N ka Sigida Weele yɔrɔ

Waati jateminɛ Jateminɛ min bɛ duguma, aw bɛ se ka dɔgɔkun nata jateminɛ ye tile wolonwula kɔnɔ, funteni hakɛ dɔgɔyalen ni a hakɛ cayalenba, fiɲɛ sira ni a fanga, UV index sɛgɛsɛgɛli la k’a ta zeru barikama na ka se tan ni kelen ma UV fiɲɛ barikamaba la, fiɲɛ nɛnɛ, sanji sɔrɔli cogoya, ka fara tile baromɛtiri tansiyɔn kunnafoniw kan.

Nin karti in tɛ yɔrɔ kɛmɛ tigitigi sɔrɔ, dugu, mara walima jamana min ka surun a la dɔrɔn. Nka a bɛ se ka zoom kɛ ka surunya dugukolo sanfɛla la. O cogo la i bɛ se ka gɛrɛ i yɛrɛ ka yɔrɔ la.

N ka sigida Weather site bɛ kunnafoni nafamaw di aw ma don o don ɲɛnamaya labɛnni na.
Nin jateminɛ in Weelecogo kartiw b’an dɛmɛ k’a faamu waati cogoya sugu min bɛ se ka jira don dɔ la.
U bɛ kunnafoni di misali la tile, funteni, fiɲɛ teliya, sankaba hakɛ ani sanji kan lɛrɛ o lɛrɛ.
Nin kunnafoni in b’an dɛmɛ ka fini bɛnnenw sugandi, ka kɛnɛyako boloda, ani ka waati jateminɛ juguw labɛn.

Nin waati-karti in bɛ kunnafoni nafama minnu Di, olu dɔ ye, Tile janya waatiw, tile yeelen waatiw Tileɲɛ bɛ nɔ bila an dusukunnataw n’an fanga hakɛ la k’a ɲɛsin an ma.
Nin waati jateminɛ karti in b’a jira tile bɛna ye sanga hakɛ min na ka bɔ sankaba kɔfɛ. O kunnafoniw b’an dɛmɛ ka kɛnɛma waati boloda ani ka nafa caman sɔrɔ ka tile waatiw.

Funteni hakɛ kunnafoniw nafa ka bon kosɛbɛ fana don o don ɲɛnamaya bolodacogo la. Sisan an bɛ se fana k’a ye an bɛ se ka funteni hakɛ minnu makɔnɔ don nataw la. O b’an dɛmɛ ka fini don cogo bɛnnen na. Funteni fana bɛ nɔ bila fɛn wɛrɛw la, i n’a fɔ so kɔnɔ funteni walima nɛnɛ. Karta kan, i bɛ se ka funteni hakɛ fɔlen ye lɛrɛ o lɛrɛ, sanga saba o sanga saba dɔgɔkun nata kɔnɔ.

Fɔɲɔba, Sankaba ani Sanji kunnafoniw nafa ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la n’i bɛ kɛnɛyako boloda, fɔɲɔba sugu jumɛnw bɛ na, sankaba hakɛ min bɛna kɛ ani ni sanji bɛna na. O kunnafoniw b’an dɛmɛ ka fɛnw sugandi minnu bɛnnen don kɛnɛma baaraw ma, i n’a fɔ boli, nɛgɛso boli walima kurunbokari. Fɔɲɔba min ka bon kojugu, o bɛ se ka nɔ bila lakana la, wa a bɛ kɔlɔsili de wajibiya. Karta kan, i bɛ se fana ka sankaba ni sanjiko fɔlenw ye lɛrɛ o lɛrɛ, sanga saba o sanga saba dɔgɔkun nata kɔnɔ.

Nin n ka sigida waati jateminɛ yɔrɔ in ka bon kosɛbɛ, i bɛ se ka karti kan ka bonya ani ka a dɔgɔya ani ka sigida waati sɔrɔ ka bɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la, k’a taamasiyɛn walima k’a bila taamasiyɛn ye i ka mobili so ɲɛ kan yɛrɛ.

N ka Sigida Weele yɔrɔ min dira meteoblue + OpenWeather

🌞 Tile Kabako waati tɛ min na ni fanga dan tɛ min na

📖 Tile jɔyɔrɔ A Gafe min bɛ tile waati la

📍 Tile jɔyɔrɔ

🌝 Kalo ye gundo taamaɲɔgɔn ye ani ko ye min bɛ kɛ fɛnɲɛnamaw fɛ

🚀 Kalo Fasaw jirali Taama ka taa Kalo la

📖 Kalo jɔyɔrɔ A nafa faamuyali gafe

📍 Kalo jɔyɔrɔ

🌎 Tile waati tile wagati I ka tile waati tigitigi sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ

Ne ka Waati nafa faamuyali diɲɛ yeli la

📍 Tile Waati Tiɲɛnen

🌐 GPS: navigation Tariku ka taa yɔrɔ kura la

🏠 Tile waati yɛrɛyɛrɛ So

ℹ️ Tile waati yɛrɛyɛrɛ Kunnafoniw

🏖️ Tile ni i ka Kɛnɛya

✍️ Kanko bayɛlɛmaniw

💰 dɛmɛbagaw ni bolomafaraw

🌍 An ka Diɲɛ Kabako Ani jamanadenw ka waati jatebɔlan

🌍 An ka Diɲɛ Kabako Ani jamanadenw ka waati jatebɔlan tubabukan na

🌞 Tile tubabukan na

📖 Tile jɔyɔrɔ Kunnafoni tubabukan na

🌝 Kalo ye tubabukan na

🚀 Kalo dakunw jirali tubabukan na

📖 Kalo jɔyɔrɔ Kunnafoni tubabukan na

🌎 Tile wagati intɛrinɛti kan lajɛ tubabukan na

N ka Waati tubabukan na

🌐 i ka GPS yɔrɔ tubabukan na

🏠 Tile waati yɛrɛyɛrɛ So tubabukan na

ℹ️ Tile waati yɛrɛyɛrɛ Kunnafoniw tubabukan na

🏖️ Tile ni i ka Kɛnɛya tubabukan na

🌦️ N ka Sigida Weele yɔrɔ tubabukan na

✍️ Kanko bayɛlɛmaniw tubabukan na

💰 dɛmɛbagaw ni bolomafaraw tubabukan na

🥰 Tile waati yɛrɛyɛrɛ Baarakɛla ka dɔnniya tubabukan na

🌇 Ka Tile Minɛ tubabukan na

A to The, Tile ka bɔ

N ka Sigida Weele yɔrɔ<
 Waati jateminɛ kunnafoniw, Tile yeelen waatiw, Funteni, Fiɲɛba ni ɲɛnamaya, Sankaba hakɛ ni sanji hakɛ, waati jateminɛ jugumanw, funteni hakɛ dɔgɔyalen ni a cayalenba, fiɲɛ siratigɛ ni a fanga, UV index kan hakɛ la ka bɔ zeru barikama na ka se tan ni kelen ma UV yeelen barikamaba la, fiɲɛ nɛnɛ, sanji ni gosi cogoya, baromɛtiri tansiyɔn kunnafoniw

Waati jateminɛ kunnafoniw, Tile yeelen waatiw, Funteni, Fiɲɛba ni ɲɛnamaya, Sanji hakɛ sankaba ni sanji, dantɛmɛnen waati jateminɛw, funteni hakɛ dɔgɔmannin ni a cayalenba, fiɲɛ siratigɛ n’a fanga, UV index (UV index) hakɛ min bɛ bɔ zeru barikama na ka se tan ni kelen ma UV yeelen barikamaba la, fiɲɛ nɛnɛ, sanji ni gosi seko, baromɛtiri tansiyɔn kunnafoniw