ሓበሬታ ብዛዕባ ሓቀኛ ሰዓት ጸሓይ

ሰዓት ጸሓይ
ሰዓት ጸሓይ፣ ሰዓት ጸሓይ፣ ናይ ከባቢ ሰዓት፣ ሓቀኛ ጸሓያዊ ሰዓተይ፣ ላቲቱድ፣ ሎንጊቱድ፣ ንዕራርቦ ጸሓይ ዝተረፈ ግዜ፣ ምብራቕ ጸሓይ ዝተረፈ ግዜ፣ ንውሓት መዓልቲ፣ ንውሓት ለይቲ፣ ናይ ሓቂ ግዜ ሰዓት ጸሓይ፣ ኦንላይን ሰዓት ጸሓይ

ነዛ ናይ ጸሓይ ሰዓት ተጠቒምካ ቅኑዕ ስሌታት ጸሓያዊ ሰዓት ንምርካብ፡ በጃኻ ናይ መርበብ ሓበሬታኻን ናይ ሞባይል ስልክኻን ናይ ዓለምለኻዊ ኣቀማምጣ ስርዓት (GPS) ኣገልግሎት ኣቀማምጣ ከም ዝነቐለ ኣረጋግጽ፡ ከምኡ’ውን ጃቫስክሪፕት ከም ዝነቐለ ኣረጋግጽ።

ከመይ ጌርና ኣብ ሞባይል መሳርሒ ሪል ሳን ታይም ሳይት ንጥቀም! ናይ ዩቱብ ቪድዮ።

ጭቡጥ ጸሓያዊ ሰዓት ምስቲ ናይቲ ከባቢ ሰዓት ዞባ፡ ሰዓት ክስለፍ ልሙድ ኣይኮነን። ናይ ውሽጢ ዓዲ ሰዓት ኣብ ሰዓት 12:00 ክርኢ እንከሎ፡ ኣብ ውሽጢ ናይ ሰዓት ዞባ ቀትሪ እዩ። እቲ ሓቀኛ ጸሓያዊ ግዜ ኣብቲ ምስ ኣቀማምጣኻ ዘሎ ስርዓት ኣቀማምጣ መሰረት ብምግባር እዩ ዝውሰን።

እቲ ሓቀኛ ናይ ጸሓይ ሰዓት መርበብ ሓበሬታ ንምፍጣር ዝነበረ ሓሳብ ናብ ዝተፈላለየ ናይ ሰዓት ዞባ ምስ ተጓዓዝኩ እዩ መጺኡኒ። ናይ ሞባይለይ ሰዓት ብኣውቶማቲክ ምስቲ ናይቲ ከባቢ ሰዓት ከም ዝመዓራረ ተረዲኡኒ፡ እንተኾነ ግን ብዛዕባ እቲ ጭቡጥ ሰዓት ጸሓይ ሓበሬታ ንምርካብ ሃንቀውታ ፈጢረ። እዚ ተገዳስነት እዚ፡ ሰዓት ብኣቆጻጽራ እታ ሃገር ሰዓት 12፡00 ምስ ኣርኣየት፡ ነቲ ድሮ ሸንኮለል ዝበለ ጽላሎት ጸሓይ ብምዕዛብ እዩ ተበጊሱ።

ትኽክለኛ ጸሓያዊ ግዜ ንምርካብ ዝተፈላለዩ ቁልፊ ቃላት ተጠቒመ ኣብ ኢንተርነት ብሰፊሑ ዳህሲሰ። ዋላ እኳ መርበብ ሓበሬታታት ኩነታት ኣየር ብዛዕባ ሰዓታት ምብራቕን ምዕራብን ጸሓይ ብዙሕ ሓበሬታ እንተሃቡ፡ ነቲ ዝደልዮ ዝነበርኩ ግን ኣይህቡን ነይሮም። ውሑዳት ናይ ሞባይል ኣፕሊኬሽናት እውን ረኺበ፡ ግን ዋላ ሓደ ካብኣቶም ነቲ ሓቀኛ ጸሓያዊ ግዜ ዝሃበ ኣይነበረን።

ክሳብ ዝቕጽል ዕራርቦ ጸሓይ ዝተረፈ ብርሃን መዓልቲ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ናይ ደገ ንጥፈታት ብኣድማዒ መንገዲ ንምውጣን ሓቀኛ ሰዓት ጸሓይ ክፈልጥ ተመነኹ። ብተወሳኺ፡ ምሸት ምሸት ክጓዓዝን ኣብ ሓደ መዕረፊ ቦታ ክበጽሕን ከለኹ፡ ቅድሚ ጸሓይ ምብራቓ ክንደይ ግዜ ከም ዘሎ ከረጋግጽ እደሊ ነይረ።

እቲ ምብራቕን ምዕራብን ነጥብታት ጸሓይ ኣብ ምሉእ ዓመት ኣብ መላእ ግሎብ መዓልታዊ ይቕየር። እቲ ፍሉይ ፍልልያት ኣብ ኣቀማምጣ ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጢ ናይ ገዛእ ርእሱ ዞባ ሰዓት ይምርኮስ፣ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብን ምብራቕ ናብ ምዕራብን ይዝርጋሕ።

ናይ ሓቂ ግዜ ጸሓያዊ ግዜ ምሕሳብ፡ ንሓያሎ ረቛሒታት ኣብ ግምት ምእታው የጠቓልል፡ ንሳቶም ድማ ሰዓት ሰዓት፡ ኣቀማምጣ ጸሓይን ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣቀማምጣን

ኣብ ምድሪ ናይ ሓደ መዓልቲ ምዝዋር ብልክዕ 24 ሰዓታት ዘይኮነስ 23 ሰዓታትን 56 ደቓይቕን 4.09053 ካልኢትን ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ፣ እዚ ድማ ጎድናዊ ግዜ ተባሂሉ ይጽዋዕ።
ፍጥነት ምዝዋር ምድሪ ኣብ ኢኳተር ኣስታት 465.10 ሜትሮ ኣብ ካልኢት ወይ ብግምት 1675 ኪ.ሜ ኣብ ሰዓት እዩ። ንመነጻጸሪ፡ ነፋሪት ብተለምዶ ኣብ ሰዓት ከባቢ 900 ኪ.ሜ ትበርር።

እዚ እዩ እዚናይ ሓቂ ጸሓይ ግዜ መርበብ ሓበሬታ ዝኣቱ።ከም Sun clock, ኮይኑ ብሞባይልን ዴስክቶፕን ስሪት ይርከብ። ይኹን እምበር ካብ ጸሓይ ተመርኲስካ ግዜ ምዝራብ ጥራይ ዝሓልፍ እዩ፤ ብዛዕባ ሓቀኛ ጸሓያዊ ግዜ እውን ሓበሬታ ይህብ፣ ዋላ ቀጥታዊ ብርሃን ጸሓይ ኣብ ዘይብሉ እዋን።

እቲ ሓቀኛ ናይ ጸሓይ ግዜ መርበብ ሓበሬታ ቅድሚ ጸሓይ ምዕራባ ንዝመጽእ ንጥፈታትኩም ንምውጣን ወይ ንጽባሕ ምብራቕ ጸሓይ መደብኩም ንምውዳብ ኣዝዩ ጠቓሚ ኮይኑ ክትረኽብዎ ተስፋ እገብር።

ኣብ ሓቀኛ ጸሓይ ሰዓት ናይ ፌስቡክ ጉጅለ ተጸንበሩ ምስ ካልኦት ንምትእስሳርን ናይ ገዛእ ርእስኹም ተመኩሮታት ምዕዛብ ጸሓይ ንምክፋልን።

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ሓቀኛ ጸሓይ ግዜ ንፌስቡክ መርበብ ሓበሬታ ተወከሱ ኣብኡ ብዙሕ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

🌞 ጸሓይ ግዜ ዘይስዕሮ መስተንክር ምስ ደረት ኣልቦ ሓይሊ

📖 ኣቀማምጣ ጸሓይ መምርሒ ንጊዜ ጸሓይ

📍 ጸሓይ ኣቀማምጣ

🌝 ወርሒ ምሥጢራዊ ብጻይን ተፈጥሮኣዊ ተርእዮን

🚀 ምግላጽ ምዕራፋት ወርሒ ጉዕዞ ናብ ወርሒ

📖 ኣቀማምጣ ወርሒ ኣገዳስነቱ ንምርዳእ መምርሒ

📍 ኣቀማምጣ ወርሒ

🌎 ጸሓያዊ ሰዓት ጸሓይ ሰዓት ልክዕ ናይ ጸሓይ ሰዓትካ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዓለም ረኸብ

ግዜይ ኣብ ዝቕየር ዓለም ኣገዳስነት ግዜ ምርዳእ

📍 ሓቀኛ ጸሓያዊ ግዜ

🕌 ኣብ ዝኾነ ቦታ ምስ ናይ ጸሎት ግዜታት ብዝተመቻቸወ መሳርሒና ተተሓሓዙ

🙏 ዝቕጽል ናይ ጸሎት ግዜ

🌐 ጂፒኤስ፡ ታሪኽ ምጉዓዝ ናብ ሓድሽ ኣድማስ። ሓይሊ ርኸብዎ!

🏠 እቲ ናይ ጸሓይ ሰዓት መእተዊ ገጽ

🏖️ ጸሓይን ጥዕናኻን

🌦️ ናተይ ናይ ከባቢ ኩነታት ኣየር መርበብ ሓበሬታ

✍️ ትርጉማት ቋንቋታት

💰 ስፖንሰራትን ወፈያታትን ምዃኖም ይፍለጥ

🌍 ድንቂ ዓለምናን ናይ ህዝቢ ሰዓት ካልኩሌተርን።

🌍 ድንቂ ዓለምናን ናይ ህዝቢ ሰዓት ካልኩሌተርን።ብእንግሊዝኛ

🌞 ጸሓይ ብእንግሊዝኛ

📖 ሓበሬታ ኣቀማምጣ ጸሓይ ብእንግሊዝኛ

🌝 ወርሒ ብእንግሊዝኛ

🚀 ምዕራፋት ወርሒ ምግላጽ ብእንግሊዝኛ

📖 ሓበሬታ ኣቀማምጣ ወርሒ ብእንግሊዝኛ

🌎 ሓቀኛ ጸሓያዊ ሰዓት ጸሓይ ብእንግሊዝኛ

ግዜይ ብእንግሊዝኛ

🌐 ናትካ ጂፒኤስ ኣቀማምጣ ብእንግሊዝኛ

🕌 ኣብ ዝኾነ ቦታ ምስ ናይ ጸሎት ግዜታት ብዝተመቻቸወ መሳርሒና ተተሓሓዙ ብእንግሊዝኛ

🏠 እቲ ናይ ጸሓይ ሰዓት መእተዊ ገጽ ብእንግሊዝኛ

ℹ️ እቲ ናይ ጸሓይ ሰዓት ሓበሬታ ብእንግሊዝኛ

🏖️ ጸሓይን ጥዕናኻን ብእንግሊዝኛ

🌦️ ናተይ ናይ ከባቢ ኩነታት ኣየር መርበብ ሓበሬታ ብእንግሊዝኛ

✍️ ትርጉማት ቋንቋታት ብእንግሊዝኛ

💰 ስፖንሰራትን ወፈያታትን ምዃኖም ይፍለጥ ብእንግሊዝኛ

🥰 ሓቀኛ ናይ ጸሓይ ግዜ ተጠቃሚ ተመኩሮ ብእንግሊዝኛ

🌇 ንጸሓይ ምሓዝ ብእንግሊዝኛ

ጸሓይ ትበርቕ

ንጸሓይ ሰዓት ኣብ ሓቀኛ ግዜ ፈትኑዋ
ሓቀኛ ሰዓት ጸሓይ፣ ሓቀኛ ጸሓያዊ ሰዓት፣ ዕራርቦ ጸሓይ፣ ምብራቕ ጸሓይ፣ ተንቀሳቓሲ ሰዓት ጸሓይ፣ ናይ ከባቢ ሰዓት ዞባ፣ ጸሓያዊ ቀትሪ፣ ኣቀማምጣ ጂፒኤስ፣ ናይ ቀትሪ ሰዓት፣ ሓቀኛ ሰዓት ጸሓይ፣ ኣብ ጥቓይ ዕራርቦ ጸሓይ

ሓቀኛ ሰዓት ጸሓይ፣ ሓቀኛ ጸሓያዊ ሰዓት፣ ዕራርቦ ጸሓይ፣ ምብራቕ ጸሓይ፣ ተንቀሳቓሲ ሰዓት ጸሓይ፣ ናይ ከባቢ ሰዓት ዞባ፣ ጸሓያዊ ቀትሪ፣ ኣቀማምጣ ጂፒኤስ፣ ናይ ቀትሪ ሰዓት፣ ሓቀኛ ሰዓት ጸሓይ፣ ኣብ ጥቓይ ዕራርቦ ጸሓይ


ኣብ መንጎ ናይ ከባቢ ሰዓትን ሓቀኛ ጸሓያዊ ሰዓትን ናይ ልዕሊ ሓደ ሰዓት ፍልልይ ምኽንያቱ ናይ ቀትሪ ሰዓት።