Marsariitii Haala Qilleensaa Naannoo koo

Raaga haala qilleensaa Raaga armaan gadii keessatti, tilmaama torban dhufu guyyoota torbaaf, ho'a xiqqaa fi guddaa, kallattii qilleensaa fi cimina, indeeksii UV iskeelii irratti ilaaluu dandeessu zeeroo dadhabaa irraa gara kudha tokkootti raadiyaashiniin UV baayyee cimaa, jiidhina qilleensaa, carraa rooba, akkasumas daataa dhiibbaa baroomeetirii guyyaa sanaa.

Kaartaan kun bakka sirrii dhibbeentaa dhibba tokko hin qabu, magaalaa, naannoo ykn biyya dhiyoo qofa qaba. Garuu gara lafaatti jechuun ni danda'ama zoom gochuun ni danda'ama. Haala kanaan bakka ofiitti dhihaachuu dandeessa.

Marsariitiin Haala Qilleensaa naannoo koo jiruu jireenya guyyaa guyyaa qopheessuu keessatti odeeffannoo gatii guddaa qabu isiniif kenna.
Raaga kun Kaartaan haala qilleensaa guyyaa tokkotti haala qilleensaa akkamii eeguu akka dandeenyu hubachuuf nu gargaara.
Fakkeenyaaf, ifa aduu, ho’a, saffisa qilleensaa, hamma duumessaa fi rooba sa’aatii sa’aatiin odeeffannoo ni kennu.Fakkeenyaaf, ifa aduu, ho’a, saffisa qilleensaa, hamma duumessaa fi rooba sa’aatii sa’aatiin odeeffannoo ni kennu.
Odeeffannoon tilmaama kun uffata sirrii ta’e filachuuf, sochiiwwan alaa karoorfachuuf, akkasumas tilmaama haala qilleensaa hamaa ta’eef akka of qopheessinu nu gargaara.

Odeeffannoowwan barbaachisoo kaartaan haala qilleensaa kun kennu keessaa tokko, Yeroo aduu, sa'aatii aduu Ifa aduu kallattiin miiraa fi sadarkaa anniisaa keenya irratti dhiibbaa qaba.
Kaartaan haala qilleensaa tilmaama kun guyyaa keessatti sa'aatii meeqa aduun duumessa duuba irraa akka mul'atu agarsiisa. Odeeffannoon kun yeroo alaa karoorfachuu fi akka gaariitti akka fayyadamnu nu gargaara kan yeroo aduu qabu.

Daataa ho’aa jireenya guyyaa guyyaa karoorsuu keessattis baay’ee barbaachisaa dha. Amma guyyoota dhufan keessattis ho'a akkamii eeguu akka dandeenyu ilaaluu dandeenya. Kunis uffata sirrii akka uffannu nu gargaara. Ho’i wantoota biroo kan akka mana keessaa ho’isuu ykn qabbanaa’uu irrattis dhiibbaa qaba. Kaartaa irratti, tilmaama ho'a sa'aatii sa'aatiin, torban dhufuuf sa'aatii sadiitti arguu dandeessu.

Bubbee, Daataa Duumeessaa fi Roobaa keessumaa yeroo sochiiwwan alaa karoorfatan, bubbeen akkamii akka dhufaa jiru, duumessa meeqa akka eeggachuu fi roobni ni roobu fi dhiisuu isaa barbaachisoo dha. Odeeffannoon kun wantoota sochiiwwan alaaf mijatoo ta’an kan akka fiigicha, biskileetii ykn bidiruu oofuu filachuuf nu gargaara. Qilleensi garmalee cimaan nageenya irratti dhiibbaa uumuu waan danda’uuf of eeggannoo barbaachisa. Kaartaa irrattis, tilmaama duumessaa fi rooba sa'aatii sa'aatiin, torban dhufuuf sa'aatii sadiitti al tokko arguu dandeessu.

Marsariitiin haala qilleensaa tilmaama naannoo koo kun baay'ee nama sodaachisa, kaartaa irratti guddisuu fi xiqqeessuu fi haala qilleensaa naannoo addunyaa bakka kamirraayyuu argachuu, bookmark gochuu ykn akka mallattootti kaa'uu dandeessu fuula jalqabaa moobaayila keessanii irratti.

Marsariitii Haala Qilleensaa Naannoo koo kan meteoblue + OpenWeather

🌞 Aduu Ajaa'iba Yeroo Hin Qabne Humna Daangaa Hin Qabne

📖 Iddoo Aduu Qajeelfama yeroo aduu

📍 Ejjennoo Aduu

🌝 Ji'i Hiriyyaa Iccitii fi Taatee Uumamaa

🚀 Marsaa Ji'aa mul'isuu Imala gara Ji'aatti

📖 Iddoo Ji'aa Qajeelfama Barbaachisummaa Isaa Hubachuuf

📍 Ejjennoo Ji'aa

🌎 Sa'aatii Aduu Yeroo Aduu Sa'aatii Aduu Keessan Sirrii Addunyaa Bakka Kamittuu Argadhu

Yeroo Koo Addunyaa Jijjiiramaa Jiraattu Keessatti Barbaachisummaa Yeroo Hubachuu

📍 Yeroo Aduu Dhugaa

🕌 Meeshaa Keenya Mijataa Ta'een Yeroo Kadhannaa Bakka Kamittuu Walitti Hidhadhaa

🙏 Yeroo Kadhannaa Itti Aanu

🌐 GPS: Seenaa Navigation gara damee haaraatti. Humna argadhu!

🏠 Sa'aatii Aduu Fuula jalqabaa

ℹ️ Sa'aatii Aduu Odeeffannoo

🏖️ Aduu fi Fayyaa kee

✍️ Hiikkaa Afaanii

💰 Ispoonsarootaa fi Arjooma

🌍 Addunyaa Keenya Ajaa'ibaa Fi shallaggii sa'aatii baay'ina ummataa

🌍 Addunyaa Keenya Ajaa'ibaa Fi shallaggii sa'aatii baay'ina ummataa Afaan Oromootiin

🌞 Biiftuu Afaan Oromootiin

📖 Ejjennoo Aduu Odeeffannoo Afaan Oromootiin

🌝 Ji'a Afaan Oromootiin

🚀 Marsaa Ji'aa mul'isuuAfaan Oromootiin

📖 Ejjennoo Ji'aa Odeeffannoo Afaan Oromootiin

🌎 Yeroo Aduu yeroo Aduu Dhugaa sirreessaa Afaan Oromootiin

Yeroo Koo Afaan Oromootiin

🌐 Bakka GPS keessan jiru Afaan Oromootiin

🕌 Meeshaa Keenya Mijataa Ta'een Yeroo Kadhannaa Bakka Kamittuu Walitti Hidhadhaa Afaan Oromootiin

🏠 Sa'aatii Aduu Fuula jalqabaa Afaan Oromootiin

ℹ️ Sa'aatii Aduu Odeeffannoo Afaan Oromootiin

🏖️ Aduu fi Fayyaa kee Afaan Oromootiin

🌦️ Marsariitii Haala Qilleensaa Naannoo koo Afaan Oromootiin

✍️ Hiikkaa Afaanii Afaan Oromootiin

💰 Ispoonsarootaa fi Arjooma Afaan Oromootiin

🥰 Muuxannoo Fayyadamtootaa Yeroo Aduu Dhugaa Afaan Oromootiin

🌇 Qabi Aduu

Haa Biiftuu

Marsariitii Haala Qilleensaa Naannoo koo
 Odeeffannoo tilmaama haala qilleensaa, Sa’aatii Aduu, Ho’a, Qilleensaa fi Animeeshinii, Hamma roobaa duumessaa fi rooba, tilmaama haala qilleensaa garmalee, ho’a xiqqaa fi guddaa, kallattii fi cimina qilleensaa, indeeksii UV iskeelii zeeroo dadhabaa hanga kudha tokkoo irratti raadiyaashiniin UV baay’ee cimaa ta’e, jiidhina qilleensaa, carraa roobaa fi rukuttaa, daataa dhiibbaa baroomeetirii

Odeeffannoo tilmaama haala qilleensaa, Sa'aatii Aduu, Ho'a, Qilleensaa fi Animeeshinii, Hamma roobaa duumessaa fi rooba, garmalee tilmaama haala qilleensaa, ho’a xiqqaa fi ol’aanaa, kallattii fi cimina qilleensaa, indeeksii UV iskeelii zeeroo dadhabaa hanga kudha tokkootti raadiyaashiniin UV baay’ee cimaa ta’e, jiidhina qilleensaa, carraa roobaafi rukuttaa, daataa dhiibbaa baroomeetirii