GPS ýerleşýän ýeriňiz, Gün wagty, Günüň ýagdaýy, Aýyň ýagdaýy

GPS: Täze gözýetimlere nawigasiýa taryhy. Kuwwaty tapyň!

Täze ýerleri tapmak we adamlar bilen aragatnaşyk gurmak üçin her gün GPS ýerleşiş hyzmatyňyza bil baglaýarsyňyz. Geçmişde Wikings günüň we ýyldyzlaryň ýagdaýyny ulanyp dünýäni gezipdi. Häzirki wagtda takyk ýerimizi kesgitlemäge mümkinçilik berýän ösen tehnologiýa bar.

Gün ýaşmak üçin galan wagt, Günüň dogmagy üçin galan wagt, Günüň uzynlygy, Gijäniň uzynlygy, Onlaýn Gün sagady

Taryhyň dowamynda deňizçiler ýol görkezmek üçin asmana ýüz tutdular. Gorizont bilen baglanyşykly gün ýaly asman jisimlerini ölçemek üçin sekstant diýilýän çylşyrymly gural ulandylar. Mundan başga-da, uzynlygy we wagty hasaplamak üçin deňiz hronometri ýa-da deňiz sagady diýlip atlandyrylýan enjama bil bagladylar.

Soňky döwürde, ýerleşiş hyzmatlary ýüze çykmazdan ozal, kartalar we atlaslar nawigasiýa üçin ileri tutulýan gurallardy. Jübi telefonlarynyň kömegi bilen özüňizi ýitirendigiňizi gören bolsaňyz, barmaly ýeriňize barmak üçin ýol soramaly bolarsyňyz.

Şübhesiz, GPS düýbüni tutujy oýlap tapyş.

Aý, Aý dogmagy, Aý aýlary, Indiki Täze Aý, Indiki ýarym aý, indiki doly aý, aý sagady

GPS köp maksatly hyzmat edýär we netijeliligi we ygtybarlylygy hödürleýär.

Syýahat wagty barada maglumat berýän wagtyňyz sizi isleýän ýeriňize ugrukdyrýar.

GPS halas ediş işgärlerine ýitirim bolanlary tapmakda kömek edýär.

GPS ýerleşişiňizi ulanýan dürli oýunlar bar.

GPS ýerleşýän ýeriňiz size takyk maglumatlary berýär Gün wagty, Günüň ýagdaýy we Aýyň ýagdaýy

GPS ýer ýüzünde giňden ulanylýar.

Bu hakda has giňişleýin okap bilersiňiz Global ýerleşiş ulgamy Wikipediýa sahypalaryndan.

🌞 Gün çäksiz güýji bilen hemişelik ajaýyp

📖 Günüň ýerleşişi Gün wagty üçin gollanma

📍 Günüň ýagdaýy

🌝 Aý täsin ýoldaş we tebigy fenomen

🚀 Aýyň tapgyrlaryny açmak: Aýa syýahat

📖 Aýyň ýagdaýy, onuň ähmiýetine düşünmek üçin gollanma

📍Aýyň ýagdaýy

🌎 Gün wagty Gün sagady Dünýäniň islendik ýerinde takyk gün wagtyňyzy alyň

Üýtgeýän dünýäde wagtyň ähmiýetine düşünýän wagtym

📍 Hakyky Gün wagty

🏠 Gün sagadynyň baş Sahypasy

ℹ️ Gün sagady barada Maglumat

🏖️ Gün we Saglyk

🌦️ Localerli howa sahypam

✍️ Dil terjimeleri

💰 Hemaýatkärler we sadakalar

🌍 Ajaýyp dünýämiz we ilat sagadynyň kalkulýatory

🌍 Ajaýyp dünýämiz we ilat sagadynyň kalkulýatory Iňlisçe

🌞 Gün Iňlisçe

📖 Günüň ýagdaýy Maglumat Iňlisçe

🌝 Iňlisçe

🚀 Aýyň tapgyrlaryny açmak Iňlisçe

📖 Aýyň ýagdaýy Maglumat Iňlisçe

🌎 Hakyky Gün wagty Onlaýn Iňlisçe

Wagtym Iňlisçe

🌐 GPS ýerleşýän ýeriňiz Iňlisçe

🏠 Gün sagadynyň baş Sahypasy Iňlisçe

ℹ️ Gün sagady barada Maglumat Iňlisçe

🏖️ Gün we Saglyk Iňlisçe

🌦️ Localerli howa sahypam Iňlisçe

✍️ Dil terjimeleri Iňlisçe

💰 Hemaýatkärler we sadakalar Iňlisçe

🥰 Hakyky Gün Wagty Ulanyjy tejribesi Iňlisçe

🌇 Güni tutuň Iňlisçe

Güneş bolsun

GPS ýerleşýän ýeriňiz
GPS ýerleşýän ýeriňiz, Gün wagty, Günüň ýagdaýy, Aýyň ýagdaýy

GPS ýerleşýän ýeriňiz, Gün wagty, Günüň ýagdaýy, Aýyň ýagdaýy