Ispoonsarootaa fi Arjooma

Yeroo mirkanaa'aa hin taanee fi yeroo hunda jijjiiramaa jiru kana keessatti barbaachisummaan odeeffannoo amanamaa xiqqeessuu hin danda'u. Kanaafidha sa'aatii aduu dhugaa, marsariitii Sa'aatii Aduu dhugaa mataa keessanii, Ba'uu fi Dhiha Aduu dhufuuf jiru salphaatti ilaaluu dandeessan, akkasumas boca sirrii fi bakka Ji'aa illee qorachuu dandeessan irratti isin fidna.

Marsariitiin keenya daawwattoota adda addaa addunyaa irraa kan hawwatu yoo ta'u, hundi isaanii bareedina Aduu fi Ji'aaf dinqisiifannaa waloo qabu.

Ispoonsaroota

Nuti dhaabbilee marsariitii keenya Yeroo Aduu Dhugaa, kan naannoo Aduu fi Ji'a giddu galeessa godhate ispoonsara godhan dammaqinaan barbaadaa jirra. Akka ispoonsaraatti beeksisni dhaabbata keessanii cinatti haalaan ni mul'ata:Yeroo aduu dhugaa, Iddoo Aduu, fi lakkaawwattoota Iddoo Ji'aa. Dhaadannoo dhaabbata keessanii afaanota adda addaa 118n illee agarsiisuu dandeenya, kunis saaxilamummaa maqaa keessanii guddisuu dandeenya.

Email nuuf ergaa: info (at) realsuntime.com

Arjooma

Arjoomnillee baay’ee dinqisiifama, sababiin isaas kunuunsa marsariitii kanaaf gumaacha, hojii daldala xixiqqaa keenya ni deeggara, akkasumas gara fuulduraatti misooma dabalataa maallaqaan gargaara.

Aduu fi Ji’i taateewwan addunyaa maraa yoo ta’an, tokkoon tokkoon keenya bakka addunyaa irratti jirru irratti hundaa’uun Yeroo Aduu fi bakka Ji’aa adda ta’e mataa keenyaa ni mudanna.

Namoota biroo waliin wal qunnamuuf Garee Feesbuukii Yeroo Aduu Dhugaatti makamaa akkasumas muuxannoo mataa keessanii kan Aduu ilaaluu nuuf qoodaa.

Odeeffannoo dabalataaf, marsariitii Yeroo Aduu Dhugaa Feesbuukii bakka itti... odeeffannoo waliigalaa baay’ee argachuu danda’a.

🌞 Aduu Ajaa'iba Yeroo Hin Qabne Humna Daangaa Hin Qabne

📖 Iddoo Aduu Qajeelfama yeroo aduu

📍 Ejjennoo Aduu

🌝 Ji'i Hiriyyaa Iccitii fi Taatee Uumamaa

🚀 Marsaa Ji'aa mul'isuu Imala gara Ji'aatti

📖 Iddoo Ji'aa Qajeelfama Barbaachisummaa Isaa Hubachuuf

📍 Ejjennoo Ji'aa

🌎 Sa'aatii Aduu Yeroo Aduu Sa'aatii Aduu Keessan Sirrii Addunyaa Bakka Kamittuu Argadhu

Yeroo Koo Addunyaa Jijjiiramaa Jiraattu Keessatti Barbaachisummaa Yeroo Hubachuu

📍 Yeroo Aduu Dhugaa

🌐 GPS: Seenaa Navigation gara damee haaraatti. Humna argadhu!

🏠 Sa'aatii Aduu Fuula jalqabaa

ℹ️ Sa'aatii Aduu Odeeffannoo

🏖️ Aduu fi Fayyaa kee

🌦️ Marsariitii Haala Qilleensaa Naannoo koo

✍️ Hiikkaa Afaanii

🌍 Addunyaa Keenya Ajaa'ibaa Fi shallaggii sa'aatii baay'ina ummataa

🌍 Addunyaa Keenya Ajaa'ibaa Fi shallaggii sa'aatii baay'ina ummataa Afaan Oromootiin

🌞 Biiftuu Afaan Oromootiin

📖 Ejjennoo Aduu Odeeffannoo Afaan Oromootiin

🌝 Ji'a Afaan Oromootiin

🚀 Marsaa Ji'aa mul'isuuAfaan Oromootiin

📖 Ejjennoo Ji'aa Odeeffannoo Afaan Oromootiin

🌎 Yeroo Aduu yeroo Aduu Dhugaa sirreessaa Afaan Oromootiin

Yeroo Koo Afaan Oromootiin

🌐 Bakka GPS keessan jiru Afaan Oromootiin

🏠 Sa'aatii Aduu Fuula jalqabaa Afaan Oromootiin

ℹ️ Sa'aatii Aduu Odeeffannoo Afaan Oromootiin

🏖️ Aduu fi Fayyaa kee Afaan Oromootiin

🌦️ Marsariitii Haala Qilleensaa Naannoo koo Afaan Oromootiin

✍️ Hiikkaa Afaanii Afaan Oromootiin

💰 Ispoonsarootaa fi Arjooma Afaan Oromootiin

🥰 Muuxannoo Fayyadamtootaa Yeroo Aduu Dhugaa Afaan Oromootiin

🌇 Qabi Aduu

Haa Biiftuu

Sa'aatii Aduu Yeroo Dhugaa Keessatti Yaalaa
Yeroo Aduu Dhugaa, Yeroo Aduu Dhugaa, Aduu Dhiihuu, Aduu Bahuu, Sa'aatii Aduu Socho'aa, Naannoo Sa'aatii Naannoo, Aduu Sa'aatii walakkaa, Bakka Sirna Ejjennoo Addunyaa, Yeroo Ifa Guyyaa, Sa'aatii Aduu Yeroo Dhugaa, Dhiha Aduu Naannoo Koo

Yeroo Aduu Dhugaa, Yeroo Aduu Dhugaa, Aduu Dhiihuu, Aduu Bahuu, Sa'aatii Aduu Socho'aa, Naannoo Sa'aatii Naannoo, Aduu Sa'aatii walakkaa, Bakka Sirna Ejjennoo Addunyaa, Yeroo Ifa Guyyaa, Sa'aatii Aduu Yeroo Dhugaa, Dhiha Aduu Naannoo Koo


Garaagarummaan sa'aatii tokkoo ol Sa'aatii Naannoo fi Sa'aatii Aduu Dhugaa gidduu jiru sababiin isaas yeroon ifa guyyaa.