فارسی

فارسی

زمان خورشیدی واقعی

ساعت خورشیدی آنلاین موبایل

موقعیت خورشید

اطلاعات موقعیت خورشید

موقعیت ماه

اطلاعات موقعیت ماه

اطلاعات خورشیدی زمان سنح آفتابی تلفن همراه به زبان انگلیسی

ترجمه های زبان و اعلان خطاها! به زبان انگلیسی

زمان خورشیدی ساعت آفتابی تلفن همراه ، تجربه کاربر به زبان انگلیسی

گرفتن خورشید به زبان انگلیسی

حامیان و کمکهای مالی به زبان انگلیسی

صفحه اصلی ساعت خورشیدی تلفن همراه به زبان انگلیسی

بگذار خورشید بتابد

فارسی
زمان خورشیدی واقعی ، غروب خورشید ، طلوع خورشید ، موقعیت خورشید ، موقعیت ماه

موقعیت خورشید ، موقعیت ماه