Lefelo la gago la GPS, Nako ya Letšatši, Boemo bja Letšatši, Boemo bja Ngwedi

GPS: Histori ya go Sepelasepela go ya go Dipono tše Mpsha. Utolla Matla!

O ithekgile ka tirelo ya gago ya lefelo la GPS letšatši le lengwe le le lengwe go utolla mafelo a maswa le go kgokagana le batho. Nakong e fetilego, ma-Viking a be a sepela lefaseng a diriša boemo bja letšatši le dinaledi. Lehono, re na le theknolotši ya maemo a godimo yeo e re kgontšhago go bona lefelo la rena le le nepagetšego.

Nako ye e šetšego ya go sobela ga letšatši, Nako ye e šetšego ya go hlaba ga letšatši, Botelele bja Letšatši, Bolelele bja Bošego, Sešupanako sa Letšatši sa Inthaneteng

Go theoša le histori, basesiši ba dikepe ba ile ba lebelela leratadimeng bakeng sa tlhahlo. Ba ile ba diriša sedirišwa se se raraganego seo se bitšwago sextant go ela dilo tša legodimo tše bjalo ka letšatši ge di bapetšwa le leratadima. Go tlaleletša, ba be ba ithekgile ka sedirišwa seo se tsebjago bjalo ka chronometer ya lewatle goba tšhupamabaka ya lewatle go bala longitude le nako.

Mehleng ya morago bjale, pele ga go tšwelela ga ditirelo tša lefelo, mebapa le diatlase e be e le didirišwa tše di kgethilwego tša go sepelasepela. Ge e ba o be o ka ikhwetša o timetše ntle le thušo ya megala ya cellular, o be o swanetše go ema gomme o kgopele tsela ya go fihla moo o yago gona.

Ka ntle le pelaelo, GPS ke tlhamo yeo e bulago tsela.

 Sekgala sa Ngwedi, Go hlaba ga Ngwedi, go sobela ga Ngwedi, Ngwedi o Mofsa o Latelago, Ngwedi o Latelago wa Seripa, Ngwedi o Tletšego o Latelago, tšhupamabaka ya Ngwedi

GPS e phetha merero ye mentši gomme e fa bokgoni le go botega.

E go hlahla go ya lefelong leo o le nyakago mola e fana ka tshedimošo ka nako ya leeto.

GPS e thuša bašomi ba tlhakodišo go hwetša batho bao ba timetšego.

Go na le dipapadi tša go fapafapana tše di lego gona tšeo di šomišago lefelo la gago la GPS.

GPS e fana ka tshedimošo ye e nepagetšego mabapi le nako le maemo a Nako ya Letšatši, Boemo bja Letšatši le Boemo bja Ngwedi

GPS e šomišwa kudu lefaseng ka bophara.

O ka bala ka botlalo ka ga Tshepedišo ya Lefase ka Bophara ya go Bea Maemo Go tšwa matlakaleng a Wikipedia.

🌞 Letšatši: Semaka seo se sa Felego Nako seo se nago le Matla ao a se nago Mellwane

📖 Boemo bja Letšatši: Tlhahlo ya Nako ya Letšatši

📍 Boemo bja Letšatši

🌝 Ngwedi: Molekane wa Sephiri le Tiragalo ya Tlhago

🚀 Go Utolla Dikgato tša Ngwedi: Leeto la go ya Ngwedi

📖 Boemo bja Ngwedi: Tlhahlo ya go Kwešiša Bohlokwa bja Yona

📍 Boemo bja Ngwedi

🌎 Nako ya Letšatši Sešupanako sa Letšatši Kae Kae Lefatšeng

Nako ya Ka: Go Kwešiša Bohlokwa bja Nako Lefaseng leo le Fetogago

📍 Nako ya Nnete ya Letšatši

🏠 Letlakala la Gae: Nako ya Sebele ya Letšatši le Ngwedi

ℹ️ Tshedimošo ka ga Letšatši la Sebele le ngwedi Nako

🏖️ Letšatši le Bophelo bja gago

🌦️ Sebaka sa ka sa Boemo bja Leratadima bja Selegae

✍️ Diphetolelo tša Maleme a Lefase ka Bophara

💰 Bathekgi le Meneelo

🌍 Lefase la Rena le Le Makatšago Le sedirišwa sa go bala tšhupamabaka ya baagi

🌍 Lefase la Rena le Le Makatšago Le sedirišwa sa go bala tšhupamabaka ya baagi ka sepedi

🌞 Letšatši: Semaka seo se sa Felego Nako seo se nago le Matla ao a se nago Mellwane ka sepedi

📖 Boemo bja Letšatši: Tlhahlo ya Nako ya Letšatši ka sepedi

🌝 Ngwedi: Molekane wa Sephiri le Tiragalo ya Tlhago ka sepedi

🚀 Go Utolla Dikgato tša Ngwedi: Leeto la go ya Ngwedi ka sepedi

📖 Boemo bja Ngwedi: Tlhahlo ya go Kwešiša Bohlokwa bja Yona ka sepedi

🌎 Nako ya Letšatši Sešupanako sa Letšatši Kae Kae Lefatšeng ka sepedi

Nako ya Ka: Go Kwešiša Bohlokwa bja Nako Lefaseng leo le Fetogago ka sepedi

🌐 GPS: Histori ya go Sepelasepela go ya go dipono tše mpsha. Utolla Matla! ka sepedi

🏠 Letlakala la Gae: Nako ya Sebele ya Letšatši le Ngwedi ka sepedi

ℹ️ Tshedimošo ka ga Letšatši la Sebele le ngwedi Nako ka sepedi

🏖️ Letšatši le Bophelo bja gago ka sepedi

🌦️ Sebaka sa ka sa Boemo bja Leratadima bja Selegae ka sepedi

✍️ Diphetolelo tša Maleme a Lefase ka Bophara ka sepedi

💰 Bathekgi le Meneelo ka sepedi

🥰 Boitemogelo bja Modiriši bja Nako ya Letšatši ya Sebele ka sepedi

🌇 Swara Letšatši ka sepedi

Lefelo la gago la GPS
Lefelo la gago la GPS, Nako ya Letšatši, Boemo bja Letšatši, Boemo bja Ngwedi

Lefelo la gago la GPS, Nako ya Letšatši, Boemo bja Letšatši, Boemo bja Ngwedi