Kunnafoni minnu bɛ tile waati lakika kan

Tile Waati
Tile waati, Tile waati, Sigida waati, Ne ka tile waati lakika, Latitude, Longitude, Waati min tora Tilebin na, Waati min tora Tile bɔli kama, Tile janya, Su janya, Waati yɛrɛyɛrɛ Tile wagati, Intɛrinɛti kan Tile wagati

Walisa ka Tile Waati jatebɔ tigitigiw sɔrɔ ni nin Tile-waati in ye, i k’a lajɛ ko i ka navigatɔrɔ ni telefɔni selilɛri ka Global Positioning System (GPS) yɔrɔ baarakɛyɔrɔ bɛ baara la, ani JavaScript fana bɛ baara la.

Baara kɛcogo Tile Waati lakika yɔrɔ min bɛ telefɔni selilɛri kan! YouTube wideyow.

A man teli ka kɛ ko Tile Waati yɛrɛ bɛ bɛn sigida waatibolodacogo ma, waati. Hali ni sigida waati bɛ 12:00 jira waati la, a bɛ Tilelafana waatibolodalen kɔnɔ. Tile Waati lakika bɛ latigɛ ka da jɔyɔrɔfalen sira kan ni I sigiyɔrɔ ye.

Tile Waati lakika siti in dabɔli hakilina nana n ma tuma min na n taara waatibolodacogo wɛrɛ la. N y’a ye ko n ka telefɔni selilɛri waati bɛ ladilan a yɛrɛma ka kɛɲɛ ni sigida waati ye, nka n y’a ɲini ka kunnafoni sɔrɔ Tile waati yɛrɛ kan. O nafa in lawulila ni Tle ye dulonni min kɛ kaban, o kɔlɔsili fɛ, waati min na waati tun bɛ 12h00 jira sigida waati la.

Ne ye ɲinini kɛ kosɛbɛ ɛntɛrinɛti kan ni daɲɛ koloma suguya caman ye walasa ka Tile Waati bɛnnen sɔrɔ. Hali ni waati cogoyaw ka sitiw tun bɛ kunnafoni caman di Tilebɔ ni Tilebin waatiw kan, ne tun bɛ min ɲini, u tun tɛ o di. N ye mobili baarakɛminɛn damadɔ fana sɔrɔ, nka u si ma tile waati Tiɲɛni di.

n tun b' a fɛ ka Tile Waati lakika dɔn walasa ka kɛnɛyako boloda ka ɲɛ, ka tile yeelen tɔ jateminɛ fo ka se Tilebin nata ma. Ka fara o kan, ni n bɛ taa ani n sera yɔrɔ dɔ la wulada fɛ, n tun b’a fɛ ka waati hakɛ dɔn min bɛ se ka sɔrɔ sani Tile ka bɔ.

Tile wuliyɔrɔw ni a binyɔrɔw bɛ ɲɔgɔn Changé don o don san kɔnɔ dugukolo kan. fɛnɲɛnamafagalan kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ bɔ mɔgɔ sigiyɔrɔ la u yɛrɛ ka waatibolodalen kɔnɔ, k' a ta worodugu fɛ ka taa saheli fɛ ani kɔrɔn fɛ ka taa tilebin fɛ.

Tile Waati jatebɔ waati yɛrɛ la, o bɛ tali kɛ fɛn caman jateminɛni na, i n' a fɔ Waati Waati, Tile jɔyɔrɔ, ani i yɛrɛ jɔyɔrɔ

A nafa ka bon k' a dɔn ko tile kelen jiginni dugukolo kan tɛ sanga 24 tigitigi ye nka a bɛ kɛ sanga 23 ni miniti 56 ani segin 4,09053 ye, n' o bɛ wele ko Kɛrɛfɛla waati.
dugukolo jiginni teliya Equator la, o bɛ se mɛtɛrɛ 465,10 ma kelen na filanan walima a bɛ Taa kilomɛtɛrɛ 1675 ɲɔgɔn na lɛrɛ kelen kɔnɔ. Ni an y’a suma, a ka c’a la, awiyɔn bɛ pan ni kilomɛtɛrɛ 900 ɲɔgɔn ye lɛrɛ kɔnɔ.

Tile waati tiɲɛnen siti in bɛ don nin yɔrɔ in de la, a bɛ baara kɛ i n' a fɔ Tile wagati, min bɛ sɔrɔ mobili ni tabali kan. Nka, a bɛ Tɛmɛ waati fɔli dɔrɔn kan ka Da Tle kan; a bɛ kunnafoni di fana tile Waati Tiɲɛnen kan, hali ni tile yeelen tilennen tɛ yen.

Ne jigi b'a kan ko aw bɛna Tile waati yɛrɛyɛrɛ site web nafa sɔrɔ kosɛbɛ aw ka baara nataw labɛnni na sanni Tile ka bin walima k' aw ka porogaramu labɛn sini Tilebɔ kama.

aw ka fara Tile Waati lakika Facebook kulu kan walasa ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ye ani ka aw yɛrɛ ka ko kɛlenw fɔ Tile kɔlɔsili la.

Ni aw b’a fɛ ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ, aw bɛ se ka taa Tile waati lakika Facebook ka siti kan yɔrɔ min na aw bɛ bɛ se ka kunnafoni caman sɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ ye.

🌞 Tile Kabako waati tɛ min na ni fanga dan tɛ min na

📖 Tile jɔyɔrɔ A Gafe min bɛ tile waati la

📍 Tile jɔyɔrɔ

🌝 Kalo ye gundo taamaɲɔgɔn ye ani ko ye min bɛ kɛ fɛnɲɛnamaw fɛ

🚀 Kalo Fasaw jirali Taama ka taa Kalo la

📖 Kalo jɔyɔrɔ A nafa faamuyali gafe

📍 Kalo jɔyɔrɔ

🌎 Tile waati tile wagati I ka tile waati tigitigi sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ

Ne ka Waati nafa faamuyali diɲɛ yeli la

📍 Tile Waati Tiɲɛnen

🌐 GPS: navigation Tariku ka taa yɔrɔ kura la

🏠 Tile waati yɛrɛyɛrɛ So

🏖️ Tile ni i ka Kɛnɛya

🌦️ N ka Sigida Weele yɔrɔ

✍️ Kanko bayɛlɛmaniw

💰 dɛmɛbagaw ni bolomafaraw

🌍 An ka Diɲɛ Kabako Ani jamanadenw ka waati jatebɔlan

🌍 An ka Diɲɛ Kabako Ani jamanadenw ka waati jatebɔlan tubabukan na

🌞 Tile tubabukan na

📖 Tile jɔyɔrɔ Kunnafoni tubabukan na

🌝 Kalo ye tubabukan na

🚀 Kalo dakunw jirali tubabukan na

📖 Kalo jɔyɔrɔ Kunnafoni tubabukan na

🌎 Tile wagati intɛrinɛti kan lajɛ tubabukan na

N ka Waati tubabukan na

🌐 i ka GPS yɔrɔ tubabukan na

🏠 Tile waati yɛrɛyɛrɛ So tubabukan na

ℹ️ Tile waati yɛrɛyɛrɛ Kunnafoniw tubabukan na

🏖️ Tile ni i ka Kɛnɛya tubabukan na

🌦️ N ka Sigida Weele yɔrɔ tubabukan na

✍️ Kanko bayɛlɛmaniw tubabukan na

💰 dɛmɛbagaw ni bolomafaraw tubabukan na

🥰 Tile waati yɛrɛyɛrɛ Baarakɛla ka dɔnniya tubabukan na

🌇 Ka Tile Minɛ tubabukan na

A to The, Tile ka bɔ

A ye Tile Horloge Lajɛ Waati yɛrɛ la
Tile Waati Lakika, Tile Waati Lakika, Tilebin, Tilebɔ, Tile Waati Mobili, Sigida Waati, Tile Tilebin, Duniya Jiginni Sistɛmu, Tile Waati, Tile Waati Lakika, Tilebin Ne kɛrɛfɛ

Tile Waati Lakika, Tile Waati Lakika, Tilebin, Tilebɔ, Tile Waati Mobili, Sigida Waati, Tile Tilebin, Duniya Jiginni Sistɛmu, Tile Waati, Tile Waati Lakika, Tilebin Ne kɛrɛfɛ


Danfara ka ca ni lɛrɛ kelen ye Sigida waati ni Tile waati lakika cɛ bawo tile waati.