Yeroo Koo Addunyaa Jijjiiramaa Jiraattu Keessatti Barbaachisummaa Yeroo Hubachuu

Sa'aatii koo, Naannoo Sa'aatii, Sa'aatii Aduu, Sa'aatii Bishaanii, Sa'aatii Sa'aatii, Sa'aatii Aduu Dhiisuuf Hafe, Yeroo Biiftuu Ba'uuf Hafe

Yeroo ammaa kana addunyaa saffisaan guddachaa jirtu keessatti qormaata hedduutu nu mudateera, kunis gara fuulduraa maal akka ta'u mirkanaa'aa akka hin taane nu taasisa. Mirkanaa’uu dhabuu kana gidduutti wanti tokko dhaabbataa ta’ee hafa: ka’uu fi lixuu Aduu. Weebsaayitiin kun Sa'aatii Aduu sirrii mataa keetii argachuuf carraa siif kenna, kunis kallattiin calaqqisiisa Yeroo Koo Aduu irraa safarame.

Bara durii namoonni yeroo sirrii murteessuuf mala hin qaban turan. Sochiin qonnaa isaanii fi hojiin guyyaa guyyaa isaanii sirba uumamaa guyyaa sanaatiin kan qajeelfamu yoo ta’u, kunis taatee ulfina qabeessa aduun baatee fi lixuutiin kan murtaa’u ture.

Garaagarummaa yeroo kan darbee, kan ammaa fi kan dhufu gidduu jiru kan hubatu namoota qofa. Yeroon mataan isaa ijaarsa dhala namaatiin qophaa’eedha, sa’aatii fi meeshaalee elektirooniksii hedduu darbiinsa isaa safaruuf akka hojjetaman kan taasisudha.

Yaad-rimeen Naannoo Yeroo jaarraa 19ffaa keessa akka mala sirna yeroo addunyaa sadarkaa isaa eeggate hundeessuuf gargaarutti uumame. Naannoo sa’aatii adda addaa keessatti, yeroo Aduun samii bahaa miidhagdu fi yeroo samii dhihaa dibu gidduutti garaagarummaa guddaan, yeroo tokko tokko hanga sa’aatii sadiitti jiraachuu danda’a.

Sa'aatiin Aduu yeroo jalqabaaf tilmaamaan waggaa 3500 dura kan hojjetame yoo ta'u, sa'aatii eeguu irratti milkaa'ina guddaa agarsiisa. Sa’aatiin aduu, kanneen bakka Aduutti hirkatanii tuqaa ifaa ykn gaaddidduu iskeelii wabii irratti darbatan, sa’aatii bishaanii fi sa’aatii wajjin, ka’umsa safartuu yeroo durii ta’ee akka ragaatti dhaabbatu.

Yeroon ergasii hawaasa ammayyaa keessatti waan hin hafne ta'eera. Gargaarsa teeknooloojii ammayyaatiin amma yeroo aduu, Yeroo Koo, bakka hin jirrettillee sirritti shallaguu dandeenya kan ifa aduu.

Yeroon yeroo dheeraaf amantii, falaasama fi saayinsii keessatti mata duree qorannoo barbaachisaa ta'ee ture. Waa'ee Yeroo fuula Wiikiipiidiyaa irraa bal'inaan dubbisuu dandeessa.

🌞 Aduu Ajaa'iba Yeroo Hin Qabne Humna Daangaa Hin Qabne

📖 Iddoo Aduu Qajeelfama yeroo aduu

📍 Ejjennoo Aduu

🌝 Ji'i Hiriyyaa Iccitii fi Taatee Uumamaa

🚀 Marsaa Ji'aa mul'isuu Imala gara Ji'aatti

📖 Iddoo Ji'aa Qajeelfama Barbaachisummaa Isaa Hubachuuf

📍 Ejjennoo Ji'aa

🌎 Sa'aatii Aduu Yeroo Aduu Sa'aatii Aduu Keessan Sirrii Addunyaa Bakka Kamittuu Argadhu

📍 Yeroo Aduu Dhugaa

🕌 Meeshaa Keenya Mijataa Ta'een Yeroo Kadhannaa Bakka Kamittuu Walitti Hidhadhaa

🙏 Yeroo Kadhannaa Itti Aanu

🌐 GPS: Seenaa Navigation gara damee haaraatti. Humna argadhu!

🏠 Sa'aatii Aduu Fuula jalqabaa

ℹ️ Sa'aatii Aduu Odeeffannoo

🏖️ Aduu fi Fayyaa kee

🌦️ Marsariitii Haala Qilleensaa Naannoo koo

✍️ Hiikkaa Afaanii

💰 Ispoonsarootaa fi Arjooma

🌍 Addunyaa Keenya Ajaa'ibaa Fi shallaggii sa'aatii baay'ina ummataa

🌍 Addunyaa Keenya Ajaa'ibaa Fi shallaggii sa'aatii baay'ina ummataa Afaan Oromootiin

🌞 Biiftuu Afaan Oromootiin

📖 Ejjennoo Aduu Odeeffannoo Afaan Oromootiin

🌝 Ji'a Afaan Oromootiin

🚀 Marsaa Ji'aa mul'isuuAfaan Oromootiin

📖 Ejjennoo Ji'aa Odeeffannoo Afaan Oromootiin

🌎 Yeroo Aduu yeroo Aduu Dhugaa sirreessaa Afaan Oromootiin

Yeroo Koo Afaan Oromootiin

🌐 Bakka GPS keessan jiru Afaan Oromootiin

🕌 Meeshaa Keenya Mijataa Ta'een Yeroo Kadhannaa Bakka Kamittuu Walitti Hidhadhaa Afaan Oromootiin

🏠 Sa'aatii Aduu Fuula jalqabaa Afaan Oromootiin

ℹ️ Sa'aatii Aduu Odeeffannoo Afaan Oromootiin

🏖️ Aduu fi Fayyaa kee Afaan Oromootiin

🌦️ Marsariitii Haala Qilleensaa Naannoo koo Afaan Oromootiin

✍️ Hiikkaa Afaanii Afaan Oromootiin

💰 Ispoonsarootaa fi Arjooma Afaan Oromootiin

🥰 Muuxannoo Fayyadamtootaa Yeroo Aduu Dhugaa Afaan Oromootiin

🌇 Qabi Aduu

Haa Biiftuu

Yeroo Koo
Sa'aatii koo, Naannoo Sa'aatii, Sa'aatii Aduu, Sa'aatii Bishaanii, Sa'aatii Sa'aatii, Sa'aatii Aduu Dhiisuuf Hafe, Yeroo Biiftuu Ba'uuf Hafe

Sa'aatii koo, Naannoo Sa'aatii, Sa'aatii Aduu, Sa'aatii Bishaanii, Sa'aatii Sa'aatii, Sa'aatii Aduu Dhiisuuf Hafe, Yeroo Biiftuu Ba'uuf Hafe


Garaagarummaan sa'aatii tokkoo ol Sa'aatii Naannoo fi Sa'aatii Aduu Dhugaa gidduu jiru sababiin isaas yeroon ifa guyyaa.