සිංහල

සිංහල

සැබෑ සූර්ය කාලය

සත්‍ය සූර්ය වේලාව ජංගම සන්ඩියල්

හිරු පිහිටීම

සන් ස්ථාන තොරතුරු

සඳ පිහිටීම

සඳ ස්ථානගත තොරතුරු

නියම හිරු කාල තොරතුරු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

භාෂා පරිවර්තන සහ දෝෂ දැනුම්දීම්! ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

රියල් සන් ටයිම් පරිශීලක අත්දැකීම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

සූර්යයා අල්ලා ගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

අනුග්‍රාහකයන් සහ පරිත්‍යාග ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

රියල් සන් ටයිම් මුල් පිටුව ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

ඉර පායන්න දෙන්න

සිංහල
සැබෑ සූර්ය කාලය, හිරු බැසීම, හිරු උදාව, හිරු පිහිටීම, සඳ පිහිටීම

සැබෑ සූර්ය කාලය, හිරු බැසීම, හිරු උදාව, හිරු පිහිටීම, සඳ පිහිටීම