Vuxokoxoko mayelana na Nkarhi wa Dyambu wa Xiviri

Xichayachayana
xa dyambu

Nkarhi wa Dyambu, Wachi ya Dyambu, Nkarhi wa Ndhawu, Nkarhi Wa Mina Wa Ntiyiso Wa Dyambu, Latitude, Longitude, Nkarhi Lowu Saleke Wa Ku Pfuka Ka Dyambu, Nkarhi Lowu Saleke Wa Ku Huma Ka Dyambu, Ku leha Ka Siku, Ku leha Ka Vusiku, Nkarhi Wa Xiviri Wa Dyambu, Ku Hlawula Dyambu Eka Inthanete

Ku kuma swibalo leswi kongomeke swa Nkarhi wa Dyambu hi ku tirhisa wachi leyi ya Dyambu, hi kombela u tiyisisa leswaku vukorhokeri bya ndhawu bya Global Positioning System (GPS) bya browser ya wena na foni ya le mavokweni swi tirhisiwile, naswona JavaScript na yona yi tirhisiwile.

Ndlela yo tirhisa sayiti ya Nkarhi wa Dyambu wa Xiviri eka xitirhisiwa xa movha! Vhidiyo ya YouTube.

A swi tolovelekanga leswaku Nkarhi wa Dyambu wa xiviri wu fambisana na ndhawu ya nkarhi ya ndhawu, nkarhi. Loko nkarhi wa laha kaya wu kombisa 12:00 eka wachi, i Nhlikanhi endzeni ka ndhawu ya nkarhi. Nkarhi wa ntiyiso wa Dyambu wu kumiwa hi ku ya hi sisiteme yo veka ndhawu leyi nga na ndhawu ya Wena.

Miehleketo yo tumbuluxa webusayiti ya nkarhi wa dyambu ya xiviri yi tile eka mina loko ndzi famba eka ndhawu ya nkarhi yo hambana. Ndzi xiye leswaku nkarhi wa riqingho ra mina ra le mavokweni wu ti lulamisela hi ku tisungulela eka nkarhi wa kwalaho, kambe ndzi sungule ku lava ku tiva ku kuma rungula ra nkarhi wa xiviri wa Dyambu. Ku tsakela loku ku pfuxiwile hi ku languta ndzhuti lowu se a wu rhendzelekile lowu endliweke hi Dyambu loko wachi yi kombisa 12:00 hi nkarhi wa kwalaho.

Ndzi lavisisile ngopfu eka inthanete hi ku tirhisa marito yo hambana ya nkoka ku kuma Nkarhi wa Dyambu lowu faneleke. Hambileswi tiwebsite ta maxelo a ti nyikela rungula ro tala malunghana ni minkarhi ya ku Huma ni ku Pfuka ka Dyambu, a ti nga nyikeli leswi a ndzi swi lava. Ndzi tlhele ndzi hlangana na switirhisiwa swi nga ri swingani swa tiselfoni, kambe ku hava na xin’we xa swona lexi nyikeke nkarhi wa dyambu wa Ntiyiso.

A ndzi navela ku tiva Nkarhi wa ntiyiso wa Dyambu leswaku ndzi ta kota ku pulana migingiriko ya le handle hi ndlela leyinene, ndzi tekela enhlokweni ku vonakala ka siku loku saleke ku fikela loko Dyambu ri pela leri landzelaka. Ku engetela kwalaho, loko ndzi famba ni ku fika laha ndzi yaka kona nimadyambu, a ndzi lava ku kumisisa nkarhi lowu a wu ri kona emahlweni ka ku huma Dyambu.

Tindhawu to huma na ku pela ta Dyambu ti cinca siku na siku eka lembe hinkwaro ku tsemakanya Globe ya misava. Ku hambana loku kongomeke ku ya hi ndhawu ya munhu endzeni ka ndhawu ya yona ya nkarhi, ku suka en’walungwini ku ya edzongeni na le vuxeni ku ya evupeladyambu.

Ku hlayela Nkarhi wa Dyambu wa nkarhi wa xiviri swi katsa ku tekela enhlokweni swilo swo hlayanyana, ku katsa na Nkarhi wa Wachi, xiyimo xa Dyambu, na xiyimo xa wena n’wini

I swa nkoka ku xiya leswaku ku rhendzeleka ka siku eMisaveni a hi kahle kahle tiawara ta 24 kambe ku tlula kwalaho i tiawara ta 23, timinete ta 56, na tisekoni ta 4.09053, leswi vuriwaka Nkarhi wa xiviri.
Rivilo ra ku rhendzeleka ka misava eEquator i kwalomu ka 465.10 wa timitara hi sekoni kumbe kwalomu ka 1675 km hi awara. Loko hi pimanisa, xihahampfhuka hi ntolovelo xi haha hi rivilo ra kwalomu ka 900 km hi awara.

Hi laha webusayiti leyi ya nkarhi wa dyambu ya Xiviri yi nghenaka kona.Yi tirha tanihi wachi ya dyambu, leyi kumekaka eka vuhundzuluxeri bya tiselfoni na bya desktop. Hambiswiritano, swi tlula ku vula ntsena nkarhi lowu sekeriweke eka Dyambu; yi tlhela yi nyika vuxokoxoko mayelana na Nkarhi wa Ntiyiso wa Dyambu, hambi loko ku nga ri na ku vonakala ka dyambu loku kongomeke.

Ndzi tshemba leswaku u kuma webusayiti ya nkarhi wa dyambu ya xiviri yi pfuna swinene eka ku pulana migingiriko ya wena leyi taka emahlweni ka ku pela ka Dyambu kumbe ku hlela nongonoko wa wena wa ku Huma ka Dyambu ka mundzuku.

Joyina Ntlawa wa Nkarhi wa Dyambu wa Xiviri ku tihlanganisa na van’wana na ku avelana ntokoto wa wena wa ku languta Dyambu.

Ku kuma vuxokoxoko byo tala, endzela Website ya Nkarhi wa Dyambu wa Xiviri wa Facebook laha u nga kumaka rifuwo ra vuxokoxoko byo angarhela.

🌞 Dyambu Xihlamariso lexi nga hundzeriwiki hi nkarhi lexi nga na Matimba lama nga riki na ndzilakano

📖 Xiyimo xa Dyambu Xiletelo xa nkarhi wa Dyambu

📍 Xiyimo xa Dyambu

🌝 N’weti I Munghana wa Xihundla na Xiendlakalo xa Ntumbuluko

🚀 Ku paluxa swiyenge swa N'weti Riendzo ro ya eN'wetini

📖 Xiyimo xa N’weti Nkongomiso wo Twisisa Nkoka wa wona

📍 Xiyimo xa N’weti

🌎 Nkarhi wa Dyambu Wachi ya Dyambu Kuma Nkarhi Wa Wena Wa Dyambu lowu Kongomeke Kun’wana Na Kun’wana eMisaveni

Nkarhi Wa Mina Ku Twisisa Nkoka wa Nkarhi eMisaveni Leyi Cincaka

📍 Nkarhi wa Ntiyiso wa Dyambu

🕌 Tshama U Hlanganile Na Minkarhi Ya Xikhongelo Kun’wana Na Kun’wana Hi Xitirhisiwa Xa Hina Lexi Olovekaka

🙏 Nkarhi Wa Xikhongelo Lexi Landzelaka

🌐 GPS: Matimu ya ku Famba-famba ku ya eka swiyimo leswintshwa. Kuma Matimba!

🏠 Xichayachayana xa Dyambu pheji ya le kaya

🏖️ Dyambu na Rihanyo ra wena

✍️ Vuhundzuluxeri bya Tindzimi

🌦️ Sayiti ya mina ya Maxelo ya Ndhawu

💰 Vaseketeri ni minyikelo

🌍 Misava Ya Hina Yo Hlamarisa, Na vanhu clock calculator

🌍 Misava Ya Hina Yo Hlamarisa, Na vanhu clock calculator Hi Xitsonga

🌞 Dyambu Hi Xitsonga

📖 Xiyimo xa Dyambu vuxokoxoko Hi Xitsonga

🌝 N’weti Hi Xitsonga

🚀 Ku paluxa swiyenge swa N’weti Hi Xitsonga

📖 Xiyimo xa N’weti vuxokoxoko Hi Xitsonga

🌎 Nkarhi wa xiviri wa dyambu wachi Hi Xitsonga

Nkarhi Wa Mina Hi Xitsonga

🌐 Ndhawu ya wena ya GPS Hi Xitsonga

🕌 Tshama U Hlanganile Na Minkarhi Ya Xikhongelo Kun’wana Na Kun’wana Hi Xitirhisiwa Xa Hina Lexi Olovekaka Hi Xitsonga

🏠 Xichayachayana xa Dyambu pheji ya le kaya Hi Xitsonga

ℹ️ Xichayachayana xa Dyambu vuxokoxoko Hi Xitsonga

🏖️ Dyambu na Rihanyo ra wena Hi Xitsonga

🌦️ Sayiti ya mina ya Maxelo ya Ndhawu Hi Xitsonga

✍️ Vuhundzuluxeri bya Tindzimi Hi Xitsonga

💰 Vaseketeri ni minyikelo Hi Xitsonga

🥰 Xichayachayana xa Dyambu Ntokoto wa Mutirhisi Hi Xitsonga

🌇 Khoma Dyambu Hi Xitsonga

A Ku Vonakala Dyambu

Ringeta Xichayachayana xa dyambu
Nkarhi wa Xiviri wa Dyambu, Nkarhi wa Ntiyiso wa Dyambu, Ku Pfuka ka Dyambu, Ku Huma ka Dyambu, Xichayachayana xa Dyambu lexi Fambafambaka, Ndhawu ya Nkarhi wa Ndhawu, Nhlikanhi wa Dyambu, Ku vekiwa ka Sisiteme ya Ndhawu ya Misava Hinkwayo, Nkarhi wa ku Hlayisa Nkarhi wa Nhlikanhi, Xivoni xa Dyambu xa Nkarhi wa Xiviri, Ku Pfuka ka Dyambu Ekusuhi na Mina

Nkarhi wa Xiviri wa Dyambu, Nkarhi wa Ntiyiso wa Dyambu, Ku Pfuka ka Dyambu, Ku Huma ka Dyambu, Xichayachayana xa Dyambu lexi Fambafambaka, Ndhawu ya Nkarhi wa Ndhawu, Nhlikanhi wa Dyambu, Ku vekiwa ka Sisiteme ya Ndhawu ya Misava Hinkwayo, Nkarhi wa ku Hlayisa Nkarhi wa Nhlikanhi, Xivoni xa Dyambu xa Nkarhi wa Xiviri, Ku Pfuka ka Dyambu Ekusuhi na Mina


Ku tlula awara ku hambana exikarhi ka Nkarhi wa Ndhawu na Nkarhi wa Dyambu wa Ntiyiso hikuva nkarhi wa nhlikanhi.