Aý täsin ýoldaş we tebigy fenomen

Aý fazalary, Aýyň ýagdaýy, Aý bilen aralyk, Aý dogmagy, Aý, indiki Täze Aý, Indiki doly Aý, Aý sagady

Aý, wepaly asman hyzmatdaşymyz, gadymy döwürlerden bäri bütin dünýäde adamlary özüne çekýär. Ylhamy ýakyp, gözelligine bagyşlanan sungat we medeniýeti dünýä inderip, asmanda ikinji iň ýagty jisim hökmünde şöhle saçýar. Taryhyň dowamynda ybadat we hormat goýmagy çagyryp, dürli medeniýetler üçin çuňňur ruhy ähmiýete eýe bolupdyr. Şeýle-de bolsa, ýerleşýän ýeriňize baglylykda, onuň eter öwüşginine birnäçe günläp şaýat bolup bilmersiňiz, sebäbi entek ýokarlanmadyk bolmagy mümkin.

Aý, özüne çekiji täsirinden başga-da, Aý fazalary arkaly planetamyzyň ummanlaryna ep-esli täsir edýär. Tolkunlaryň azalmagy we akymy, minimal üýtgemelerden başlap, 16 metrden gowrak üýtgeşikliklere çenli bütin dünýäde tapawutlanýar. Her gije Aýyň fazalary täze aýdan ýarym aýa, doly aýa we täze aýa geçýär.

Bir aý, Aýyň arounderiň daşyndaky bir orbitany tamamlamagy üçin gerek bolan döwri aňladýar. Mysal üçin, iki aýyň arasyndaky aralyk takmynan 29 gün, 12 sagat, 44 minut we 3 sekunt dowam edýär.

Aýyň Eartherden uzaklygy takmynan 357,000 kilometre 406,000 kilometre çenli üýtgeýär. Aý sagady, ýaly bagyşlanan sahypalar, bu asman tansynyň hemişe üýtgeýän tebigatyny görkezýän Aýyň aralygynda hakyky wagtda täzelenmeleri hödürleýär.

Döwrebap tehnologiýalaryň kömegi bilen bu sahypalar, geografiki ýerleşişiňize baglylykda Aýyň hakyky ýagdaýyny takyk hasaplap we görkezip bilýär, hatda görünmeýän wagtynda. Şeýle çeşmelerden peýdalanyp, Aýyň nirededigini aňsatlyk bilen yzarlap bilersiňiz, Täze Aý, ýarym aý ýa-da doly Aýdygyny anyklap bilersiňiz.

Aýyň takyk ýagdaýy, wagt we geografiki koordinatlaryňyzy öz içine alýan dürli faktorlar seresaplylyk bilen hasaplanmalydyr.

Aý dünýädäki hemmämizi ruhlandyrýar, Wikipediýa sahypalaryndan okap bilersiňiz.

🌞 Gün çäksiz güýji bilen hemişelik ajaýyp

📖 Günüň ýerleşişi Gün wagty üçin gollanma

📍 Günüň ýagdaýy

🚀 Aýyň tapgyrlaryny açmak: Aýa syýahat

📖 Aýyň ýagdaýy, onuň ähmiýetine düşünmek üçin gollanma

📍Aýyň ýagdaýy

🌎 Gün wagty Gün sagady Dünýäniň islendik ýerinde takyk gün wagtyňyzy alyň

Üýtgeýän dünýäde wagtyň ähmiýetine düşünýän wagtym

📍 Hakyky Gün wagty

🌐 GPS: Täze gözýetimlere nawigasiýa taryhy. Kuwwaty tapyň!

🏠 Gün sagadynyň baş Sahypasy

ℹ️ Gün sagady barada Maglumat

🏖️ Gün we Saglyk

🌦️ Localerli howa sahypam

✍️ Dil terjimeleri

💰 Hemaýatkärler we sadakalar

🌍 Ajaýyp dünýämiz we ilat sagadynyň kalkulýatory

🌍 Ajaýyp dünýämiz we ilat sagadynyň kalkulýatory Iňlisçe

🌞 Gün Iňlisçe

📖 Günüň ýagdaýy Maglumat Iňlisçe

🌝 Iňlisçe

🚀 Aýyň tapgyrlaryny açmak Iňlisçe

📖 Aýyň ýagdaýy Maglumat Iňlisçe

🌎 Hakyky Gün wagty Onlaýn Iňlisçe

Wagtym Iňlisçe

🌐 GPS ýerleşýän ýeriňiz Iňlisçe

🏠 Gün sagadynyň baş Sahypasy Iňlisçe

ℹ️ Gün sagady barada Maglumat Iňlisçe

🏖️ Gün we Saglyk Iňlisçe

🌦️ Localerli howa sahypam Iňlisçe

✍️ Dil terjimeleri Iňlisçe

💰 Hemaýatkärler we sadakalar Iňlisçe

🥰 Hakyky Gün Wagty Ulanyjy tejribesi Iňlisçe

🌇 Güni tutuň Iňlisçe


Aý fazalary, Aýyň ýagdaýy, Aý bilen aralyk, Aý dogmagy, Aý, indiki Täze Aý, Indiki doly Aý, Aý sagady

Aý fazalary, Aýyň ýagdaýy, Aý bilen aralyk, Aý dogmagy, Aý, indiki Täze Aý, Indiki doly Aý, Aý sagady