Sebaka sa ka sa Boemo bja Leratadima bja Selegae

Ponopele ya boemo bja leratadima Ka ponelopele ye e lego ka mo tlase, o ka bona ponelopele ya beke ye e tlago ya matšatši a šupago, themperetšha ya fasefase le ya godimodimo, tlhahlo ya phefo le maatla, tšhupamabaka ya UV ka tekanyo go tloga go lefela go fokola go ya go mahlasedi a UV a maatla kudu a lesometee, monola wa moya, kgonagalo ya pula, gammogo le ya data ya kgatelelo ya barometric ya letšatši.

Mmapa wo ga o na mafelo a nepagetšego a lekgolo la diphesente, o na le motse wa kgauswi, selete goba naga fela. Eupša e ka godišwa mo e nyakilego go ba go fihla bokagodimo bja lefase. Ka tsela ye o ka batamela lefelo la gago.

Sebaka sa ka sa Boemo bja Leratadima bja Selegae se go fa tshedimošo ya bohlokwa go itokišetšeng bophelo bja letšatši le letšatši.
Mebapa ye ya Boemo bja Leratadima e re thuša go kwešiša gore ke maemo a boso a mohuta mang ao re ka a letelago ka letšatši le le filwego.
Di fa tshedimošo ka ga, mohlala, letšatši, themperetšha, lebelo la phefo, palo ya maru le pula ka iri.
Tshedimošo ye e re thuša go kgetha diaparo tša maleba, go rulaganya mediro ya ka ntle, le go itokišeletša dipolelelopele tša boso bjo bo feteletšego.

E nngwe ya dikarolo tše bohlokwa kudu tša tshedimošo tšeo mmapa wo wa boso o di fago ke, Nako ya letšatši, diiri tša letšatši Letšatši le ama thwii maikutlo a rena le maemo a maatla.
Mmapa wo wa boso o bontšha gore ke diiri tše kae mosegare letšatši le tla bonagala go tšwa ka morago ga maru. Tshedimošo ye e re thuša go rulaganya nako ya ka ntle le go dira dinako tše dintši tša letšatši.

Data ya themperetšha le yona e bohlokwa kudu go rulaganyeng bophelo bja letšatši le letšatši. Bjale re kgona gape go bona gore ke dithemperetšha dife tšeo re ka di letelago matšatšing a tlago. Se se re thuša go apara ka mo go swanetšego. Thempheretšha e ama gape le mabaka a mangwe, go swana le go ruthetša ka gare ga ntlo goba go fodiša. Mmapeng, o ka bona ponelopele ya themperetšha ka iri, diiri tše dingwe le tše dingwe tše tharo bakeng sa beke ye e tlago.

Diphefo tša go foka, Datha ya Maru le Pula di bohlokwa kudu ge o rulaganya mediro ya ka ntle, gore ke diphefo tša mohuta mang tšeo di tlago, gore ke maru a makae ao o swanetšego go a letela le ge e ba pula e tla na. Tshedimošo ye e re thuša go kgetha dilo tše di loketšego mediro ya ka ntle, go swana le go kitima, go sepela ka dipaesekele goba go sepela ka sekepe. Phefo e matla ka mo go feteletšego e ka kgoma tšhireletšego gomme e nyaka tlhokomelo. Mmapeng, o ka bona gape le ponelopele ya leru le pula ka iri, diiri tše dingwe le tše dingwe tše tharo bakeng sa beke ye e tlago.

Mmapa wa ka wa Boemo bja Leratadima wa Selegae wo o filwego ke meteoblue + OpenWeather

🌞 Letšatši: Semaka seo se sa Felego Nako seo se nago le Matla ao a se nago Mellwane

📖 Boemo bja Letšatši: Tlhahlo ya Nako ya Letšatši

📍 Boemo bja Letšatši

🌝 Ngwedi: Molekane wa Sephiri le Tiragalo ya Tlhago

🚀 Go Utolla Dikgato tša Ngwedi: Leeto la go ya Ngwedi

📖 Boemo bja Ngwedi: Tlhahlo ya go Kwešiša Bohlokwa bja Yona

📍 Boemo bja Ngwedi

🌎 Nako ya Letšatši Sešupanako sa Letšatši Kae Kae Lefatšeng

Nako ya Ka: Go Kwešiša Bohlokwa bja Nako Lefaseng leo le Fetogago

📍 Nako ya Nnete ya Letšatši

🕌 Dula o Kgokagantšwe le Dinako tša Thapelo Kae le Kae ka Sedirišwa sa Rena se se Lokilego

🙏 Nako e Latelago ya Thapelo

🌐 GPS: History ya go Sepelasepela go ya go dipono tše mpsha. Utolla Matla!

🏠 Letlakala la Gae: Nako ya Sebele ya Letšatši le Ngwedi

ℹ️ Tshedimošo ka ga Letšatši la Sebele le ngwedi Nako

🏖️ Letšatši le Bophelo bja gago

✍️ Diphetolelo tša Maleme a Lefase ka Bophara

💰 Bathekgi le Meneelo

🌍 Lefase la Rena le Le Makatšago Le sedirišwa sa go bala tšhupamabaka ya baagi

🌍 Lefase la Rena le Le Makatšago Le sedirišwa sa go bala tšhupamabaka ya baagi ka sepedi

🌞 Letšatši: Semaka seo se sa Felego Nako seo se nago le Matla ao a se nago Mellwane ka sepedi

📖 Boemo bja Letšatši: Tlhahlo ya Nako ya Letšatši ka sepedi

🌝 Ngwedi: Molekane wa Sephiri le Tiragalo ya Tlhago ka sepedi

🚀 Go Utolla Dikgato tša Ngwedi: Leeto la go ya Ngwedi ka sepedi

📖 Boemo bja Ngwedi: Tlhahlo ya go Kwešiša Bohlokwa bja Yona ka sepedi

🌎 Nako ya Letšatši Sešupanako sa Letšatši Kae Kae Lefatšeng ka sepedi

Nako ya Ka: Go Kwešiša Bohlokwa bja Nako Lefaseng leo le Fetogago ka sepedi

🌐 GPS: Histori ya go Sepelasepela go ya go dipono tše mpsha. Utolla Matla! ka sepedi

🕌 Dula o Kgokagantšwe le Dinako tša Thapelo Kae le Kae ka Sedirišwa sa Rena se se Lokilego ka sepedi

🏠 Letlakala la Gae: Nako ya Sebele ya Letšatši le Ngwedi ka sepedi

ℹ️ Tshedimošo ka ga Letšatši la Sebele le ngwedi Nako ka sepedi

🏖️ Letšatši le Bophelo bja gago ka sepedi

🌦️ Sebaka sa ka sa Boemo bja Leratadima bja Selegae ka sepedi

✍️ Diphetolelo tša Maleme a Lefase ka Bophara ka sepedi

💰 Bathekgi le Meneelo ka sepedi

🥰 Boitemogelo bja Modiriši bja Nako ya Letšatši ya Sebele ka sepedi

🌇 Swara Letšatši ka sepedi

Sebaka sa ka sa Boemo bja Leratadima bja Selegae
Tshedimošo ya ponelopele ya boemo bja leratadima, Diiri tša Letšatši, Thempheretšha, Ledimo la Phefo le Dipopaye, Palo ya pula ya maru le pula, dipolelelopele tša boemo bja leratadima tše di feteletšego, themperetšha ya fasefase le palomoka, tlhahlo ya phefo le maatla, tšhupamabaka ya UV ka tekanyo go tloga go lefela go fokola go ya go mahlasedi a UV a maatla kudu a lesometee, monola moea, monyetla oa pula le otla, ya data khatello ea barometric

Tshedimošo ya ponelopele ya boemo bja leratadima, Diiri tša Letšatši, Thempheretšha, Ledimo la Phefo le Dipopaye, Palo ya pula ya maru le pula, dipolelelopele tša boemo bja leratadima tše di feteletšego, themperetšha ya fasefase le palomoka, tlhahlo ya phefo le maatla, tšhupamabaka ya UV ka tekanyo go tloga go lefela go fokola go ya go mahlasedi a UV a maatla kudu a lesometee, monola moea, monyetla oa pula le otla, ya data khatello ea barometric