I ka GPS yɔrɔ, Tile waati, Tile jɔyɔrɔ, Kalo jɔyɔrɔ

GPS: navigation Tariku ka taa horizons kura sɔrɔ fanga sɔrɔ!

I b' i jigi da i ka GPS yɔrɔko baarakɛyɔrɔ kan don o don walasa ka yɔrɔ kuraw sɔrɔ ani ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni mɔgɔw ye. Fɔlɔ, Vikingw tun bɛ diɲɛ lajɛ ni tile ni dolow jɔyɔrɔ ye. Bi, fɛɛrɛ kɔrɔw b' an bolo minnu b' a to an bɛ se k' an sigiyɔrɔ tigitigi dɔn.

Waati min tora Tilebin kama, Waati min tora Tile bɔli kama, Tile janya, Su janya, Intɛrinɛti kan Tile waati

tariku kɔnɔna na, kurunbolilaw y' u ɲɛsin sankolo ma walasa ka bilasirali sɔrɔ. U tun bɛ baara kɛ ni minɛn caman ye min bɛ wele ko sextant walasa ka sankololafɛnw suman i n’a fɔ tile ka kɛɲɛ ni sanfɛla ye. Ka fara o kan, u tun bɛ u jigi da minɛn dɔ kan min bɛ wele ko kɔgɔjida waati jateminɛnan walima kɔgɔji waati jateminɛ walasa ka janya ni waati jatebɔ.

Kɔsa in na, sanni yɔrɔko baarakɛminɛnw ka na, kartiw ni atlasiw de tun ye baarakɛminɛnw ye minnu tun ka di mɔgɔw ye. N’i y’a ye ko i tununna k’a sɔrɔ telefɔni selilɛriw ma i dɛmɛ, i tun ka kan ka jɔ ka sira ɲini walasa ka se i ka yɔrɔ la.

Siga t' a la, GPS ye fɛn kura ye min ye dugukoloko ye.

Janya ni Kalo ye, Kalo Bɔli, Kalo Bìn, Kalo kura nata, Kalo tilancɛ nata, Kalo dafalen nata, Kalo waati

GPS bɛ baara caman kɛ, wa a bɛ baarakɛcogo ɲuman ni dannaya di.

A b' i bilasira i sago yɔrɔ la k' a sɔrɔ a bɛ kunnafoni di taama waati kan.

GPS bɛ kisibagaw dɛmɛ ka mɔgɔ tununnenw sɔrɔ.

tulon suguya caman bɛ yen minnu bɛ baara kɛ ni i ka GPS yɔrɔ ye.

GPS bɛ kunnafoni tigitigiw di Tile waati, Tile jɔyɔrɔ ani kalo jɔyɔrɔ

GPS bɛ baara kɛ kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ.

aw bɛ se ka kunnafoni wɛrɛw kalan dugukolo kan sigicogo kan ka bɔ Wikipeja ɲɛw la.

🌞 Tile Kabako waati tɛ min na ni fanga dan tɛ min na

📖 Tile jɔyɔrɔ A Gafe min bɛ tile waati la

📍 Tile jɔyɔrɔ

🌝 Kalo ye gundo taamaɲɔgɔn ye ani ko ye min bɛ kɛ fɛnɲɛnamaw fɛ

🚀 Kalo Fasaw jirali Taama ka taa Kalo la

📖 Kalo jɔyɔrɔ A nafa faamuyali gafe

📍 Kalo jɔyɔrɔ

🌎 Tile waati tile wagati I ka tile waati tigitigi sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ

Ne ka Waati nafa faamuyali diɲɛ yeli la

📍 Tile Waati Tiɲɛnen

🕌 Aw ka to jɛɲɔgɔnya la ni delili waatiw ye yɔrɔ o yɔrɔ n'an ka baarakɛminɛn nɔgɔman ye

🙏 Delili waati nata

🏠 Tile waati yɛrɛyɛrɛ So

ℹ️ Tile waati yɛrɛyɛrɛ Kunnafoniw

🏖️ Tile ni i ka Kɛnɛya

🌦️ N ka Sigida Weele yɔrɔ

✍️ Kanko bayɛlɛmaniw

💰 dɛmɛbagaw ni bolomafaraw

🌍 An ka Diɲɛ Kabako Ani jamanadenw ka waati jatebɔlan

🌍 An ka Diɲɛ Kabako Ani jamanadenw ka waati jatebɔlan tubabukan na

🌞 Tile tubabukan na

📖 Tile jɔyɔrɔ Kunnafoni tubabukan na

🌝 Kalo ye tubabukan na

🚀 Kalo dakunw jirali tubabukan na

📖 Kalo jɔyɔrɔ Kunnafoni tubabukan na

🌎 Tile wagati intɛrinɛti kan lajɛ tubabukan na

N ka Waati tubabukan na

🌐 i ka GPS yɔrɔ tubabukan na

🕌 Aw ka to jɛɲɔgɔnya la ni delili waatiw ye yɔrɔ o yɔrɔ n'an ka baarakɛminɛn nɔgɔman ye tubabukan na

🏠 Tile waati yɛrɛyɛrɛ So tubabukan na

ℹ️ Tile waati yɛrɛyɛrɛ Kunnafoniw tubabukan na

🏖️ Tile ni i ka Kɛnɛya tubabukan na

🌦️ N ka Sigida Weele yɔrɔ tubabukan na

✍️ Kanko bayɛlɛmaniw tubabukan na

💰 dɛmɛbagaw ni bolomafaraw tubabukan na

🥰 Tile waati yɛrɛyɛrɛ Baarakɛla ka dɔnniya tubabukan na

🌇 Ka Tile Minɛ tubabukan na

A to The, Tile ka bɔ

I ka GPS yɔrɔ
I ka GPS yɔrɔ, Tile waati, Tile jɔyɔrɔ, Kalo jɔyɔrɔ

I ka GPS yɔrɔ, Tile waati, Tile jɔyɔrɔ, Kalo jɔyɔrɔ