Ji'i Hiriyyaa Iccitii fi Taatee Uumamaa

Marsaa Ji'aa, Bakka Ji'aa, Fageenya Ji'aa, Ji'a Ba'uu, Ji'a Dhiihuu, Ji'a Haaraa Itti Aanu, Ji'a Guutuu Itti Aanu, Sa'aatii Ji'aa

Ji'i, hiriyaa keenya amanamaa samii, bara durii kaasee addunyaa guutuu namoota booji'ee jira. Samii keessatti meeshaa ifaa lammaffaa ta'ee kan ifu yoo ta'u, kaka'umsa qabsiisee aartii fi aadaa bareedina isaaf of kenne dhalcha. Seenaa keessatti, Ji’i aadaa adda addaatiif hiika hafuuraa gadi fagoo qaba, waaqeffannaa fi kabaja affeera. Haa ta'u malee, bakka jirtu irratti hundaa'uun, ammallee ka'uu dhabuu waan danda'uuf, guyyoota hedduudhaaf ifa ethereal isaa arguu dhiisuu dandeessa.

Ji'i hawwata nama hawwatu bira darbee marsaa ji'a ji'aan galaanota pilaaneetii keenyaa irratti dhiibbaa guddaa qaba. Ebb fi flow of tides guutuu addunyaa irratti garaagarummaa ajaa’ibaa kan qabu yoo ta’u, jijjiirama xiqqaa irraa kaasee hanga garaagarummaa ajaa’ibsiisaa meetira 16 ol ta’etti. Halkan hunda marsaan Ji'aa jijjiirama, ji'a haaraa irraa gara walakkaa ji'a, ji'a guutuu, fi gara ji'a haaraatti deebi'a.

Ji'i tokko yeroo Ji'i orbiitii tokko naannoo lafaa xumuruuf fudhatu agarsiisa. Fakkeenyaaf, yeroon ji’oota guutuu lama gidduu jiru tilmaamaan guyyoota 29, sa’aatii 12, daqiiqaa 44 fi sekondii 3.

Fageenyi Ji'i lafa irraa qabu tilmaamaan kiiloo meetira 357,000 hanga kiiloo meetira 406,000 gidduutti jijjiirama. Fuulonni adda ta'an, kan akka sa'aatii Ji'aa, fageenya Ji'aa irratti yeroo dhugaatti fooyya'iinsa kan dhiyeessan yoo ta'u, uumama yeroo hunda jijjiiramaa kan shubbisa samii kana.

Galata teeknooloojii ammayyaatiin, fuulonni kun yeroo Ji'i ija jalaa dhokatee hafutti illee, bakka teessuma lafaa kee irratti hundaa'uun bakka qabatamaa Ji'i sirritti shallaguu fi agarsiisuu danda'u. Qabeenya akkasii fayyadamuun, bakka Ji'i jiru salphaatti hordofuu dandeessa, Ji'a Haaraa, Walakkaa Ji'a, ykn Ji'a Guutuu ta'uu isaa adda baasuu dandeessa.

Iddoo sirrii ji'aa murteessuuf, wantootni adda addaa, yeroo fi qindoomina teessuma lafaa kee dabalatee, dirqama of eeggannoodhaan shallagamuu qaba.

Ji'i addunyaa kanarra jirru hunda keenya kakaasa, Waa'ee Ji'aa bal'inaan dubbisuu dandeessu Fuula Wiikiipiidiyaa irraa.

🌞 Aduu Ajaa'iba Yeroo Hin Qabne Humna Daangaa Hin Qabne

📖 Iddoo Aduu Qajeelfama yeroo aduu

📍 Ejjennoo Aduu

🚀 Marsaa Ji'aa mul'isuu Imala gara Ji'aatti

📖 Iddoo Ji'aa Qajeelfama Barbaachisummaa Isaa Hubachuuf

📍 Ejjennoo Ji'aa

🌎 Sa'aatii Aduu Yeroo Aduu Sa'aatii Aduu Keessan Sirrii Addunyaa Bakka Kamittuu Argadhu

Yeroo Koo Addunyaa Jijjiiramaa Jiraattu Keessatti Barbaachisummaa Yeroo Hubachuu

📍 Yeroo Aduu Dhugaa

🕌 Meeshaa Keenya Mijataa Ta'een Yeroo Kadhannaa Bakka Kamittuu Walitti Hidhadhaa

🙏 Yeroo Kadhannaa Itti Aanu

🌐 GPS: Seenaa Navigation gara damee haaraatti. Humna argadhu!

🏠 Sa'aatii Aduu Fuula jalqabaa

ℹ️ Sa'aatii Aduu Odeeffannoo

🏖️ Aduu fi Fayyaa kee

🌦️ Marsariitii Haala Qilleensaa Naannoo koo

✍️ Hiikkaa Afaanii

💰 Ispoonsarootaa fi Arjooma

🌍 Addunyaa Keenya Ajaa'ibaa Fi shallaggii sa'aatii baay'ina ummataa

🌍 Addunyaa Keenya Ajaa'ibaa Fi shallaggii sa'aatii baay'ina ummataa Afaan Oromootiin

🌞 Biiftuu Afaan Oromootiin

📖 Ejjennoo Aduu Odeeffannoo Afaan Oromootiin

🌝 Ji'a Afaan Oromootiin

🚀 Marsaa Ji'aa mul'isuuAfaan Oromootiin

📖 Ejjennoo Ji'aa Odeeffannoo Afaan Oromootiin

🌎 Yeroo Aduu yeroo Aduu Dhugaa sirreessaa Afaan Oromootiin

Yeroo Koo Afaan Oromootiin

🌐 Bakka GPS keessan jiru Afaan Oromootiin

🕌 Meeshaa Keenya Mijataa Ta'een Yeroo Kadhannaa Bakka Kamittuu Walitti Hidhadhaa Afaan Oromootiin

🏠 Sa'aatii Aduu Fuula jalqabaa Afaan Oromootiin

ℹ️ Sa'aatii Aduu Odeeffannoo Afaan Oromootiin

🏖️ Aduu fi Fayyaa kee Afaan Oromootiin

🌦️ Marsariitii Haala Qilleensaa Naannoo koo Afaan Oromootiin

✍️ Hiikkaa Afaanii Afaan Oromootiin

💰 Ispoonsarootaa fi Arjooma Afaan Oromootiin

🥰 Muuxannoo Fayyadamtootaa Yeroo Aduu Dhugaa Afaan Oromootiin

🌇 Qabi Aduu

Ji'a
Marsaa Ji'aa, Bakka Ji'aa, Fageenya Ji'aa, Ji'a Ba'uu, Ji'a Dhiihuu, Ji'a Haaraa Itti Aanu, Ji'a Guutuu Itti Aanu, Sa'aatii Ji'aa

Marsaa Ji'aa, Bakka Ji'aa, Fageenya Ji'aa, Ji'a Ba'uu, Ji'a Dhiihuu, Ji'a Haaraa Itti Aanu, Ji'a Guutuu Itti Aanu, Sa'aatii Ji'aa