Localerli howa sahypam

Howanyň çaklamasy Aşakdaky çaklamada, indiki hepdäniň çaklamasyny ýedi gün, iň pes we iň ýokary temperatura, ýeliň ugry we güýji, masştabda UV indeksini görüp bilersiňiz. noldan ejizden on bir güýçli UV şöhlelenmesi, howanyň çyglylygy, ýagyş mümkinçiligi, şeýle hem günüň barometrik basyş maglumatlary.

Bu kartada takmynan ýüz göterim ýer ýok, diňe iň ýakyn şäher, sebit ýa-da ýurt. Itöne ony ýer ýüzüne diýen ýaly ýakynlaşdyryp bolýar. Şeýdip, öz ýeriňize ýakynlaşyp bilersiňiz.

Localerli howa sahypam, gündelik durmuşa taýýarlyk görmekde size möhüm maglumatlary berýär.
Bu çaklama Howa kartalary, belli bir günde haýsy howa şertlerine garaşyp biljekdigimize düşünmäge kömek edýär.
Mysal üçin, gün şöhlesi, temperatura, ýeliň tizligi, bulutlaryň mukdary we sagatda ýagyş hakda maglumat berýär.
Bu çaklama maglumatlary, degişli eşikleri saýlamaga, açyk howada çäreleri meýilleşdirmäge we aşa howa çaklamalaryna taýýarlanmaga kömek edýär.

Bu howa kartasynyň berýän iň möhüm maglumatlarynyň biri, Güneşiň dowamlylygy, güneşli sagat Güneş keýpimize we energiýa derejämize gönüden-göni täsir edýär.
Bu çaklama howa kartasy, günüň bulutlaryň aňyrsyndan günüň näçe sagat görünjekdigini görkezýär. Bu maglumatlar, açyk wagty meýilleşdirmäge we has netijeli peýdalanmaga kömek edýär güneşli pursatlar.

Temperatura maglumatlary gündelik durmuşy meýilleşdirmekde hem möhümdir. Indi ýakyn günlerde haýsy temperatura garaşyp biljekdigimizi hem görüp bileris. Bu bize laýyk geýinmäge kömek edýär. Temperatura, içerde ýyladyş ýa-da sowatmak ýaly beýleki faktorlara-da täsir edýär. Kartada, indiki hepde üçin her üç sagatdan her sagatda temperatura çaklamasyny görüp bilersiňiz.

Windeliň öwüsmegi, Bulut we Rainagyş maglumatlary açyk howada çäreleri meýilleşdireniňizde, haýsy tupanlaryň geljekdigini, näçe bulut garaşmalydygyny we ýagyş ýagjakdygyny aýratyn möhümdir. Bu maglumatlar, ylgaw, tigir sürmek ýa-da gaýyk sürmek ýaly açyk howada işlemek üçin amatly zatlary saýlamaga kömek edýär. Gaty güýçli ýel howpsuzlyga täsir edip biler we seresaplylygy talap edýär. Kartada, geljek hepde üçin her üç sagatdan her sagatda bulut we ýagyş çaklamasyny görüp bilersiňiz.

Bu ýerli çaklama howa sahypam gaty ajaýyp, kartany ulaldyp we daşlaşdyryp, dünýäniň islendik ýerinden ýerli howa alyp bilersiňiz, bellik edip bilersiňiz ýa-da ykjam baş sahypaňyzda nyşan hökmünde belläp bilersiňiz.

Localerli howa sahypam tarapyndan üpjün edilýär meteoblue + OpenWeather

🌞 Gün çäksiz güýji bilen hemişelik ajaýyp

📖 Günüň ýerleşişi Gün wagty üçin gollanma

📍 Günüň ýagdaýy

🌝 Aý täsin ýoldaş we tebigy fenomen

🚀 Aýyň tapgyrlaryny açmak: Aýa syýahat

📖 Aýyň ýagdaýy, onuň ähmiýetine düşünmek üçin gollanma

📍Aýyň ýagdaýy

🌎 Gün wagty Gün sagady Dünýäniň islendik ýerinde takyk gün wagtyňyzy alyň

Üýtgeýän dünýäde wagtyň ähmiýetine düşünýän wagtym

📍 Hakyky Gün wagty

🌐 GPS: Täze gözýetimlere nawigasiýa taryhy. Kuwwaty tapyň!

🏠 Gün sagadynyň baş Sahypasy

ℹ️ Gün sagady barada Maglumat

🏖️ Gün we Saglyk

✍️ Dil terjimeleri

💰 Hemaýatkärler we sadakalar

🌍 Ajaýyp dünýämiz we ilat sagadynyň kalkulýatory

🌍 Ajaýyp dünýämiz we ilat sagadynyň kalkulýatory Iňlisçe

🌞 Gün Iňlisçe

📖 Günüň ýagdaýy Maglumat Iňlisçe

🌝 Iňlisçe

🚀 Aýyň tapgyrlaryny açmak Iňlisçe

📖 Aýyň ýagdaýy Maglumat Iňlisçe

🌎 Hakyky Gün wagty Onlaýn Iňlisçe

Wagtym Iňlisçe

🌐 GPS ýerleşýän ýeriňiz Iňlisçe

🏠 Gün sagadynyň baş Sahypasy Iňlisçe

ℹ️ Gün sagady barada Maglumat Iňlisçe

🏖️ Gün we Saglyk Iňlisçe

🌦️ Localerli howa sahypam Iňlisçe

✍️ Dil terjimeleri Iňlisçe

💰 Hemaýatkärler we sadakalar Iňlisçe

🥰 Hakyky Gün Wagty Ulanyjy tejribesi Iňlisçe

🌇 Güni tutuň Iňlisçe

Güneş bolsun

Localerli howa sahypam
Howanyň çaklamasy maglumatlary, Güneş sagatlary, Temperatura, Windeliň öwüsmegi we Animasiýa, Bulutlaryň we ýagyşlaryň ýagyş mukdary, aşa howa çaklamalary

Howanyň çaklamasy maglumatlary, Güneş sagatlary, Temperatura, Windeliň öwüsmegi we Animasiýa, Bulutlaryň we ýagyşlaryň ýagyş mukdary, aşa howa çaklamalary