Tile Kabako waati tɛ min na ni fanga dan tɛ min na

Tile, Delili waati, Sunɔgɔ waati, Su tilancɛ Tile, Tile jɔyɔrɔ, Tle fanga, Tile waati, Tle waati, Tilebin nata, Tile bɔ nata, Tile bato, Tile bɛ bɔ waati jumɛn, ani Tile bɛ bin waati jumɛn

Tile bɛ ka wuli kabini san miliyari naani ni tila, wa a bɛna wuli ka taa a fɛ sini. Tariku kɔnɔna na, mɔgɔw ɲɛnajɛra ani ka dusu don u kɔnɔ Tle fɛ, o min bɛ nɔba bila Dugukolo n' a sigibagaw la.

Tile ka dɛmɛba dɔ ye a jɔyɔrɔ ye jiriw ka se ka oksizɛni sɔrɔ an bɛ min fiyɛ don o don. Ka fara o kan, tile fanga bɛ se kosɛbɛ Dugukolo kan, bawo a bɛ fanga bɔli kɛ min ka ca ni an ka ta ye siɲɛ 8000 ɲɔgɔn.

Tile bɛ bonya yɔrɔ minɛ diinɛ ni ladamu suguya caman na diɲɛ kɔnɔ. Ni a diyara a ye ka da a kan, a bɛ nɔ ɲuman bila hakili ni farikolo fila bɛɛ la, ka kɛnɛya sabati.

samiyɛ waati la dugukolo worodugu ni saheli fan fɛ, fɛn dɔ bɛ kɛ min bɛ mɔgɔ minɛ, n' o bɛ wele ko su tilancɛ tile. O ko in b'a To Tle tɛ Bìn fo kalo sàba samiɲɛ fɛ, k'a sɔrɔ tlema fɛ, a bɛ To 'yɔrɔ la o waati kelen in na.

bi fɛɛrɛbɔ sababu la, an bɛ se sisan ka Tle jɔyɔrɔ tigitigi jate ani k' a jira, hali n' a tɛ ye. I bɛ Se ka Tle jɔyɔrɔ Lajɛ k'a Dɔn waati hakɛ min bɛ To fo tile bɔli walima tilebin nata nin ɲɛ ninnu kan.

Ka fara o kan, aw bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ tile bɔ waati kɛrɛnkɛrɛnnenw ni tile bin waati kɛrɛnkɛrɛnnenw kan, minnu nafa ka bon diinɛ caman na, delili ni sunɔgɔ waatiw sen bɛ o la.

Walisa ka Tile jɔyɔrɔ tigitigi dɔn, fɛn suguya caman ka kan ka jateminɛ i n' a fɔ waati ani i sigiyɔrɔ.

Tile bɛ an ka ɲɛnamaya nafa cogo caman na, ka yeelen, fanga ani nisɔndiya caman di.
aw bɛ se ka kunnafoni wɛrɛw kalan Tile Ka bɔ Wikipeja ɲɛw la.

📖 Tile jɔyɔrɔ A Gafe min bɛ tile waati la

📍 Tile jɔyɔrɔ

🌝 Kalo ye gundo taamaɲɔgɔn ye ani ko ye min bɛ kɛ fɛnɲɛnamaw fɛ

🚀 Kalo Fasaw jirali Taama ka taa Kalo la

📖 Kalo jɔyɔrɔ A nafa faamuyali gafe

📍 Kalo jɔyɔrɔ

🌎 Tile waati tile wagati I ka tile waati tigitigi sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ

Ne ka Waati nafa faamuyali diɲɛ yeli la

📍 Tile Waati Tiɲɛnen

🕌 Aw ka to jɛɲɔgɔnya la ni delili waatiw ye yɔrɔ o yɔrɔ n'an ka baarakɛminɛn nɔgɔman ye

🙏 Delili waati nata

🌐 GPS: navigation Tariku ka taa yɔrɔ kura la

🏠 Tile waati yɛrɛyɛrɛ So

ℹ️ Tile waati yɛrɛyɛrɛ Kunnafoniw

🏖️ Tile ni i ka Kɛnɛya

🌦️ N ka Sigida Weele yɔrɔ

✍️ Kanko bayɛlɛmaniw

💰 dɛmɛbagaw ni bolomafaraw

🌍 An ka Diɲɛ Kabako Ani jamanadenw ka waati jatebɔlan

🌍 An ka Diɲɛ Kabako Ani jamanadenw ka waati jatebɔlan tubabukan na

🌞 Tile tubabukan na

📖 Tile jɔyɔrɔ Kunnafoni tubabukan na

🌝 Kalo ye tubabukan na

🚀 Kalo dakunw jirali tubabukan na

📖 Kalo jɔyɔrɔ Kunnafoni tubabukan na

🌎 Tile wagati intɛrinɛti kan lajɛ tubabukan na

N ka Waati tubabukan na

🌐 i ka GPS yɔrɔ tubabukan na

🕌 Aw ka to jɛɲɔgɔnya la ni delili waatiw ye yɔrɔ o yɔrɔ n'an ka baarakɛminɛn nɔgɔman ye tubabukan na

🏠 Tile waati yɛrɛyɛrɛ So tubabukan na

ℹ️ Tile waati yɛrɛyɛrɛ Kunnafoniw tubabukan na

🏖️ Tile ni i ka Kɛnɛya tubabukan na

🌦️ N ka Sigida Weele yɔrɔ tubabukan na

✍️ Kanko bayɛlɛmaniw tubabukan na

💰 dɛmɛbagaw ni bolomafaraw tubabukan na

🥰 Tile waati yɛrɛyɛrɛ Baarakɛla ka dɔnniya tubabukan na

🌇 Ka Tile Minɛ tubabukan na

A to The, Tile ka bɔ

Tile
Tile, Delili waati, Sunɔgɔ waati, Su tilancɛ Tile, Tile jɔyɔrɔ, Tle fanga, Tile waati, Tle waati, Tilebin nata, Tile bɔ nata, Tile bato, Tile bɛ bɔ waati jumɛn, ani Tile bɛ bin waati jumɛn

Tile, Delili waati, Sunɔgɔ waati, Su tilancɛ Tile, Tile jɔyɔrɔ, Tle fanga, Tile waati, Tle waati, Tilebin nata, Tile bɔ nata, Tile bato, Tile bɛ bɔ waati jumɛn, ani Tile bɛ bin waati jumɛn