Tshedimošo ka ga Letšatši la Sebele le ngwedi Nako

Sešupanako
sa letšatši

Nako ya Letšatši, Sešupanako sa Letšatši, Nako ya Selegae, Nako ya Ka ya Nnete ya Letšatši, Latitude, Longitude, Nako e Setseng bakeng sa ho likela ha Letsatsi, Nako e Setseng bakeng sa ho hlaba ha Letsatsi, Bolelele ba Letsatsi, Bolelele ba Bosiu, Nako ea Sebele Sešupanako sa Letšatši, Sešupanako sa Letšatši sa Inthaneteng

Go hwetša dipalopalo tše di nepagetšego tša Nako ya Letšatši ka go šomiša Sešupanako se sa Letšatši, hle netefatša gore sephephediši sa gago le tirelo ya lefelo ya Tshepedišo ya Lefase ka Bophara ya go Bea Maemo (GPS) ya mogalathekeng di kgontšhitšwe, gomme JavaScript le yona e kgontšhitšwe.

Tsela ya go šomiša Sebaka sa Nako ya Letšatši ya Nnete go sedirišwa sa sellathekeng! Bidio ya YouTube.

Ga go tlwaelega gore Nako ya nnete ya Letšatši e sepelelane le nako ya lefelo la nako la selegae. Le ge nako ya selegae e bontšha 12:00 tšhupamabaka, ke Mosegare wa sekgalela ka gare ga lefelo la nako. Nako ya nnete ya Letšatši e laolwa go ya ka tshepedišo ya go beakanya maemo ka lefelo la Gago.

Kgopolo ya go hlama weposaete ya Nako ya Letšatši ya Kgonthe e tlile go nna ge ke be ke sepela lefelong la nako le le fapanego. Ke ile ka lemoga gore nako ya mogalathekeng wa-ka e be e tlwaela ka go itiragalela nako ya lefelong leo, eupša ke ile ka thoma go rata go tseba go hwetša tsebišo ka nako ya kgonthe ya Letšatši. Kgahlego ye e ile ya tsošwa ke go lebelela moriti wo o šetšego o sekame wo o lahlilwego ke Letšatši ge tšhupamabaka e be e bontšha 12:00 ka nako ya lefelong leo.

Ke ile ka nyaka kudu inthaneteng ke diriša mantšu a bohlokwa a go fapafapana go hwetša Nako ya Letšatši ye e nepagetšego. Gaešita le ge diwepesaete tša boemo bja leratadima di be di nea tsebišo e ntši mabapi le dinako tša go Hlaba le go Sobela ga Letšatši, di be di sa nee seo ke bego ke se nyaka. Gape ke ile ka kopana le dikgopelo tše mmalwa tša sellathekeng, eupša ga go le e tee ya tšona yeo e filego Nako ya Letšatši ya Kgonthe.

Ke be ke kganyoga go tseba Nako ya nnete ya Letšatši e le gore ke rulaganye mediro ya ka ntle ka mo go atlegilego, ke ela hloko seetša se se šetšego sa mosegare go fihla ge Letšatši le Sobela le le latelago. Go oketša moo, ge ke sepela le go fihla lefelong leo ke yago go lona mantšiboa, ke be ke nyaka go kgonthišetša tekanyo ya nako yeo e bego e le gona pele ga ge Letšatši le hlaba.

Dintlha tša go hlaba le go sobela ga Letšatši di fetoga letšatši le letšatši ngwaga ka moka go ralala le Globe. Diphapano tše di itšego di ithekgile ka lefelo la motho ka gare ga lefelo la bona la nako, go tloga ka leboa go ya borwa le bohlabela go ya bodikela.

Go bala Nako ya Letšatši ya nako ya nnete go akaretša go ela hloko mabaka a mmalwa, go akaretšwa Nako ya Sešupanako, maemo a Letšatši, le maemo a gago.

Go bohlokwa go lemoga gore go dikološa ga letšatši Lefaseng ga se diiri tše 24 ka nepo eupša go e na le moo ke diiri tše 23, metsotso e 56, le metsotswana e 4.09053, yeo e bitšwago Nako ya ka thoko.
Lebelo la go dikološa la lefase ka Equator le ka ba dimithara tše 465.10 ka motsotswana goba mo e ka bago 1675 km ka iri. Ge go bapetšwa, sefofane ka tlwaelo se fofa ka lebelo la go lekana 900 km ka iri.

Ke mo weposaete ya Nako ya Letšatši ya Nnete e tsenago gona.E šoma bjalo ka Sešupanako sa letšatši, e hwetšagala ka bobedi diphetolelo tša sellathekeng le tša komporong. Le ge go le bjalo, e feta go no bolela nako yeo e theilwego Letšatšing; e fana gape ka tshedimošo ka ga Nako ya Nnete ya Letšatši, le ge go se na seetša sa letšatši thwii.

Ke tshepa gore o hwetša weposaete ya Nako ya Letšatši ya Nnete e na le mohola kudu go rulaganya mediro ya gago ye e tlago pele ga go sobela ga Letšatši goba go rulaganya lenaneo la gago la go Hlaba ga Letšatši la gosasa.

Eba le Nako ya Letšatši ya Kgonthe sehlopha sa Facebook go kgokagana le ba bangwe gomme o abelane maitemogelo a gago a go lebelela Letšatši.

Go hwetša tshedimošo ye ntši, etela Weposaete ya Nako ya Letšatši ya Kgonthe ya Facebook moo o a ka hwetša lehumo la tsebišo ya kakaretšo.

🌞 Letšatši: Semaka seo se sa Felego Nako seo se nago le Matla ao a se nago Mellwane

📖 Boemo bja Letšatši: Tlhahlo ya Nako ya Letšatši

📍 Boemo bja Letšatši

🌝 Ngwedi: Molekane wa Sephiri le Tiragalo ya Tlhago

🚀 Go Utolla Dikgato tša Ngwedi: Leeto la go ya Ngwedi

📖 Boemo bja Ngwedi: Tlhahlo ya go Kwešiša Bohlokwa bja Yona

📍 Boemo bja Ngwedi

🌎 Nako ya Letšatši Sešupanako sa Letšatši Kae Kae Lefatšeng

Nako ya Ka: Go Kwešiša Bohlokwa bja Nako Lefaseng leo le Fetogago

📍 Nako ya Nnete ya Letšatši

🌐 GPS: History ya go Sepelasepela go ya go dipono tše mpsha. Utolla Matla!

🏠 Letlakala la Gae: Nako ya Sebele ya Letšatši le Ngwedi

🏖️ Letšatši le Bophelo bja gago

🌦️ Sebaka sa ka sa Boemo bja Leratadima bja Selegae

✍️ Diphetolelo tša Maleme a Lefase ka Bophara

💰 Bathekgi le Meneelo

🌍 Lefase la Rena le Le Makatšago Le sedirišwa sa go bala tšhupamabaka ya baagi

🌍 Lefase la Rena le Le Makatšago Le sedirišwa sa go bala tšhupamabaka ya baagi ka sepedi

🌞 Letšatši: Semaka seo se sa Felego Nako seo se nago le Matla ao a se nago Mellwane ka sepedi

📖 Boemo bja Letšatši: Tlhahlo ya Nako ya Letšatši ka sepedi

🌝 Ngwedi: Molekane wa Sephiri le Tiragalo ya Tlhago ka sepedi

🚀 Go Utolla Dikgato tša Ngwedi: Leeto la go ya Ngwedi ka sepedi

📖 Boemo bja Ngwedi: Tlhahlo ya go Kwešiša Bohlokwa bja Yona ka sepedi

🌎 Nako ya Letšatši Sešupanako sa Letšatši Kae Kae Lefatšeng ka sepedi

Nako ya Ka: Go Kwešiša Bohlokwa bja Nako Lefaseng leo le Fetogago ka sepedi

🌐 GPS: Histori ya go Sepelasepela go ya go dipono tše mpsha. Utolla Matla! ka sepedi

🏠 Letlakala la Gae: Nako ya Sebele ya Letšatši le Ngwedi ka sepedi

ℹ️ Tshedimošo ka ga Letšatši la Sebele le ngwedi Nako ka sepedi

🏖️ Letšatši le Bophelo bja gago ka sepedi

🌦️ Sebaka sa ka sa Boemo bja Leratadima bja Selegae ka sepedi

✍️ Diphetolelo tša Maleme a Lefase ka Bophara ka sepedi

💰 Bathekgi le Meneelo ka sepedi

🥰 Boitemogelo bja Modiriši bja Nako ya Letšatši ya Sebele ka sepedi

🌇 Swara Letšatši ka sepedi

Leka Sešupanako sa Letšatši ka Nako ya Sebele
Nako ya Letšatši, Sešupanako sa Letšatši, Nako ya Selegae, Nako ya Ka ya Nnete ya Letšatši, Latitude, longitude, nako e tlogetšwego bakeng sa go sobela ga letšatši, nako e tlogetšwe bakeng sa go hlaba ga letšatši, botelele bja mosegare, botelele bja bošego, nako ya kgonthe ya letšatši, inthaneteng letšatši

nako ya letšatši, tšhupamabaka ya letšatši, nako ya selegae, letšatši la ka la nnete la letšatši Nako, Latitude, Longitude, Nako ye e Tlogetšwego ya go Sobela ga Letšatši, Nako ye e šetšego ya go Hlaba ga Letšatši, Botelele bja Letšatši, Bolelele bja Bošego, Sešupanako sa Letšatši sa Nako ya Kgonthe, Sešupanako sa Letšatši sa Inthaneteng


More than an phapano ya iri magareng ga Nako ya Selegae le Nako ya Nnete ya Letšatši ka lebaka la nako ya go boloka seetša sa mosegare.