Aýyň tapgyrlaryny açmak: Aýa syýahat

Aýa syýahat hakda maglumat:
Eartheriň asman ýoldaşy Aý, ajaýyp tapgyrlar arkaly tans edýär, hersi ýyldyz ýazýanlara özboluşly tomaşa hödürleýär. Täsin Täze Aýdan ajaýyp doly Aýa we inçejik ýarym Aýa çenli, bu ýerde Aýyň haýran galdyryjy döwürleri, görnükliligi, asman mehanikasy we adatdan daşary Aý wakalary barada aňsat düşünýän maglumatlary öwrenýäris.
Bizden peýdalanyp bilersiňiz Aýyň ýagdaýy we meselem, indiki doly Aýyň haçan boljakdygyny barlaň we Aý bilen aralygy görüň.

Aýyň tapgyrlary:

🌑 Täze Aý: Şu wagt Aý görünmeýär, garaňkylykda gizlenýär, sebäbi onuň ýagtylandyrylan tarapy ýerden ýüz öwürýär.

🌒 mumy ýarym Aý: mumy dar ýarym Aý, Aýyň doly Aýa tarap syýahatynyň başlangyjydyr.

🌓 Birinji çärýek: Aýyň ýüzüniň ýarysy gijeki asmanda ýarym tegelege meňzeýär.

🌔 Aý mumy: Aý mumy dowam etdirýär we doly Aýa ýakynlaşanda has uly yşyklandyrylan bölegini görkezýär.

🌝 Doly Aý: Aý ajaýyp yşyklandyryşy bilen bizi haýran galdyrýar we asmanda şöhle saçýar.

🌔 Aýyň azalmagy: Aýyň yşyklandyrylan bölegi kem-kemden dolup başlaýar.

🌗 Geçen çärýek: ýarym ýarym tegelege meňzeş, ýöne ters tarapa yşyklandyrylan ýaly görünýär.

🌘 Aýyň azalmagy: Aýyň görünmegi hasam azalýar we garaňkylyga gaýdyp barmazdan ozal diňe Aýyň inçe ýarym orak görünýär.

Täze Aý, Aýyň ýarym Aýy, Birinji çärýek, Aýyň Aýy, Doly Aý, Aýyň azalmagy, Geçen çärýek, Aýyň azalmagy
Täze Aý, Aýyň ýarym Aýy, Birinji çärýek, Aýyň Aýy, Doly Aý, Aýyň azalmagy, Geçen çärýek, Aýyň azalmagy

Bu surat Wikipedia Aýyň fazalary barada has köp okap boljak sahypa.

Aýyň fazalarynda gündelik üýtgeşmeler: Aýyň görnüşi, tapgyrlaryndan geçip barýarka gün-günden üýtgeýär. Aý her gün asmanda gündogara ortaça 12-13 dereje hereket edýär we fazasy kem-kemden üýtgeýär.

Aýyň asmanda görünişi: Aý, Güne we earthere bolan ýagdaýy sebäpli käwagt birnäçe gün görünmeýär. Täze Aý wagtynda yşyklandyrylan tarap, görünmeýän edip, bizden uzaklaşýar. Görünmegine howa şertleri, ýagtylygyň hapalanmagy we atmosfera bozulmalary ýaly beýleki faktorlar hem täsir edip biler. Beýleki bir tarapdan, Aý uzak wagtlap görünýär, esasanam mumy supermonlar we doly Aýlar, ýagtylandyrylan tarapy gijeki asmanda görünýän mahaly.

Aýyň syýahaty we aralygy: Aý, bir rewolýusiýany tamamlamak üçin 27,3 gün töweregi wagt alyp, elliptik orbitada Aýlanýar. Eartherden ortaça 384,400 kilometr (238,900 mil) aralykda Aýyň ýakynlygy onuň daşky görnüşine we ululygyna täsir edýär. Supermun wagtynda, Aý Earthere iň ýakyn bolanda, has ulurak we ýagty görünip bilýär, uzakda bolsa birneme kiçi görünýär.

13 doly Aý ýyly: Seýrek ýagdaýlarda adaty 12-e derek bir ýylda 13 doly Aý bolup biler. Aý Aýlawy takmynan 29.5 gün dowam edýär, bu bolsa bir senenama Aýynyň içinde käte goşmaça doly Aýyň bolmagyny aňladýar. Köplenç "mawy Aý" diýlip atlandyrylýan bu asman hadysasy, gijelerimize gyzyklanma we jady goşýar.

Gün tutulmagy: Gün tutulmagy, gün, ýer we Aý belli bir ýerde gabat gelende ýüze çykýan adatdan daşary wakalar. Gün Gün tutulmagy, Aý Gün bilen betweeneriň arasynda geçip, planetamyza kölegesini goýanda ýüze çykýar. Aý tutulmagy, Earther Gün bilen Aýyň arasynda bolup, Aýyň gyzyl reňkde örtülmegine sebäp bolanda ýüze çykýar. Bu asman jisimleriniň deňleşmegine baglylykda ýylda ortaça iki-dört tutulmagyna (Aý we Gün) şaýat bolýarys.

Aý bilen bilelikde syýahatyň dowamy: Aýyň, Täze Aýdan doly Aýa we ondan soňky döwürleri, gijeki asmanymyzda özüne çekiji syýahat hödürleýär. Aýyň Aýlawly üýtgemelerine, synlaýyş nagyşlaryna, asman mehanikasyna we adatdan daşary Aý hadysalaryna düşünmek kosmosyň täsinliklerine baha bermäge mümkinçilik berýär. Şonuň üçin indiki gezek Aýa seredip, onuň gözelligi size ýokardaky asman tansyny we öwrenilmegine garaşýan syrlary ýada salsyn.

🌞 Gün çäksiz güýji bilen hemişelik ajaýyp

📖 Günüň ýerleşişi Gün wagty üçin gollanma

📍 Günüň ýagdaýy

🌝 Aý täsin ýoldaş we tebigy fenomen

📖 Aýyň ýagdaýy, onuň ähmiýetine düşünmek üçin gollanma

📍Aýyň ýagdaýy

🌎 Gün wagty Gün sagady Dünýäniň islendik ýerinde takyk gün wagtyňyzy alyň

Üýtgeýän dünýäde wagtyň ähmiýetine düşünýän wagtym

📍 Hakyky Gün wagty

🌐 GPS: Täze gözýetimlere nawigasiýa taryhy. Kuwwaty tapyň!

🏠 Gün sagadynyň baş Sahypasy

ℹ️ Gün sagady barada Maglumat

🏖️ Gün we Saglyk

🌦️ Localerli howa sahypam

✍️ Dil terjimeleri

💰 Hemaýatkärler we sadakalar

🌍 Ajaýyp dünýämiz we ilat sagadynyň kalkulýatory

🌍 Ajaýyp dünýämiz we ilat sagadynyň kalkulýatory Iňlisçe

🌞 Gün Iňlisçe

📖 Günüň ýagdaýy Maglumat Iňlisçe

🌝 Iňlisçe

🚀 Aýyň tapgyrlaryny açmak Iňlisçe

📖 Aýyň ýagdaýy Maglumat Iňlisçe

🌎 Hakyky Gün wagty Onlaýn Iňlisçe

Wagtym Iňlisçe

🌐 GPS ýerleşýän ýeriňiz Iňlisçe

🏠 Gün sagadynyň baş Sahypasy Iňlisçe

ℹ️ Gün sagady barada Maglumat Iňlisçe

🏖️ Gün we Saglyk Iňlisçe

🌦️ Localerli howa sahypam Iňlisçe

✍️ Dil terjimeleri Iňlisçe

💰 Hemaýatkärler we sadakalar Iňlisçe

🥰 Hakyky Gün Wagty Ulanyjy tejribesi Iňlisçe

🌇 Güni tutuň Iňlisçe

Güneş bolsun

Aýyň tapgyrlaryny açmak
Täze Aý, Aý ýarym Aý, Birinji çärýek, Aýy Aý, Doly Aý, Aýyň azalmagy, Geçen çärýek, Aýyň azalmagy, Aýyň aralygy, Aý tutulmagy, Gök Aý

Täze Aý, Aý ýarym Aý, Birinji çärýek, Aýy Aý, Doly Aý, Aýyň azalmagy, Geçen çärýek, Aýyň azalmagy, Aýyň aralygy, Aý tutulmagy, Gök Aý