Iddoo Aduu Qajeelfama yeroo aduu

Iddoon aduu taatee addunyaa maraa yoo ta’u, ta’us tokkoon tokkoon keenya yeroo aduu adda ta’e mataa keenyaa bakka addunyaa irratti jirru irratti hundaa’uun ni mudanna.

Iddoo aduu sirritti murteessuuf yeroo fi qindoomina teessuma lafaa dabalatee wantoota adda addaa ilaaluu gaafata.

Bakka aduu beekuun dameewwan hedduu kanneen akka astronomy, surveying, navigation, meteorology, climatology, Solar energy, fi design sa'aatii aduu irratti gatii guddaa qaba.

Aduu qabeenya waliinii ta'uu ishee yoo ilaalle, guyyaa guyyaan cimina walqixa ta'een hunda keenya irratti ibsiti.

Faayidaa Ejjennoo Aduu Hubachuu:

Dizaayinii Gamoo: Bakka aduu hubachuudhaan,. dizaayinii mana keessanii hoo’isuu fi qabbanaa’uu gahumsa qabuuf akka gaariitti fayyadamuu dandeessu.

Humna Aduu: Bakka aduu beekuun murteessuuf si dandeessisa kofa gaarii fi bakka paanaalii aduu bakka addaa keessanitti dhaabuuf.

Yeroo Hafe: Bulchiinsa Yeroo: Bakka jirtu osoo hin ilaalin addunyaa irratti, odeeffannoo kana irratti hirkattee hanga aduun itti aanutti lixxu, halkan walakkaa aduu, aduun baatee ykn sa’aatii sa’aatii aduutti hafe sirritti murteessuu dandeessa.

Dandeettii ejjennoo aduu jireenya kee guyyaa guyyaa guddisuu fi murtoo odeeffannoo irratti hundaa'e murteessuuf qabdu hiikaa.

Amma aduun eessa akka jirtu Yaadda'aa jirtaa? Yeroo aduun walakkaa guyyaa olkaʼiinsa ishee irra gaʼu, halkan walakkaa immoo sadarkaa gadi aanaa irra gaʼu beektaa? Sa'aatii aduu keenyaa caalaa hin ilaalin! Bakka sirrii aduun jirtu sitti agarsiisa, bakka jirtu irraa. Yoo mul'achuu baatus, fageenya isaa jijjiiramaa jiru ilaaluu dandeessa.

🌞 Aduu Ajaa'iba Yeroo Hin Qabne Humna Daangaa Hin Qabne

📍 Ejjennoo Aduu

🌝 Ji'i Hiriyyaa Iccitii fi Taatee Uumamaa

🚀 Marsaa Ji'aa mul'isuu Imala gara Ji'aatti

📖 Iddoo Ji'aa Qajeelfama Barbaachisummaa Isaa Hubachuuf

📍 Ejjennoo Ji'aa

🌎 Sa'aatii Aduu Yeroo Aduu Sa'aatii Aduu Keessan Sirrii Addunyaa Bakka Kamittuu Argadhu

Yeroo Koo Addunyaa Jijjiiramaa Jiraattu Keessatti Barbaachisummaa Yeroo Hubachuu

📍 Yeroo Aduu Dhugaa

🕌 Meeshaa Keenya Mijataa Ta'een Yeroo Kadhannaa Bakka Kamittuu Walitti Hidhadhaa

🙏 Yeroo Kadhannaa Itti Aanu

🌐 GPS: Seenaa Navigation gara damee haaraatti. Humna argadhu!

🏠 Sa'aatii Aduu Fuula jalqabaa

ℹ️ Sa'aatii Aduu Odeeffannoo

🏖️ Aduu fi Fayyaa kee

🌦️ Marsariitii Haala Qilleensaa Naannoo koo

✍️ Hiikkaa Afaanii

💰 Ispoonsarootaa fi Arjooma

🌍 Addunyaa Keenya Ajaa'ibaa Fi shallaggii sa'aatii baay'ina ummataa

🌍 Addunyaa Keenya Ajaa'ibaa Fi shallaggii sa'aatii baay'ina ummataa Afaan Oromootiin

🌞 Biiftuu Afaan Oromootiin

📖 Ejjennoo Aduu Odeeffannoo Afaan Oromootiin

🌝 Ji'a Afaan Oromootiin

🚀 Marsaa Ji'aa mul'isuuAfaan Oromootiin

📖 Ejjennoo Ji'aa Odeeffannoo Afaan Oromootiin

🌎 Yeroo Aduu yeroo Aduu Dhugaa sirreessaa Afaan Oromootiin

Yeroo Koo Afaan Oromootiin

🌐 Bakka GPS keessan jiru Afaan Oromootiin

🕌 Meeshaa Keenya Mijataa Ta'een Yeroo Kadhannaa Bakka Kamittuu Walitti Hidhadhaa Afaan Oromootiin

🏠 Sa'aatii Aduu Fuula jalqabaa Afaan Oromootiin

ℹ️ Sa'aatii Aduu Odeeffannoo Afaan Oromootiin

🏖️ Aduu fi Fayyaa kee Afaan Oromootiin

🌦️ Marsariitii Haala Qilleensaa Naannoo koo Afaan Oromootiin

✍️ Hiikkaa Afaanii Afaan Oromootiin

💰 Ispoonsarootaa fi Arjooma Afaan Oromootiin

🥰 Muuxannoo Fayyadamtootaa Yeroo Aduu Dhugaa Afaan Oromootiin

🌇 Qabi Aduu

Haa Biiftuu

Ejjennoo Aduu
Bakka Aduu, Humna Aduu, Humna Aduu, Sa'aatii Aduu, Yeroo Aduu, Dhiha Aduu Itti Aanu, Halkan Walakkaa Itti Aanu, Aduu Ba'uu Itti Aanu, Waaree booda Itti Aanu, Kofa Azimut Aduu, Olka'iinsa Aduu

Bakka Aduu, Humna Aduu, Humna Aduu, Sa'aatii Aduu, Yeroo Aduu, Dhiha Aduu Itti Aanu, Halkan Walakkaa Itti Aanu, Aduu Ba'uu Itti Aanu, Waaree booda Itti Aanu, Kofa Azimut Aduu, Olka'iinsa Aduu