پښتو

پښتو

ریښتینی لمریز وخت

د لمریز لمریز وخت ګرځنده لمر ساعت

د لمر موقعیت

د لمر موقعیت معلومات

د سپوږمۍ موقعیت

د سپوږمۍ موقعیت معلومات

د لمر واقعي وخت معلومات په انګلیسي ژبه کې

د ژباړې ژباړه او د خطا خبرتیاوې! په انګلیسي ژبه کې

د ریښتیني لمر وخت کاروونکي تجربه/a> په انګلیسي ژبه کې

لمر ونیسئ په انګلیسي ژبه کې

ملاتړ کونکي او بسپنه ورکول په انګلیسي ژبه کې

اصلي لمر وخت کور پا .ه په انګلیسي ژبه کې

لمر پرېږده

پښتو
ریښتیني لمریز وخت ، لمر ، لمر ، د لمر موقعیت ، د سپوږمۍ موقعیت

ریښتیني لمریز وخت ، لمر ، لمر ، د لمر موقعیت ، د سپوږمۍ موقعیت