Kalo jɔyɔrɔ A nafa faamuyali gafe

Kalo bɛ diɲɛ bɛɛ ka ɲɛnajɛ dɔ minɛ, nka yala i b' a dɔn ko an kelen-kelen bɛɛ n' an ka Kalo jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen don ka kɛɲɛ n' an sigiyɔrɔ ye dugukolo kan wa ? Kalo jɔyɔrɔ tigitigi dɔnni bɛ kɛ ni fɛn suguya caman jateminɛni ye, waati ni dugukolo cogoyaw fana sen bɛ o la.

Kalo jɔyɔrɔ jatebɔ nafa bɛ se ka kɛ baara caman na i n' a fɔ sankololafɛnw, kurunbokari, waati jateminɛ, sɛnɛ, kɛnɛya, ani hali jikuruw kofɔli diɲɛ kɔnɔ.

kalo jɔyɔrɔ dɔnni nafa:

Kɛnɛya: Kalo jɔyɔrɔ bɛ se ka nɔba bila an farikolo ni an hakili la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni sunɔgɔ ni lafiɲɛbɔ ko don. Ladamu danfaralenw bɛ nɔ ni dannaya suguya wɛrɛw bila Kalo sigiyɔrɔ la.

nakɔ ni sɛnɛko: Kalo jɔyɔrɔ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nakɔko ni sɛnɛko la. A bɛ nɔ bila waati ɲuman na kisɛw turuli ni sɛnɛfɛnw tigɛ waati la. Kalo jɔyɔrɔ fanga baara bɛ se ka dɔ fara i ka nakɔ nafa kan kosɛbɛ.

Waati tolen: i sigiyɔrɔ mana kɛ min o min ye, Kalo ta dɔnni Position bɛ kunnafoni nafamaw di i ma waati min bɛ to ka se kalo kura, kalo tilancɛ walima kalo dafalen nata ma. A bɛ kɛ i n' a fɔ Kalo waatilan min bɛ se ka da a kan, k' i bilasira kalo fasaw fɛ.

Kalo jɔyɔrɔ faamuyali bɛ fanga di i ma ka latigɛw kɛ ni kunnafoni ye ɲɛnamaya fan caman na, k’a ta i ka kɛnɛya n’i ka nakɔko ɲɛnabɔli la ka se ka to jɛɲɔgɔnya la ni an sankolola sigiɲɔgɔn ka fɔcogo dafalenw ye.

aw b'a fɛ k' a dɔn kalo bɛ yɔrɔ min na sisan wa ? Aw b’a fɛ ka kalo fasaw dɔn wa? Aw kana ɲinini kɛ ka tɛmɛ an ka kalo waati kan! A bɛ kalo jɔyɔrɔ tigitigi jira i la, ka bɔ i sigiyɔrɔ la. I bɛ Se k'a cogoya Ye k'a yɔrɔjan Yɛlɛma-yɛlɛma Ladege, hali n'a ma Ye.

🌞 Tile Kabako waati tɛ min na ni fanga dan tɛ min na

📖 Tile jɔyɔrɔ A Gafe min bɛ tile waati la

📍 Tile jɔyɔrɔ

🌝 Kalo ye gundo taamaɲɔgɔn ye ani ko ye min bɛ kɛ fɛnɲɛnamaw fɛ

🚀 Kalo Fasaw jirali Taama ka taa Kalo la

📍 Kalo jɔyɔrɔ

🌎 Tile waati tile wagati I ka tile waati tigitigi sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ

Ne ka Waati nafa faamuyali diɲɛ yeli la

📍 Tile Waati Tiɲɛnen

🌐 GPS: navigation Tariku ka taa yɔrɔ kura la

🏠 Tile waati yɛrɛyɛrɛ So

ℹ️ Tile waati yɛrɛyɛrɛ Kunnafoniw

🏖️ Tile ni i ka Kɛnɛya

🌦️ N ka Sigida Weele yɔrɔ

✍️ Kanko bayɛlɛmaniw

💰 dɛmɛbagaw ni bolomafaraw

🌍 An ka Diɲɛ Kabako Ani jamanadenw ka waati jatebɔlan

🌍 An ka Diɲɛ Kabako Ani jamanadenw ka waati jatebɔlan tubabukan na

🌞 Tile tubabukan na

📖 Tile jɔyɔrɔ Kunnafoni tubabukan na

🌝 Kalo ye tubabukan na

🚀 Kalo dakunw jirali tubabukan na

📖 Kalo jɔyɔrɔ Kunnafoni tubabukan na

🌎 Tile wagati intɛrinɛti kan lajɛ tubabukan na

N ka Waati tubabukan na

🌐 i ka GPS yɔrɔ tubabukan na

🏠 Tile waati yɛrɛyɛrɛ So tubabukan na

ℹ️ Tile waati yɛrɛyɛrɛ Kunnafoniw tubabukan na

🏖️ Tile ni i ka Kɛnɛya tubabukan na

🌦️ N ka Sigida Weele yɔrɔ tubabukan na

✍️ Kanko bayɛlɛmaniw tubabukan na

💰 dɛmɛbagaw ni bolomafaraw tubabukan na

🥰 Tile waati yɛrɛyɛrɛ Baarakɛla ka dɔnniya tubabukan na

🌇 Ka Tile Minɛ tubabukan na

Kalo jɔyɔrɔ
Kalo jɔyɔrɔ, Kalo Azimut Angle, Kalo sanfɛla, Kalo janya, Kalo bɔli, Kalo bin, Kalo kura nata, Kalo tilancɛ nata, Kalo dafalen nata, Kalo waati

Kalo jɔyɔrɔ, Kalo Azimut Angle, Kalo sanfɛla, Kalo janya, Kalo bɔli, Kalo bin, Kalo kura nata, Kalo tilancɛ nata, Kalo dafalen nata, Kalo waati