Tile jɔyɔrɔ A Gafe min bɛ tile waati la

tile jɔyɔrɔ ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔko ye, o bɛɛ n' a ta an kelen-kelen bɛɛ b' an yɛrɛ ka tile waati kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ ka kɛɲɛ n' an sigiyɔrɔ ye dugukolo kan.

tile jɔyɔrɔ dɔnni tigitigi bɛ fɛn suguya caman jateminɛ, waati ni dugukolo cogoyaw fana sen bɛ o la.

tile jɔyɔrɔ dɔnni nafa ka bon baara caman na i n' a fɔ sankololafɛnw, sɛgɛsɛgɛli, kurunbokari, waati jateminɛ, waati cogoya, tile fanga, ani tile wagati dilanni.

Ka da a kan tile ye nafolo jɛlen ye, a bɛ yeelen bɔ an bɛɛ kan ni fanga kelen ye don o don.

Tile jɔyɔrɔ faamuyali nafa:

So jɔcogo: tile jɔyɔrɔ faamuyali fɛ,. aw bɛ se ka aw ka so dilanni kɛcogo ɲɛ walasa ka sumaya ni nɛnɛ kɛcogo ɲuman sɔrɔ.

Tile fanga: tile jɔyɔrɔ dɔnni b' a to i bɛ se k' a dɔn angle ɲuman ani a bilayɔrɔ min bɛ kɛ ka tile pannew sigi i ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na.

Waati tolen: Waati bolodacogo: i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la diɲɛ kɔnɔ, aw bɛ se ka aw jigi da o kunnafoniw kan walasa ka waati min tora fo tilebin nata, tile su tilancɛ, tile bɔ, walima tile tilelafana na, o dɔn ka ɲɛ.

Tile jɔyɔrɔ seko dabɔ walasa k' i ka don o don ɲɛnamaya ɲɛ ani ka latigɛw kɛ ni kunnafoni ye.

aw b'aw yɛrɛ ɲininka tile bɛ yɔrɔ min na sisan wa ? I b’a fɛ k’a dɔn waati min na tile bɛ se a dan na tilelafana na, ka a dɔgɔya waati min na su tilancɛ la wa? Aw kana ɲinini kɛ ka tɛmɛ an ka tile wagati kan! A bɛ tile jɔyɔrɔ tigitigi jira i la, ka bɔ i sigiyɔrɔ la. Hali n' a ma ye, i bɛ se k' a yɔrɔjan caman yeli kɔlɔsi hali bi.

🌞 Tile Kabako waati tɛ min na ni fanga dan tɛ min na

📍 Tile jɔyɔrɔ

🌝 Kalo ye gundo taamaɲɔgɔn ye ani ko ye min bɛ kɛ fɛnɲɛnamaw fɛ

🚀 Kalo Fasaw jirali Taama ka taa Kalo la

📖 Kalo jɔyɔrɔ A nafa faamuyali gafe

📍 Kalo jɔyɔrɔ

🌎 Tile waati tile wagati I ka tile waati tigitigi sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ

Ne ka Waati nafa faamuyali diɲɛ yeli la

📍 Tile Waati Tiɲɛnen

🕌 Aw ka to jɛɲɔgɔnya la ni delili waatiw ye yɔrɔ o yɔrɔ n'an ka baarakɛminɛn nɔgɔman ye

🙏 Delili waati nata

🌐 GPS: navigation Tariku ka taa yɔrɔ kura la

🏠 Tile waati yɛrɛyɛrɛ So

ℹ️ Tile waati yɛrɛyɛrɛ Kunnafoniw

🏖️ Tile ni i ka Kɛnɛya

🌦️ N ka Sigida Weele yɔrɔ

✍️ Kanko bayɛlɛmaniw

💰 dɛmɛbagaw ni bolomafaraw

🌍 An ka Diɲɛ Kabako Ani jamanadenw ka waati jatebɔlan

🌍 An ka Diɲɛ Kabako Ani jamanadenw ka waati jatebɔlan tubabukan na

🌞 Tile tubabukan na

📖 Tile jɔyɔrɔ Kunnafoni tubabukan na

🌝 Kalo ye tubabukan na

🚀 Kalo dakunw jirali tubabukan na

📖 Kalo jɔyɔrɔ Kunnafoni tubabukan na

🌎 Tile wagati intɛrinɛti kan lajɛ tubabukan na

N ka Waati tubabukan na

🌐 i ka GPS yɔrɔ tubabukan na

🕌 Aw ka to jɛɲɔgɔnya la ni delili waatiw ye yɔrɔ o yɔrɔ n'an ka baarakɛminɛn nɔgɔman ye tubabukan na

🏠 Tile waati yɛrɛyɛrɛ So tubabukan na

ℹ️ Tile waati yɛrɛyɛrɛ Kunnafoniw tubabukan na

🏖️ Tile ni i ka Kɛnɛya tubabukan na

🌦️ N ka Sigida Weele yɔrɔ tubabukan na

✍️ Kanko bayɛlɛmaniw tubabukan na

💰 dɛmɛbagaw ni bolomafaraw tubabukan na

🥰 Tile waati yɛrɛyɛrɛ Baarakɛla ka dɔnniya tubabukan na

🌇 Ka Tile Minɛ tubabukan na

A to The, Tile ka bɔ

Tile jɔyɔrɔ
Tile jɔyɔrɔ, Tile fanga, Tile fanga, Tile waati, Tle waati, Tilebin nata, Su tilancɛ nata, Tile bɔlen nata, Tilebin nata, Tile Azimut Angle, Tile sanfɛla

Tile jɔyɔrɔ, Tile fanga, Tile fanga, Tile waati, Tle waati, Tilebin nata, Su tilancɛ nata, Tile bɔlen nata, Tilebin nata, Tile Azimut Angle, Tile sanfɛla