ብዝምችእ መሳርሒና ኣብ ዝኾነ ቦታ ምስ ናይ ጸሎት ግዜ ተራኸብና

መእተዊ ግዜ ጸሎት፡ ኣብዚ ዕግርግርን ዕግርግርን ዘመናዊ ህይወት፡ ብፍላይ ኣብ መንፈሳዊ ምትእስሳር ዘለዎም ህሞታት ክመጽእ ከሎ፡ ግዜ ክትስእን ቀሊል እዩ። ጸሎት እምነ ኩርናዕ ናይ ብዙሓት እምነታት ኮይኑ፡ ምሉእ መዓልቲ ምጽንናዕን መምርሕን ይህብ። ይኹን እምበር፡ ብጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣን ምዝውዋር መደባትን ዝእዘዝ ዝተፈላለየ ናይ ጸሎት ሰዓታት ስለዘሎ፡ ኣብ ልዕሊ እዞም ወሳኒ ህሞታት ምጽናሕ በዳሂ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ኣይትፍርሑ፣ ምኽንያቱ መርበብ ሓበሬታና ኣብ ዓለም ኣብ ዝኾነ ቦታ ብዘየገድስ ግዜ ጸሎት ክትከታተሉ ዝሕግዘኩም ስሉጥ ፍታሕ ስለዘቕርበልኩም። ብቐሊሉ ንናይ ሕጂ ዘለኻዮ ቦታ ዓለምለኻዊ ስርዓተ ኣቀማምጣ (GPS) ናይ ቦታ ቅጥዕታት ፍቐድ፣ መሳርሒና ድማ ናይታ መዓልቲ ቅኑዕ ናይ ጸሎት ሰዓታት ክህበካ እዩ።

ፋጅር (ጸሎት ወጋሕታ): እቲ... ሰላት ፋጅር ምጅማር መዓልቲ ዝሕብር ኮይኑ ቅድሚ ወጋሕታ ይኽበር። ንኣስተንትኖን መንፈሳዊ ምንቃሕን ግዜ እዩ፣ ንዝመጽእ መዓልቲ ቃና ዝሰርዓሉ እዋን እዩ። መርበብ ሓበሬታና ነዚ ቅዱስ ህሞት ፈጺምኩም ከምዘይትስእኑ የረጋግጽ፣ ምስ ፍሉይ ቦታኹም ዝተመጣጠነ ቅኑዕ ናይ ፋጅር ናይ ጸሎት ግዜታት የቕርብ።

ምብራቕ ጸሓይ፡ ጸሓይ ክትበርቕ ከላ፡ ንዓለም ብርሃንን ውዑይን የምጽእ፣ ምሳሌ ተስፋን ምሕዳስን እዩ። ምብራቕ ጸሓይ ተፈጥሮኣዊ ተርእዮ ጥራይ ዘይኰነስ መንፈሳዊ ተርእዮ እዩ፣ ምጅማር ሓዳስ መዓልቲ ብዕድላት ዝመልአት ዘመልክት እዩ። በቲ ንተጠቃሚ ምቹእ ዝኾነ መተሓላለፊና፡ ኣብ ዝሃለኻዮ ቦታ ጸሓይ እትበርቀሉ ሰዓታት ብቐሊሉ ክትከታተል ትኽእል ኢኻ፡ እዚ ድማ ጸሎትካ ምስ ምብታኽ ወጋሕታ ከተሰማምዖ የኽእለካ።

ድሁህር (ጸሎት ቀትሪ): ድሁር ፡ ወይ ጸሎት ቀትሪ፡ ጸሓይ ካብቲ ኣብ ሰማይ ዝለዓለ ጥርዙ ክትወርድ ምስ ጀመረት እዩ ዚፍጸም። ከም ናይ ፍርቂ መዓልቲ ዕረፍቲ ኮይኑ የገልግል፣ ኣመንቲ ኣብ ማእከል ናይታ መዓልቲ ንጥፈታት ንርእሶም ንርእሶም ከማእክሉ የኽእሎም። መርበብ ሓበሬታና ምስዚ ኣገዳሲ ህሞት ምትእስሳር ከም ዘለኩም የረጋግጽ፣ ንህሉው ቦታኹም ዝሕብር ልክዕ ናይ ዙህር ናይ ጸሎት ግዜታት የቕርብ።

ኣስር (ጸሎት ድሕሪ ቀትሪ): ከም... ድሕሪ ቀትሪ ይኸይድ፣ ናይ ኣስር ናይ ጸሎት ግዜ ይቐርብ፣ እዚ ድማ ነቲ ዳሕረዋይ ክፋል ናይታ መዓልቲ ይሕብር። ኣብ ውሽጢ ጽዑቕ ስራሕ ህይወት እውን ከይተረፈ፡ ደው ኢልካ መምርሒ ንምርካብ ከም መዘኻኸሪ ኮይኑ የገልግል። በቲ ንጹር መድረኽና፡ ብዘይ ጻዕሪ ብዛዕባ ግዜ ጸሎት ኣስር ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም፡ እዚ ድማ ጉዕዞኹም ኣብ ዝወስደኩም ቦታ መንፈሳዊ ጽቡቕ ምህላው ቀዳምነት ክትህቡ የኽእለኩም።

መግሪብ (ጸሎት ምሸት)፦ ከም... ጸሓይ ኣብ ትሕቲ ኣድማስ ትጥሕል፣ ጸሎት መግሪብ ይጅምር፣ እዚ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ ለይቲ ምስግጋር ይሕብር። ኣመንቲ ንበረኸት ናይታ መዓልቲ ምስጋና ኣብ ዝገልጹሉ እዋን፡ ናይ ምስጋናን ኣስተንትኖን ግዜ እዩ። መርበብ ሓበሬታና ነዚ ኣገዳሲ ህሞት ፈጺምኩም ከም ዘይትስእኑ የረጋግጽ፣ ምስቲ ሕጂ ዘለኹምዎ ቦታ ዝተመጣጠነ ቅኑዕ ናይ ማግሪብ ናይ ጸሎት ሰዓታት ይህብ።

ኢሻዕ (ናይ ለይቲ ጸሎት)፦ ድሕሪ ምዕራብ ጸሓይ ዝኽበር ጸሎት ኢሻዓ፡ ቅድሚ እታ መዓልቲ ምዝዛማ ንሓንቲ ህሞት ቅሳነትን ርእሰ-ምትእምማንን የቕርብ። ይቕሬታን መምርሕን ዝደለየሉ፡ ንዕረፍትን ምሕዳስን ንነብስኻ እተዳሉ ግዜ እዩ። በቲ ምቹእ መሳርሒና፡ ኣብ ዓለም ኣበይ ከም ዘለኻ ብዘየገድስ፡ ናይ ኢሻዓ ጸሎት ግዜታት ብቐሊሉ ክትከታተል ትኽእል ኢኻ፡ ህይወት ኣብ ዝወስደካ ቦታ ምስ እምነትካ ምትእስሳር ከም ዘለካ ከተረጋግጽ ትኽእል።

መደምደምታ፡ ኣብዛ ብዘዘናግዑን ዘይርጉጽነትን ዝመልኣ ዓለም፡ ምስ እምነትካ ምትእስሳር ምሕላው ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ። መርበብ ሓበሬታና ግብራዊ ፍታሕ ይህብ፣ እዚ ድማ ብዘይ ጻዕሪ ኣብ ፍሉይ ቦታኻ ተመርኲስካ ናይ ጸሎት ግዜ ክትከታተል የኽእለካ። ቅኑዕን ዘተኣማምንን ሓበሬታ ኣብ ጫፍ ኣጻብዕትኻ ምስ ዝህሉ፡ ጉዕዞኻ ናበይ ይመርሕ ብዘየገድስ ንመንፈሳዊ ጽቡቕ ምህላው ቀዳምነት ክትህቦ ትኽእል ኢኻ። ምትእስሳር ጽንሑ፡ ኣብ መሬት ጽናሕ፡ መድረኽና ድማ ናብቲ ናብ መንፈሳዊ ምልኣት ዝወስድ መንገድኹም ክመርሓኩም።

 • 🌞 ጸሓይ ግዜ ዘይስዕሮ መስተንክር ምስ ደረት ኣልቦ ሓይሊ

 • 📖 ኣቀማምጣ ጸሓይ መምርሒ ንጊዜ ጸሓይ

 • 📍 ጸሓይ ኣቀማምጣ

 • 🌝 ወርሒ ምሥጢራዊ ብጻይን ተፈጥሮኣዊ ተርእዮን

 • 🚀 ምግላጽ ምዕራፋት ወርሒ ጉዕዞ ናብ ወርሒ

 • 📖 ኣቀማምጣ ወርሒ ኣገዳስነቱ ንምርዳእ መምርሒ

 • 📍 ኣቀማምጣ ወርሒ

 • 🌎 ጸሓያዊ ሰዓት ጸሓይ ሰዓት ልክዕ ናይ ጸሓይ ሰዓትካ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዓለም ረኸብ

 • ግዜይ ኣብ ዝቕየር ዓለም ኣገዳስነት ግዜ ምርዳእ

 • 📍 ሓቀኛ ጸሓያዊ ግዜ

 • 🙏 ዝቕጽል ናይ ጸሎት ግዜ

 • 🌐 ጂፒኤስ፡ ታሪኽ ምጉዓዝ ናብ ሓድሽ ኣድማስ። ሓይሊ ርኸብዎ!

 • 🏠 እቲ ናይ ጸሓይ ሰዓት መእተዊ ገጽ

  ℹ️ እቲ ናይ ጸሓይ ሰዓት ሓበሬታ

 • 🏖️ ጸሓይን ጥዕናኻን

 • 🌦️ ናተይ ናይ ከባቢ ኩነታት ኣየር መርበብ ሓበሬታ

 • ✍️ ትርጉማት ቋንቋታት

 • 💰 ስፖንሰራትን ወፈያታትን ምዃኖም ይፍለጥ

 • 🌍 ድንቂ ዓለምናን ናይ ህዝቢ ሰዓት ካልኩሌተርን።

 • 🌍 ድንቂ ዓለምናን ናይ ህዝቢ ሰዓት ካልኩሌተርን።ብእንግሊዝኛ

 • 🌞 ጸሓይ ብእንግሊዝኛ

 • 📖 ሓበሬታ ኣቀማምጣ ጸሓይ ብእንግሊዝኛ

 • 🌝 ወርሒ ብእንግሊዝኛ

 • 🚀 ምዕራፋት ወርሒ ምግላጽ ብእንግሊዝኛ

 • 📖 ሓበሬታ ኣቀማምጣ ወርሒ ብእንግሊዝኛ

 • 🌎 ሓቀኛ ጸሓያዊ ሰዓት ጸሓይ ብእንግሊዝኛ

 • ግዜይ ብእንግሊዝኛ

 • 🌐 ናትካ ጂፒኤስ ኣቀማምጣ ብእንግሊዝኛ

 • 🕌 ኣብ ዝኾነ ቦታ ምስ ናይ ጸሎት ግዜታት ብዝተመቻቸወ መሳርሒና ተተሓሓዙ ብእንግሊዝኛ

 • 🏠 እቲ ናይ ጸሓይ ሰዓት መእተዊ ገጽ ብእንግሊዝኛ

  ℹ️ እቲ ናይ ጸሓይ ሰዓት ሓበሬታ ብእንግሊዝኛ

 • 🏖️ ጸሓይን ጥዕናኻን ብእንግሊዝኛ

 • 🌦️ ናተይ ናይ ከባቢ ኩነታት ኣየር መርበብ ሓበሬታ ብእንግሊዝኛ

 • ✍️ ትርጉማት ቋንቋታት ብእንግሊዝኛ

 • 💰 ስፖንሰራትን ወፈያታትን ምዃኖም ይፍለጥ ብእንግሊዝኛ

 • 🥰 ሓቀኛ ናይ ጸሓይ ግዜ ተጠቃሚ ተመኩሮ ብእንግሊዝኛ

 • 🌇 ንጸሓይ ምሓዝ ብእንግሊዝኛ

  ጸሓይ ትበርቕ

  ምስ ግዜ ጸሎት ኣብ ዝኾነ ቦታ ብዝተመቻቸወ መሳርሒና ተተሓሓዙ
  ደጊም ናይ ጸሎት ግዜ ኣይትሕመቕ! መርበብ ሓበሬታና ምስቲ ዘለኻዮ ቦታ ዝተመጣጠነ ቅኑዕ ናይ ፋጅር፡ ዙህር፡ ኣስር፡ መግሪብን ኢሻዓን ናይ ጸሎት ግዜታት የቕርብ። ህይወት ናበይ ትወስደካ ብዘየገድስ ምስ እምነትካ ተኣሳሲርካ ጽናሕ።

  ድሕሪ ሕጂ ናይ ጸሎት ግዜ ኣይትሕመቑ! መርበብ ሓበሬታና ምስቲ ዘለኹምዎ ቦታ ዝተመጣጠነ ቅኑዕ ናይ ፋጅር፡ ዙህር፡ ኣስር፡ መግሪብን ኢሻዓን ናይ ሰላት ግዜታት የቕርብ። ህይወት ናበይ ትወስደካ ብዘየገድስ ምስ እምነትካ ተኣሳሲርካ ጽናሕ።