯏꯗꯔꯤꯑꯦꯂꯒꯤ ꯃꯇꯝ
ꯏꯛꯌꯨꯏꯇꯔꯗꯥ ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯔꯣꯇꯦꯁꯅꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯑꯃꯗꯥ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯃꯤꯇꯔ ꯴꯶꯵.꯱꯰ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯗꯥ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯱꯶꯷꯵ꯅꯤ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯗꯥ, ꯑꯦꯌꯔꯞꯂꯦꯟ ꯑꯃꯅꯥ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯗꯥ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯹꯰꯰ ꯔꯣꯝ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯎꯏ

ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯇ꯭ꯔꯨ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯀꯏ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯁꯟꯗꯥꯏꯜ, ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯦꯁ꯭ꯀꯇꯣꯞ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯥ ꯃꯇꯝ ꯈꯉꯍꯅꯕꯈꯛꯇꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯆꯠꯂꯤ; ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯍꯀꯊꯦꯡꯅꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯂꯩꯇꯕꯁꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯅꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤ

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯥꯁꯥ ꯇꯧꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯑꯃꯥ ꯂꯦꯞꯂꯕꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯥ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯃꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯇ꯭ꯔꯨ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ

ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯒꯥ ꯁꯝꯅꯅꯕꯥ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ

ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯐꯃꯗꯨꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯐꯦꯁꯕꯨꯀꯀꯤ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯗꯥ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯅꯒꯤ ꯂꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ

🌞 ꯅꯨꯃꯤꯠ: ꯉꯃꯈꯩ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯁꯛꯇꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ

📖 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ

📍 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ

🌝 ꯆꯟꯗ꯭ꯔ: ꯃꯤꯁ꯭ꯇꯤꯀꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯟ ꯑꯃꯥ

🚀 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ: ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯃꯥ

📖 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ

📍 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ

🌎 ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ

ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ: ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯕꯥ

📍 ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ

🕌 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯍꯦꯛꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯃꯒꯥ ꯁꯝꯅꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ꯫

🙏 ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ꯫

🌐 ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ: ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁ꯭ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ!

🏠 ꯍꯣꯃꯄꯦꯖ: ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ

🏖️ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ

🌦️ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯦꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ

✍️ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯂꯦꯉ꯭ꯒꯨꯌꯦꯖ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ

💰 ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯅꯦꯁꯅꯁꯤꯡ

🌍 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ꯫

🌍 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯘꯗꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ꯫ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌞 ꯅꯨꯃꯤꯠ: ꯉꯃꯈꯩ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯁꯛꯇꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

📖 ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌝 ꯆꯟꯗ꯭ꯔ: ꯃꯤꯁ꯭ꯇꯤꯀꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🚀 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ: ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

📖 ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌎 ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ: ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯕꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌐 ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ.: ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁ꯭ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ! ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🕌 ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯍꯦꯛꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯃꯒꯥ ꯁꯝꯅꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🏠 ꯍꯣꯃꯄꯦꯖ: ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ℹ️ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🏖️ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌦️ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯦꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

✍️ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯂꯦꯉ꯭ꯒꯨꯌꯦꯖ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

💰 ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯅꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🥰 ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯌꯨꯖꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯑꯦꯟꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

🌇 ꯀꯦꯆ ꯗ꯭ꯌ ꯁꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ

ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯇꯥꯏꯃꯗꯥ ꯁꯅꯗꯤꯑꯦꯜ ꯍꯣꯠꯅꯧ
ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯘꯗꯤ, ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯇꯝ, ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ, ꯂꯦꯇꯤꯆꯨꯗ, ꯂꯣꯡꯇꯤꯆꯨꯗ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯂꯦꯞꯂꯕꯥ ꯃꯇꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯂꯦꯞꯂꯤꯕꯥ ꯃꯇꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤ, ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯇꯥꯏꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯜ, ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝ

ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯘꯗꯤ, ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯇꯝ, ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯃꯇꯝ, ꯂꯦꯇꯤꯆꯨꯗ, ꯂꯣꯡꯒꯤꯆꯨꯗ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯂꯦꯞꯂꯤꯕꯥ ꯃꯇꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯂꯦꯞꯂꯤꯕꯥ ꯃꯇꯝ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤ, ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝ, ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯇꯥꯏꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯜ, ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯜ