Bakka GPS Keessan, Yeroo Aduu, Bakka Aduu, Bakka Ji'aa

GPS: Seenaa Navigation gara damee haaraatti. Humna argadhu!

Iddoo haaraa argachuu fi namoota waliin wal qunnamuuf guyyaa guyyaan tajaajila bakka GPS kee irratti hirkatta. Dur Vaayikingoonni bakka aduu fi urjiileen jiran fayyadamuun addunyaa kana keessa naanna'aa turan. Har’a teeknooloojii sadarkaa olaanaa bakka keenya sirriitti murteessuuf nu dandeessisu qabna.

Yeroo Aduu Dhiisuuf Hafe, Yeroo Biiftuu Ba'uuf Hafe, Dheerinni Guyyaa, Dheerinni Halkanii, Sa'aatii Aduu Toora Interneetii

Seenaa keessatti namoonni galaanaa qajeelfama argachuuf gara samii ilaalaa turan. Qaamolee samii akka aduu safaruuf meeshaa ulfaataa seekstaantii jedhamutti fayyadamaniiru. Dabalataanis meeshaa kiroonomeetira galaanaa ykn sa’aatii galaanaa jedhamuun beekamu irratti hirkatanii dheerinaafi yeroo shallaganiiru.

Yeroo dhiyootti, osoo tajaajilli bakka hin dhufin dura, kaartaa fi atlaasiin meeshaalee navigeeshinii filatamaa turan. Gargaarsa moobaayilaa malee yoo bade of argatte dhaabbattee bakka deemtu ga'uuf kallattii gaafachuu qabda turte.

Shakkii tokko malee GPS kalaqa bu'uuraa ta'uu isaati.

Fageenya Ji'a, Ji'a Ba'uu, Ji'a Dhiihuu, Ji'a Haaraa Itti Aanu, Walakkaa Ji'a Itti Aanu, Ji'a Guutuu Itti Aanu, Sa'aatii Ji'aa

GPS kaayyoo hedduu kan tajaajiluu fi gahumsaa fi amanamummaa kan dhiyeessudha.

Yeroo imala odeeffannoo osoo kennuudhaan gara bakka barbaaddetti si qajeelcha.

GPS hojjettoota baraarsaa namoota dhuunfaa badan akka argatan gargaara.

Taphoonni adda addaa bakka GPS keessanitti fayyadaman jiru.

GPS waa'ee yeroo fi bakka Yeroo Aduu, Iddoo Aduu fi Iddoo Ji'aa

GPS addunyaa guutuutti bal'inaan itti fayyadama.

Waa'ee Sirna Iddoo Addunyaa fuula Wiikiipiidiyaa irraa caalaatti dubbisuu dandeessa.

🌞 Aduu Ajaa'iba Yeroo Hin Qabne Humna Daangaa Hin Qabne

📖 Iddoo Aduu Qajeelfama yeroo aduu

📍 Ejjennoo Aduu

🌝 Ji'i Hiriyyaa Iccitii fi Taatee Uumamaa

🚀 Marsaa Ji'aa mul'isuu Imala gara Ji'aatti

📖 Iddoo Ji'aa Qajeelfama Barbaachisummaa Isaa Hubachuuf

📍 Ejjennoo Ji'aa

🌎 Sa'aatii Aduu Yeroo Aduu Sa'aatii Aduu Keessan Sirrii Addunyaa Bakka Kamittuu Argadhu

Yeroo Koo Addunyaa Jijjiiramaa Jiraattu Keessatti Barbaachisummaa Yeroo Hubachuu

📍 Yeroo Aduu Dhugaa

🏠 Sa'aatii Aduu Fuula jalqabaa

ℹ️ Sa'aatii Aduu Odeeffannoo

🏖️ Aduu fi Fayyaa kee

🌦️ Marsariitii Haala Qilleensaa Naannoo koo

✍️ Hiikkaa Afaanii

💰 Ispoonsarootaa fi Arjooma

🌍 Addunyaa Keenya Ajaa'ibaa Fi shallaggii sa'aatii baay'ina ummataa

🌍 Addunyaa Keenya Ajaa'ibaa Fi shallaggii sa'aatii baay'ina ummataa Afaan Oromootiin

🌞 Biiftuu Afaan Oromootiin

📖 Ejjennoo Aduu Odeeffannoo Afaan Oromootiin

🌝 Ji'a Afaan Oromootiin

🚀 Marsaa Ji'aa mul'isuuAfaan Oromootiin

📖 Ejjennoo Ji'aa Odeeffannoo Afaan Oromootiin

🌎 Yeroo Aduu yeroo Aduu Dhugaa sirreessaa Afaan Oromootiin

Yeroo Koo Afaan Oromootiin

🌐 Bakka GPS keessan jiru Afaan Oromootiin

🏠 Sa'aatii Aduu Fuula jalqabaa Afaan Oromootiin

ℹ️ Sa'aatii Aduu Odeeffannoo Afaan Oromootiin

🏖️ Aduu fi Fayyaa kee Afaan Oromootiin

🌦️ Marsariitii Haala Qilleensaa Naannoo koo Afaan Oromootiin

✍️ Hiikkaa Afaanii Afaan Oromootiin

💰 Ispoonsarootaa fi Arjooma Afaan Oromootiin

🥰 Muuxannoo Fayyadamtootaa Yeroo Aduu Dhugaa Afaan Oromootiin

🌇 Qabi Aduu

Haa Biiftuu

Bakka GPS keessan jiru
Bakka GPS Keessan, Yeroo Aduu, Bakka Aduu, Bakka Ji'aa

Bakka GPS Keessan, Yeroo Aduu, Bakka Aduu, Bakka Ji'aa