Aw ka to jɛɲɔgɔnya la ni delili waatiw ye yɔrɔ o yɔrɔ n'an ka baarakɛminɛn nɔgɔman ye

Delili waatiw daminɛcogo : bi ɲɛnamaya kɔnɔna na , a ka nɔgɔn ka waati tiɲɛ , kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni a bɛ tali kɛ hakili ta fan fɛ jɛɲɔgɔnya waatiw la . Delili, min ye dannaya caman sinsinnan ye, o bɛ dusu saalo ni bilasirali di tile bɛɛ kɔnɔ. Nka, ikomi delili waatiw tɛ kelen ye, minnu bɛ fɔ dugukolo sigiyɔrɔw fɛ ani waatibolodacogo caman ɲɔgɔnna, ka to o waati nafamaw sanfɛ, o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye. Nka aw kana siran, bawo an ka siti in bɛ fura dɔ di min tɛ fɛn tiɲɛ walasa k’aw dɛmɛ ka tugu delili waatiw kɔ i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ. I ka sira di dɔrɔn Global Positioning System (GPS) yɔrɔ sigicogo ma i sigiyɔrɔ la sisan, ani an ka baarakɛminɛn bɛna delili waati tigitigiw di i ma o don kɔnɔ.

Fajr (Sɔgɔmada delili): A Fajr delili ye tile daminɛ ye, wa a bɛ kɛ ka kɔn dugujɛ ɲɛ. O ye hakilijakabɔ ni alako kununni waati ye, ka don nata ton sigi. An ka siti in b’a to i kana nin waati senuma in to yen abada, ka Fajr delili waati tigitigiw di i ma minnu bɛ bɛn i ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ma.

Tile bɔli : tile bɛ bɔ tuma min na , o bɛ yeelen ni dusu suma lase diɲɛ ma, ka jigiya ni kuraya taamasyɛn. Tile bɔli tɛ ko ye min bɛ kɛ dɔrɔn, nka a bɛ kɛ fana hakili ta fan fɛ, min b’a jira ko don kura daminɛna min falen bɛ cogoyaw la. An ka baarakɛminɛnw fɛ, i bɛ se ka tile bɔwaatiw lajɛ nɔgɔya la i bɛ se ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ, o b’a to i bɛ se k’i ka deliliw bɛn ni sɔgɔmadafɛla ye.

Dhuhr (tilelafana delili): Dhuhr , walima tilelafana delili bɛ kɛ ni tile bɛ jigin daminɛ ka bɔ a kuncɛyɔrɔ la sankolo la. A bɛ kɛ tilelafana lafiɲɛbɔ ye, min b’a to dannabaaw bɛ se k’u yɛrɛ bila kɔfɛ tile baarakɛtaw cɛma. An ka siti in b’a to i ka to jɛɲɔgɔnya la ni nin waati nafama in ye, ka Dhuhr delili waati tigitigiw di minnu bɛ i sigiyɔrɔ jate sisan.

Asr (Tilegan fɛ Delili): As wulada bɛ taa ɲɛ , Asr delili waati bɛ surunya , o bɛ kɛ tile laban taamasiyɛn ye . O bɛ kɛ hakilijigin ye ka jɔ dɔɔnin ani ka bilasirali ɲini, hali ɲɛnamaya kɔnɔna na, baara camanba cɛma. An ka platform intuitive fɛ, i bɛ se ka to kunnafoni na Asr delili waatiw kan k’a sɔrɔ i ma cɛsiri kɛ, o b’a to i bɛ se ka hakili ta fan fɛ ɲɛtaa bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la i ka taama bɛ taa ni i ye yɔrɔ o yɔrɔ.

Magrib (Sufɛla delili): I n' a fɔ tile bɛ jigin sanfɛla jukɔrɔ, Magrib delili bɛ daminɛ, o bɛ taama jira ka bɔ tile la ka taa su fɛ. O ye waleɲumandɔn ni hakilijakabɔ waati ye, k’a sɔrɔ dannabaaw bɛ barika da tile dugaw ye. An ka siti in b’a to i kana nin waati nafama in to yen abada, ka Maghrib delili waati tigitigiw di i ma minnu bɛ bɛn i sigiyɔrɔ ma sisan.

Isha'a (Su delili): Isha'a delili min bɛ kɛ tilebin kɔfɛ, o bɛ lafiya ni yɛrɛsɛgɛsɛgɛli waati dɔɔnin di sanni don ka ban. O ye yafa ni bilasirali ɲini waati ye, ka i yɛrɛ labɛn lafiɲɛ ni kuraya kama. An ka baarakɛminɛn nɔgɔman fɛ, i bɛ se ka Isha'a delili waatiw nɔfɛtaama nɔgɔya la, i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye diɲɛ kɔnɔ, k'a lajɛ ko i bɛ to i ka dannaya la, ɲɛnamaya bɛ taa ni i ye yɔrɔ o yɔrɔ.

Kunnafoni : diɲɛ min falen bɛ fɛnw na minnu bɛ mɔgɔ hakili ɲagami ani minnu tɛ se ka kɛ , ka jɛɲɔgɔnya sabati ni i ka dannaya ye , o nafa ka bon ka tɛmɛn fɔlɔ kan . An ka siti in bɛ fɛɛrɛ ɲuman dɔ di, min b’a to i bɛ se ka delili waatiw lajɛ k’a sɔrɔ i ma cɛsiri kɛ ka kɛɲɛ ni i sigiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye. Ni kunnafoni tiɲɛnenw ni dannaya bɛ se ka da minnu kan, i bɛ se ka alako ta fan fɛ ɲɛtaa bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la, i ka taama mana taa yɔrɔ o yɔrɔ. Aw ka to jɛɲɔgɔnya la, ka to dugukolo kan, ani k’a to an ka plateforme k’aw bilasira aw ka sira kan ka taa alako dafalen na.

 • 🌞 Tile Kabako waati tɛ min na ni fanga dan tɛ min na
 • 📖 Tile jɔyɔrɔ A Gafe min bɛ tile waati la
 • 📍 Tile jɔyɔrɔ
 • 🌝 Kalo ye gundo taamaɲɔgɔn ye ani ko ye min bɛ kɛ fɛnɲɛnamaw fɛ
 • 🚀 Kalo Fasaw jirali Taama ka taa Kalo la
 • 📖 Kalo jɔyɔrɔ A nafa faamuyali gafe
 • 📍 Kalo jɔyɔrɔ
 • 🌎 Tile waati tile wagati I ka tile waati tigitigi sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ
 • Ne ka Waati nafa faamuyali diɲɛ yeli la
 • 📍 Tile Waati Tiɲɛnen
 • 🙏 Delili waati nata
 • 🌐 GPS: navigation Tariku ka taa yɔrɔ kura la
 • 🏠 Tile waati yɛrɛyɛrɛ So
 • ℹ️ Tile waati yɛrɛyɛrɛ Kunnafoniw

 • 🏖️ Tile ni i ka Kɛnɛya
 • 🌦️ N ka Sigida Weele yɔrɔ
 • ✍️ Kanko bayɛlɛmaniw
 • 💰 dɛmɛbagaw ni bolomafaraw
 • 🌍 An ka Diɲɛ Kabako Ani jamanadenw ka waati jatebɔlan
 • 🌍 An ka Diɲɛ Kabako Ani jamanadenw ka waati jatebɔlantubabukan na

 • 🌞 Tile
 • tubabukan na

 • 📖 Tile jɔyɔrɔ Kunnafoni
 • tubabukan na

 • 🌝 Kalo ye
 • tubabukan na

 • 🚀 Kalo dakunw jirali
 • tubabukan na

 • 📖 Kalo jɔyɔrɔ Kunnafoni
 • tubabukan na

 • 🌎 Tile wagati intɛrinɛti kan lajɛ
 • tubabukan na

 • N ka Waati
 • tubabukan na

 • 🌐 i ka GPS yɔrɔ
 • tubabukan na

 • 🕌 Aw ka to jɛɲɔgɔnya la ni delili waatiw ye yɔrɔ o yɔrɔ n'an ka baarakɛminɛn nɔgɔman ye
 • tubabukan na

 • 🏠 Tile waati yɛrɛyɛrɛ So
 • tubabukan na

  ℹ️ Tile waati yɛrɛyɛrɛ Kunnafoniwtubabukan na

 • 🏖️ Tile ni i ka Kɛnɛya
 • tubabukan na

 • 🌦️ N ka Sigida Weele yɔrɔ
 • tubabukan na

 • ✍️ Kanko bayɛlɛmaniw
 • tubabukan na

 • 💰 dɛmɛbagaw ni bolomafaraw
 • tubabukan na

 • 🥰 Tile waati yɛrɛyɛrɛ Baarakɛla ka dɔnniya
 • tubabukan na

 • 🌇 Ka Tile Minɛ
 • tubabukan na

  A to The, Tile ka bɔ

  Aw ka to jɛɲɔgɔnya la ni delili waatiw ye yɔrɔ o yɔrɔ n'an ka baarakɛminɛn nɔgɔman ye
  Aw kana delili waati to yen tugun abada! An ka siti in bɛ Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, ani Isha'a delili waati tigitigiw di minnu bɛ bɛn aw sigiyɔrɔ ma. To jɛɲɔgɔnya la ni aw ka dannaya ye, ɲɛnamaya mana taa ni aw ye yɔrɔ o yɔrɔ.

  Aw kana delili waati to yen tugun abada ! An ka siti in bɛ Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib ani Isha'a delili waati tigitigiw di minnu bɛ bɛn i sigiyɔrɔ ma. I ka to jɛɲɔgɔnya la i ka dannaya la , ɲɛnamaya mana taa ni i ye yɔrɔ o yɔrɔ .