Bathekgi le Meneelo

Mehleng ye yeo e sa kgonthišegego le yeo e fetogago ka mehla, bohlokwa bja tshedimošo ye e ka botwago bo ka se tšeelwe fase. Ke ka fao re go tlišetšago Sešupanako sa Sebele sa Letšatši, weposaete yeo o ka lekolago gabonolo Nako ya gago ya nnete ya Letšatši, go Hlaba le go Sobela ga Letšatši mo go tlago, gaešita le go hlahloba sebopego le maemo a nepagetšego a Ngwedi.

Sebaka sa rena se goketša batheetši ba go fapafapana go tšwa lefaseng ka bophara, bao ka moka ba abelanago tebogo ye e swanago ya botse bja Letšatši le Ngwedi.

Bathekgi

Re nyaka ka mafolofolo dikhamphani go thekga ka tšhelete weposaete ya rena ya Nako ya Letšatši ya Kgonthe, yeo e tsepamego go dikologa Letšatši le Ngwedi. Bjalo ka mothekgi, papatšo ya khamphani ya gago e tla bontšhwa gabotse go bapa le Nako ya Nnete ya Letšatši, Boemo bja Letšatši, le dibadi tša Boemo bja Ngwedi. Re ka ba ra tšweletša moano wa khamphani ya gago ka maleme a 132 a go fapana, ra godiša go pepentšhwa ga leina la gago.

Re romele imeile: info (go) realsuntime.com

Meneelo

Meneelo le yona e lebogwa kudu, ka ge e tsenya letsogo go tlhokomelong ya weposaete ye, e thekga ditiro tša rena tša dikgwebopotlana, le go thekga ka ditšhelete tlhabollo ye nngwe ya bokamoso.

Le ge Letšatši le Ngwedi e le ditiragalo tša legohle, yo mongwe le yo mongwe wa rena o itemogela Nako ya gagwe ya moswananoši ya Letšatši le maemo a Ngwedi go ya ka lefelo la rena lefaseng.

Eba le Nako ya Letšatši ya Kgonthe sehlopha sa Facebook go kgokagana le ba bangwe gomme o abelane maitemogelo a gago a go lebelela Letšatši.

Go hwetša tshedimošo ye ntši, etela Weposaete ya Nako ya Letšatši ya Kgonthe ya Facebook moo o a ka hwetša lehumo la tsebišo ya kakaretšo.

🌞 Letšatši: Semaka seo se sa Felego Nako seo se nago le Matla ao a se nago Mellwane

📖 Boemo bja Letšatši: Tlhahlo ya Nako ya Letšatši

📍 Boemo bja Letšatši

🌝 Ngwedi: Molekane wa Sephiri le Tiragalo ya Tlhago

🚀 Go Utolla Dikgato tša Ngwedi: Leeto la go ya Ngwedi

📖 Boemo bja Ngwedi: Tlhahlo ya go Kwešiša Bohlokwa bja Yona

📍 Boemo bja Ngwedi

🌎 Nako ya Letšatši Sešupanako sa Letšatši Kae Kae Lefatšeng

Nako ya Ka: Go Kwešiša Bohlokwa bja Nako Lefaseng leo le Fetogago

📍 Nako ya Nnete ya Letšatši

🌐 GPS: History ya go Sepelasepela go ya go dipono tše mpsha. Utolla Matla!

🏠 Letlakala la Gae: Nako ya Sebele ya Letšatši le Ngwedi

ℹ️ Tshedimošo ka ga Letšatši la Sebele le ngwedi Nako

🏖️ Letšatši le Bophelo bja gago

🌦️ Sebaka sa ka sa Boemo bja Leratadima bja Selegae

✍️ Diphetolelo tša Maleme a Lefase ka Bophara

🌍 Lefase la Rena le Le Makatšago Le sedirišwa sa go bala tšhupamabaka ya baagi

🌍 Lefase la Rena le Le Makatšago Le sedirišwa sa go bala tšhupamabaka ya baagi ka sepedi

🌞 Letšatši: Semaka seo se sa Felego Nako seo se nago le Matla ao a se nago Mellwane ka sepedi

📖 Boemo bja Letšatši: Tlhahlo ya Nako ya Letšatši ka sepedi

🌝 Ngwedi: Molekane wa Sephiri le Tiragalo ya Tlhago ka sepedi

🚀 Go Utolla Dikgato tša Ngwedi: Leeto la go ya Ngwedi ka sepedi

📖 Boemo bja Ngwedi: Tlhahlo ya go Kwešiša Bohlokwa bja Yona ka sepedi

🌎 Nako ya Letšatši Sešupanako sa Letšatši Kae Kae Lefatšeng ka sepedi

Nako ya Ka: Go Kwešiša Bohlokwa bja Nako Lefaseng leo le Fetogago ka sepedi

🌐 GPS: Histori ya go Sepelasepela go ya go dipono tše mpsha. Utolla Matla! ka sepedi

🏠 Letlakala la Gae: Nako ya Sebele ya Letšatši le Ngwedi ka sepedi

ℹ️ Tshedimošo ka ga Letšatši la Sebele le ngwedi Nako ka sepedi

🏖️ Letšatši le Bophelo bja gago ka sepedi

🌦️ Sebaka sa ka sa Boemo bja Leratadima bja Selegae ka sepedi

✍️ Diphetolelo tša Maleme a Lefase ka Bophara ka sepedi

💰 Bathekgi le Meneelo ka sepedi

🥰 Boitemogelo bja Modiriši bja Nako ya Letšatši ya Sebele ka sepedi

🌇 Swara Letšatši ka sepedi

Leka Sešupanako sa Letšatši ka Nako ya Sebele
Nako ya Letšatši, Sešupanako sa Letšatši, Nako ya Selegae, Nako ya Ka ya Nnete ya Letšatši, Latitude, Longitude, Nako ye e Tlogetšwego ya go Sobela ga Letšatši, Nako ye e šetšego ya go Hlaba ga Letšatši, Botelele bja Letšatši, Botelele bja Bošego, Sešupanako sa Letšatši sa Nako ya Kgonthe, Sešupanako sa Letšatši sa Inthaneteng

Nako ya Letšatši, Sešupanako sa Letšatši, Nako ya Selegae, Nako ya Ka ya Nnete ya Letšatši, Latitude, Longitude, Nako ye e Tlogetšwego Bakeng sa go Sobela ga Letšatši, Nako ye e šetšego ya go Hlaba ga Letšatši, Bolelele bja Letšatši, Botelele bja Bošego, Sešupanako sa Nako sa Sebele, Sešupanako sa Letšatši sa Inthaneteng


Phapano ya go feta iri magareng ga Nako ya Selegae le Nako ya Nnete ya Letšatši ka gobane nako ya go boloka seetša sa mosegare.