Go Utolla Dikgato tša Ngwedi: Leeto la go ya Ngwedi

Tshedimošo ka ga leeto la go ya Ngwedi:
Ngwedi, molekane wa Lefase wa legodimo, o bina ka modikologo wo o kgahlišago wa dikgato, ye nngwe le ye nngwe e fa pono ya moswananoši go babogedi ba dinaledi. Go tloga go ngwedi o mofsa wa sephiri go ya go ngwedi wo o tletšego wo o phadimago le ngwedi wa kgwedi wa kgwedi wo o fokotšegago ka tsela ye e sa lemogegego, mo re hlahloba dintlha tšeo di kwešišegago gabonolo ka ga dikgato tše di kgahlišago tša Ngwedi, go bonagala ga wona, makhenikhi a legodimo le ditiragalo tše di sa tlwaelegago tša ngwedi.
O ka šomiša ya rena Sešupanako sa Boemo bja Ngwedi gomme o hlahlobje, mohlala, gore ke neng ngwedi wo o latelago wo o tletšego gomme o bone bokgole bja go ya ngwedi.

Dikgato tša Ngwedi:

🌑 Ngwedi o Mofsa: Ka nako ye, ngwedi ga o bonagale, o utilwe leswiswing, ka gobane lehlakore la wona leo le bonegilego le furaletšwe lefaseng.

🌒 Kgodi ya kgwedi ya boka: Kgwedi ya kgwedi ye tshesane ya boka e swaya mathomo a leeto la ngwedi go leba ngwedi wo o tletšego.

🌓 Kotara ya mathomo: Seripa sa sefahlego sa ngwedi se bonešitšwe, se swana le seripa sa sediko leratadimeng la bošego.

🌔 Ngwedi wa boka: Ngwedi o tšwela pele go boka gomme o bontšha karolo ye kgolo ye e bonešitšwego ge o batamela ngwedi wo o tletšego.

🌕 Ngwedi o Tletšego: Ngwedi o a re phadima ka seetša sa wona se se phethagetšego gomme o phadima leratadimeng.

🌔 Ngwedi wo o fokotšegago: Karolo ye e bonešitšwego ya ngwedi e thoma go fokotšega ganyenyane-ganyenyane ka botlalo.

🌗 Kotara ya mafelelo: Kgwedi ya kgwedi e bonala e bonešitšwe, e swana le seripa sa sedikologo sa bobedi, eupša e le ka lehlakoreng le le fapanego.

🌘 Kgwedi ya Kgwedi e Fokotšegago: Go bonagala ga Ngwedi go fokotšega go ya pele, gomme ke sekele ye sesane ya kgwedi ya Ngwedi yeo e bonagalago pele e nyamelela morago leswiswing.

Ngwedi o Mofsa, Kgwedi ya go fokotšega ya boka, Kotara ya mathomo, Ngwedi wa go fokotšega, Ngwedi wo o tletšego, Ngwedi wo o fokotšegago, Kotara ya mafelelo, Kgwedi ya go fokotšega
Ngwedi o Mofsa, Kgwedi ya go fokotšega ya boka, Kotara ya mathomo, Ngwedi wa go fokotšega, Ngwedi wo o tletšego, Ngwedi wo o fokotšegago, Kotara ya mafelelo, Kgwedi ya go fokotšega

Seswantšho se se tšwa go... Wikipedia letlakala moo o ka bala ka botlalo ka ga dikgato tša ngwedi.

Diphetogo tša letšatši le letšatši mo dikgatong tša ngwedi: Ponagalo ya ngwedi e fetoga ganyenyane-ganyenyane letšatši le lengwe le le lengwe ge e sepela ka dikgato tša yona. Ngwedi o sepela ka palogare ya 12-13 degrees go ya bohlabela leratadimeng letšatši le lengwe le le lengwe gomme kgato ya wona e fetoga ganyenyane-ganyenyane.

Go bonagala ga ngwedi leratadimeng: Ngwedi ka dinako tše dingwe ga o bonagale matšatši a mmalwa ka lebaka la maemo a wona mabapi le letšatši le lefase. Nakong ya ngwedi o mofsa, lehlakore leo le bonegilego le šupa kgole le rena, le dira gore le se bonagale. Go bonagala ga yona go ka amega gape ke mabaka a mangwe, go swana le maemo a boso, tšhilafatšo ya seetša le ditšhitišo tša lefaufau. Ka lehlakoreng le lengwe, Ngwedi o ka bonagala nako ye telele, kudukudu nakong ya dikgwedi tše kgolo tša boka le dikgwedi tše di tletšego, ge lehlakore la wona leo le bonegilego le bonagala leratadimeng la bošego.

Leeto la ngwedi le bokgole bja wona: Ngwedi o dikologa lefase ka modikologo wa elliptical, o tšea matšatši a ka bago 27.3 go phetha phetogo e tee. Ka palogare ya bokgole bja dikhilomithara tše ka bago 384 400 (dikhilomithara tše 238 900) go tloga Lefaseng, go ba kgauswi ga Ngwedi go ama ponagalo le bogolo bja wona. Nakong ya ngwedi wo mogolo, ge ngwedi o le kgauswi kudu le Lefase, o ka bonagala o le mogolo le go phadima, mola kgole o bonala o le wo monnyane go se nene.

13 ya ngwedi o tletšego: Maemong a sewelo, go ka ba le dikgwedi tše 13 tše di tletšego ka ngwaga go e na le tše 12 tše di tlwaelegilego.Modikologo wa ngwedi o tšea matšatši a ka bago 29.5, seo se ra gore ka dinako tše dingwe go na le ngwedi o tletšego o oketšegilego ka gare ka kgwedi e tee ya almanaka. Tiragalo ye ya legodimo, yeo gantši e bitšwago "ngwedi wo mopududu", e tlaleletša ka go kgoma ga maanomabe le go loya mašegong a rena.

Dififala: Diphifalo ke ditiragalo tše di sa tlwaelegago tšeo di diregago ge letšatši, lefase le ngwedi di logagane maemong a itšego. Go fifala ga letšatši go direga ge Ngwedi o feta magareng ga Letšatši le Lefase gomme o lahlela moriti wa wona polaneteng ya rena. Go fifala ga ngwedi go direga ge Lefase le etla magareng ga Letšatši le Ngwedi, go dira gore Ngwedi o khupetšwe ka mmala wo mohwibidu. Re bona palogare ya diphifalo tše pedi go ya go tše nne (bobedi ngwedi le tša letšatši) ka ngwaga go ya ka go logaganya ga dilo tše tša legodimo.

Tšwetšopele ya leeto mmogo le ngwedi: Dikgato tša ngwedi, go tloga ngwedi o mofsa go ya go ngwedi o tletšego le go feta, di fa leeto le le kgahlišago go ya leratadimeng la rena la bošego. Go kwešiša diphetogo tša modikologo wa ngwedi, mekgwa ya go lebelela, makhenikhi a legodimo le ditiragalo tše di sa tlwaelegago tša ngwedi go re dumelela go leboga dimakatšo tša legohle. Ka gona nakong e tlago ge o lebelela godimo gomme o bona ngwedi, anke botse bja wona bo go gopotše ka motantsho wa legodimo ka godimo le diphiri tšeo di letetšego go hlahlobja.

🌞 Letšatši: Semaka seo se sa Felego Nako seo se nago le Matla ao a se nago Mellwane

📖 Boemo bja Letšatši: Tlhahlo ya Nako ya Letšatši

📍 Boemo bja Letšatši

🌝 Ngwedi: Molekane wa Sephiri le Tiragalo ya Tlhago

📖 Boemo bja Ngwedi: Tlhahlo ya go Kwešiša Bohlokwa bja Yona

📍 Boemo bja Ngwedi

🌎 Nako ya Letšatši Sešupanako sa Letšatši Kae Kae Lefatšeng

Nako ya Ka: Go Kwešiša Bohlokwa bja Nako Lefaseng leo le Fetogago

📍 Nako ya Nnete ya Letšatši

🕌 Dula o Kgokagantšwe le Dinako tša Thapelo Kae le Kae ka Sedirišwa sa Rena se se Lokilego

🙏 Nako e Latelago ya Thapelo

🌐 GPS: History ya go Sepelasepela go ya go dipono tše mpsha. Utolla Matla!

🏠 Letlakala la Gae: Nako ya Sebele ya Letšatši le Ngwedi

ℹ️ Tshedimošo ka ga Letšatši la Sebele le ngwedi Nako

🏖️ Letšatši le Bophelo bja gago

🌦️ Sebaka sa ka sa Boemo bja Leratadima bja Selegae

✍️ Diphetolelo tša Maleme a Lefase ka Bophara

💰 Bathekgi le Meneelo

🌍 Lefase la Rena le Le Makatšago Le sedirišwa sa go bala tšhupamabaka ya baagi

🌍 Lefase la Rena le Le Makatšago Le sedirišwa sa go bala tšhupamabaka ya baagi ka sepedi

🌞 Letšatši: Semaka seo se sa Felego Nako seo se nago le Matla ao a se nago Mellwane ka sepedi

📖 Boemo bja Letšatši: Tlhahlo ya Nako ya Letšatši ka sepedi

🌝 Ngwedi: Molekane wa Sephiri le Tiragalo ya Tlhago ka sepedi

🚀 Go Utolla Dikgato tša Ngwedi: Leeto la go ya Ngwedi ka sepedi

📖 Boemo bja Ngwedi: Tlhahlo ya go Kwešiša Bohlokwa bja Yona ka sepedi

🌎 Nako ya Letšatši Sešupanako sa Letšatši Kae Kae Lefatšeng ka sepedi

Nako ya Ka: Go Kwešiša Bohlokwa bja Nako Lefaseng leo le Fetogago ka sepedi

🌐 GPS: Histori ya go Sepelasepela go ya go dipono tše mpsha. Utolla Matla! ka sepedi

🕌 Dula o Kgokagantšwe le Dinako tša Thapelo Kae le Kae ka Sedirišwa sa Rena se se Lokilego ka sepedi

🏠 Letlakala la Gae: Nako ya Sebele ya Letšatši le Ngwedi ka sepedi

ℹ️ Tshedimošo ka ga Letšatši la Sebele le ngwedi Nako ka sepedi

🏖️ Letšatši le Bophelo bja gago ka sepedi

🌦️ Sebaka sa ka sa Boemo bja Leratadima bja Selegae ka sepedi

✍️ Diphetolelo tša Maleme a Lefase ka Bophara ka sepedi

💰 Bathekgi le Meneelo ka sepedi

🥰 Boitemogelo bja Modiriši bja Nako ya Letšatši ya Sebele ka sepedi

🌇 Swara Letšatši ka sepedi

Go utolla Mekgahlelo ya Ngwedi
Ngwedi o Mofsa, Kgwedi ya Boka, Pele kotara, Ngwedi wa Boka, Ngwedi o Tletšego, Ngwedi wo o Fokotšegago, Kotara ya mafelelo, Kgwedi ya go Fokotšega, Sekgala go ya Ngwedi, Go Fifala ga Ngwedi, Ngwedi o Mopududu

Ngwedi o Mofsa, Kgwedi ya go fokotšega ya boka, Pele kotara, Ngwedi wa Boka, Ngwedi o Tletšego, Ngwedi wo o Fokotšegago, Kotara ya mafelelo, Kgwedi ya go Fokotšega, Sekgala go ya Ngwedi, Go Fifala ga Ngwedi, Ngwedi o Mopududu